Hoppa till huvudinnehåll

Nytt avtal om anställning som postdoktor

Saco-S och Arbetsgivarverket träffat ett nytt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Avtalet gäller från den 1 februari 2022 och ersätter det tidigare avtalet som träffades 2008. Det nya avtalet innehåller en del förbättringar av det förra avtalet.

Här är några av förändringar i det nya avtalet:

  • Avtalet medger en tidsbegränsad anställning i minst två år och högst tre år mot tidigare maximalt två år. Anställningen får förlängas om det krävs för att uppnå syftet med anställningen, men den totala anställningstiden får inte överstiga tre år.

  • För att anställas med stöd av avtalet krävs, precis som tidigare, avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I det nya avtalet har specificerats att examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. En anställning som postdoktor kan i det nya avtalet sökas även av den som inte har sin doktorsexamen klar vid ansökningstidens utgång. 

  • Om postdoktorn under anställningen sänds ut av arbetsgivaren för arbete utomlands blir den berörda automatiskt tjänstledig från anställningen som postdoktor och kan återgå till denna vid återkomst till Sverige. Detta underlättar inte minst för den som fått anslag för internationell postdok från exempelvis Vetenskapsrådet.

  • I avtalet finns också övergångsbestämmelser som att en postdoktor som anställts enligt det avtal som gäller fram till 31 januari 2022, och vars anställningstid löper över 1 oktober 2022, ges en fortsatt anställning som postdoktor enligt det nya avtalet dock högst under sammanlagt tre år. Under den tid en sådan förlängning löper tillämpas det nya avtalet i sin helhet på anställningen.
Publicerad: 2021-12-16

Senast uppdaterad: 2021-12-16

Dela sidan