Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmiljöombud

Vid Göteborgs universitet ska alla institutioner ha minst ett arbetsmiljöombud (AMO) och varje fakultet ska ha ett huvudskyddsombud/ huvudarbetsmiljöombud (HAMO) som samordnar alla AMO under en och samma fakultet.

Ny mandatperiod för Göteborgs universitets arbetsmiljöombud och fastställande av arbetsmiljöområden 2023-2025.
Nuvarande mandatperioden för ALLA arbetsmiljöombud går ut sista december 2022 vilket innebär att den första januari 2023 ska nya AMO vara valda av sina kollegor och utsedda av sin fackliga organisation för en ny treårigperiod.

Innan val kan ske ska indelningen av arbetsmiljöområden fastställas. Hur arbetsmiljöområden ser ut är en viktigt fråga eftersom AMO endast har behörighet att verka inom det (de) arbetsmiljöområde(n) som denna är utsedd och inrapporterad för. Indelningen av arbetsmiljöområden måste vara ändamålsenlig, vilket innebär att den kan behöva omprövas vid omorganisation eller andra förändringar vid arbetsplatsen. Vanligast är att arbetsmiljöområdet motsvarar institution/motsvarande.

Det är LAMK (lokal arbetsmiljökommitté) som beslutar om indelningen men förslag till beslut måste komma ifrån verksamheten. De lokala arbetsmiljögrupperna, organiserade enligt det lokala arbetsmiljöavtalet, ska se till att en diskussion om indelningen i arbetsmiljöområden och antal AMO per område startas upp under våren 2022, innan man går till valet.  Finns det ingen utsedd arbetsmiljögrupp kan personal vid institution/motsvarande själva organisera sig för att kunna diskutera indelningen i arbetsmiljöområden och antal AMO per område. Nuvarande AMO/HAMO med hjälp av de fackliga organisation och chef ska samverka i frågan.

Utförlig information går att läsa i PM:et som presenterades under CAMK (2022 01 26)

Arbetsmiljöarbetet vid Göteborgs universitet.
Arbetsmiljöarbete brukar delas upp i två områden: den fysiska samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som är lika viktiga. Arbetsmiljöombudens (AMO:s) uppgift är att företräda sina kollegor i arbetsmiljöfrågor oavsett facklig tillhörighet. Mer information om Göteborgs universitets arbetsmiljöarbete hittar du på universitetets webbplats . Du hittar också allmän information på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Vem är ditt arbetsmiljöombud?
Är du osäker vem som är ditt AMO är så finns mer information på 
Göteborgs universitets webbsidor. Där hittar du en förteckning över arbetsgivarföreträdare, AMO och studentarbetsmiljöombud. Har du funderingar om eller runt din arbetsmiljö så kan du alltid kontakta ditt AMO eller vända dig direkt till din prefekt/chef.

Vill du bli arbetsmiljöombud?
Arbetsmiljöombud föreslås av kollegorna för en treårig period. Sedan är det den lokala fackliga organisationen som formellt utser AMO. Det innebär att du måste vara fackligt ansluten för att kunna bli föreslagen. Om arbetsmiljöombudet är medlem i ett Sacoförbund blir det per automatik Saco-S-rådet vid Göteborgs universitet som formellt anmäler AMO till arbetsgivaren.

I samarbete med arbetsgivaren
Som AMO kan du ställa krav på åtgärder som arbetsgivaren ska vidta för att få en bra arbetsmiljö, och det är alltid arbetsgivaren som har ansvaret för att se till att åtgärderna genomförs. Men det är viktigt att arbetsmiljöarbetet drivs tillsammans med arbetsgivaren. Du kan läsa mer om vad det innebär att vara arbetsmiljöombud på Arbetsmiljöverkets webbsida.

Stöd i uppdraget
Att vara arbetsmiljöombud kan ibland kännas svårt och tungt. Vi vill därför ge dig bästa möjliga stöd. Vi anordnar bland annat träffar där du som AMO kan diskutera dina frågor tillsammans med oss och med andra AMO. Ta kontakt med oss på Saco-S i Göteborg om du vill veta mer genom att kontakta några av våra förtroendevalda. Kontaktuppgifter hittar du vi länken här

Publicerad: 2022-02-09

Senast uppdaterad: 2022-02-10

Dela sidan