Övriga kontaktuppgifter

Här hittar ni några användbara länkar för medlemmar

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 23 självständiga fackförbund och yrkesförbund.
Mer information får du på: www.saco.se

Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa. Läs mer på www.aea.se

Diskrimineringsombudsmannen (DO) jobbar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
Mer information får du på: www.do.se

Sacos medlemsförbund:

 Akademikerförbundet SSR  Civilekonomerna  DIK  Fysioterapeuterna
 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)  Jusek  Kyrkans Akademikerförbund  Lärarnas Riksförbund
 Naturvetarna  Officersförbundet  Reservofficerarna  Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ
 SRAT  Sveriges Arkitekter  Sveriges Farmaceuter  Sveriges Ingenjörer
 Sveriges läkarförbund  Sveriges Psykologförbund  Sveriges Skolledarförbund  Sveriges Tandläkarförbund
 Sveriges universitetslärarförbund, SULF  Sveriges Veterinärförbund  Sjöbefälsföreningen