AF i styrelser och forum

Förtroendevalda för AF är valda till forum och styrelser inom koncernen, för att få insyn och inflytande i Scanias verksamhet. Genom tidig involvering kan vi bidra till stabila och långsiktigt lönsamma lösningar.

Styrelseplatser

Arbetstagarrepresentanter i styrelsen bidrar inte minst med erfarenhet och kunskap om hur det är att arbeta i bolaget. Det bidrar till väl förankrade beslut som är lättare att genomföra. Alla styrelseledamöter har samma rättigheter och skyldigheter - oavsett om de är stämmovalda eller arbetstagarrepresentanter. AF:s förtroendevalda är valda till styrelserna för:

   • Scania CV AB
   • TRATON SE
   • Scania-Bilar Sverige
   • Dynamate Industrial Services,
   • Mälardalens Tekniska Gymnasium
   • SRB - Scanias ResultatBonusstiftelse 
   • Personalstiftelsen

Global representation

I de globala forumen representerar vi ofta alla tjänstemannafacken på Scania och inte bara AF. Vem som ska vara representant beslutas då inom PTK som tjänstemannafacken på Scania kallas när vi samarbetar.

Scania European Committee
Råd för Scanias europeiska arbetstagarrepresentanter.
Commercial Vehicle Committee
Fackligt organ med representation från Scania, MAN och VW.
VW World Group Works Council
Volkswagens världsråd för arbetstagarrepresentanter.

 

Lokal representation

Nedan följer ett axplock av de forum vi deltar i lokalt.

HR Common
Forum där globala projekt och förbättringsarbete inom HR prioriteras och hanteras.
Centrala arbetsmiljökommittén
Företaget och arbetstagarrepresentanter arbetar inom arbetsmiljöområdet för att skapa en gemensam grund och arbeta mot samma mål.
Scaniarådet
Scaniakoncernens övergripande informationsforum i Sverige.
Scaniarådets mångfaldsmöte
Partsgemensam arbetsgrupp i jämställdhet- och mångfaldsfrågor.
CQ
Beslutsmöte för konceptutvecklingsportföljen. Startar projekt för utveckling av nya koncept och godkänner nya koncept.
PQ
Beslutsmöte för produktutvecklingsportföljen. Prioriterar och beslutar om alla produktutvecklingsprojekt samt ”Make or Buy”.

 

Representation i de centrala fackliga förbunden

Vi har också reprentanter i de centrala förbunden eftersom det som beslutas där påverkar våra medlemmar.

Sveriges ingenjörer fullmäktige (FUM)
Det högsta beslutande organet i Sveriges Ingenjörer, fyra mandat.
Akavia fullmäktige
Det högsta beslutande organet i Akavia, ett mandat.