Särskilda lönejusteringar

Vid den gemensamma genomgången av löneläge och lönestruktur upptäcks ibland att särskilda lönjusteringar behöver göras.  Ingångslönerna kan vara låga eller så halkar vissa grupper efter andra på marknaden vilket gör det svårt att behålla, rektrytera eller motivera medarbetarna. Extra investeringar kan då behöva göras i unga, marknadsutsatta, chefer etc. Om de särskilda lönejusteringarna är stora bör de läggas utanför lönerevisionen eftersom merparten av utrymmet i lönerevisionen ska gå till att belöna goda prestationer och inte till att justera felaktiga löner.

Det är viktigt att revisionsutrymmet inte används för att kompensera för en bristande lönestrategi inom företaget. En bra lönestrategi för både löneglidningen och lönerevisionen bör kunna minska behovet av särskilda lönejusteringar. 

Även Löneprinciperna i Teknikavtalet tar upp vikten av att justera omotiverade löneskilnader. ”Diskriminerande eller andra sakligt omotiverade skillnader i löner eller andra anställningsvillkor mellan anställda inte förekomma.” Och om ”…omotiverade löneskillnader finns i företaget ska dessa justeras i samband med löneförhandlingarna.”