Arbetsmiljö

Publicerad: Tisdag 19 aug 2014

Senast uppdaterad: Måndag 20 mar 2017

  • AF kräver åtgärder för att minska arbetsrelaterad stress

Brister inom den psykosociala arbetsmiljön ökar risken för ohälsa. Att fånga upp signaler på arbetsrelaterad stress och agera i ett tidigt skede bidrar till att bevara och utveckla en god arbetsmiljö.

En faktor för minskad stress och därmed ett långsiktigt hållbart arbetsliv är tydlighet kring krav och förväntningar. Scania ska se till att medarbetaren känner till vilket resultat som ska uppnås samt vilka arbetsuppgifter som ska utföras och prioriteras. Beslut och nya förutsättningar ska kommuniceras.

Psykosociala arbetsmiljöronder ska genomföras fortlöpande.

 

  • AF arbetar för ändamålsenliga arbetsplatser

Ändamålsenliga arbetsplatser främjar medarbetarens hälsa, prestation och effektivitet. Samtidigt har tekniska lösningar gjort arbetslivet flexibelt och gett medarbetaren större makt över sin egen tid och arbets-situation. Det skapar nya möjligheter men också utmaningar.

AF anser att Scania ska möjliggöra en god arbetsmiljö även då arbets-situationen gör att arbetet sker mest effektivt utanför ordinarie arbetsplats.

 

  • AF kräver att rehabiliteringsprocessen följs

Scania ansvarar för att anställda med nedsatt arbetsförmåga ska kunna återgå till eller vara kvar i arbete. AF stöttar berörda medlemmar och bevakar att Scania tar sitt ansvar enligt gällande rehabiliteringsprocess. AF anser att det är viktigt att processen följs och är tydlig för varje berörd individ.