Kompetens

En framgångsfaktor för akademiker är att ha relevant och aktuell kompetens över tid. Scanias medarbetare ska kontinuerligt utvecklas så att de är attraktiva på arbetsmarknaden.

Karriärvägar för akademiker

Karriärvägar ska finnas inom samtliga verksamhetsområden. Kraven för att nå nästa steg inom karriärvägen ska tydliggöras i utvecklingssamtalet. Det ska finnas incitament att utvecklas inom och mellan karriärvägar.

Karriärplanering efter kompetensbehov

Scania ska tydligt kommunicera sitt långsiktiga kompetensbehov inom samtliga verksamheter. Om efterfrågan av en specifik kompetens minskar, ska berörda medarbetare erbjudas karriär coachning och möjlighet till kompetensväxling för att möta företagets framtida kompetensbehov.

Kontinuerlig utveckling

I en miljö med många chefsbyten och organisationsförändringar är det viktigt att medarbetarens kompetensutveckling inte påverkas negativt. AF anser att en del av utvecklingsplanen ska vara kopplad till den individuella utvecklingen och vara oberoende av organisations- och chefsförändringar.

Relevanta utbildningar

AF anser att Scania ska erbjuda aktuellt och relevant kursutbud till medarbetarna. Interna kurser ska kompletteras med externa. Ett aktivt samarbete med universitet och högskolor ska bedrivas för att ge medarbetarna tillgång till den senaste forskningen.