Hoppa till huvudinnehåll

Stadgar

Stadgarna för Studievägledarföreningen vid Göteborgs universitet (Saco-S) fastställs vid varje årsmöte.

Studievägledarföreningen är för närvarande vilande.

 

Stadgarna antogs 2016-02-04 och reviderades 2017-02-09.

1 §
Studievägledarföreningen vid Göteborgs universitet är en del av Saco-S/Göteborgs universitet, www.saco.fack.gu.se, och ska tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsplatsen.

Medlemmar i föreningen är studievägledare vid Göteborgs universitet. De studievägledare som inte är anslutna till SACO är likvärdiga medlemmar men har inte rösträtt i styrelsen.

Medlemmarna ska behandlas likvärdigt, oberoende av förbundstillhörighet, anställning, funktion eller befattning.

2 § 
Föreningens syfte är att bevaka och tillvarata yrkesgruppens intressen och frågor.

3 §
Föreningen ska

  • vara ett forum för diskussion om gemensamma fackliga frågor,
  • verka för att stärka och synliggöra professionen studie- och karriärvägledare   vid Göteborgs universitet,
  • vara remissinstans för Saco-S i frågor som rör studie- och karriärvägledarens arbete samt
  • bevaka att Policy för studie- och karriärvägledning vid Göteborgs universitet efterlevs.

4 §
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas senast i mars månad. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det lämpligt eller då minst en tiondel av   medlemmarna skriftligen begär det.

Kallelse till årsmöte, med angivande av de ärenden som ska behandlas, och i förekommande fall nomineringar och valberedningens förslag ska skickas ut till medlemmarna senast en vecka före mötet.

Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid personval där det finns fler nominerade än antal platser ska valet ske genom sluten omröstning. 

Vid lika röstetal i val sker avgörande genom lottning. Vid lika röstetal i annan omröstning gäller den mening som mötets ordförande biträder.

5 §   
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

  •   Mötets behöriga utlysande
  •   Val av ordförande, sekreterare och tillika protokollsjusterare för mötet
  •   Val styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen.
  •   Utlysta frågor 

Vid extra årsmöte behandlas de av ovanstående frågor som mötet sammankallats för.

6 § 
Vid sidan av årsmöte hålls medlemsmöten för dialog mellan styrelse och medlemmar. Kallelse till medlemsmöte ska skickas ut till samtliga medlemmar i så god tid som möjligt.

7 §
Styrelsen består av ordförande samt minst tre (3) övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsens sammansättning ska, så långt det möjligt, representera universitetets   samtliga fakulteter.

Valbar är medlem i föreningen som är ansluten till SACO.

Styrelsen får adjungera medlem som styrelseledamot. Adjungerad ledamot av styrelsen har yttranderätt men inte   rösträtt.

Upp till tre (3) suppleanter kan utses.

8 §
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minsttvå (2) ledamöter begär det.

Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter eller suppleant för ledamot är närvarande.

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

9 §
Information om styrelsens sammansättning och föreningens verksamhet ska fortlöpande skickas till Saco-S/Göteborgs universitet

10 §
Styrelsens ledamöter utses genom nominering av representanter från respektive fakultet samt LUN och beslut om plats i styrelsen fattas av årsmötet.

11 §
Beslut om antagande eller ändring av dessa stadgar samt upplösning av föreningen fattas av denna vid årsmöte, varvid ärendet ska ha angivits i kallelsen.

Beslut ska biträdas av mer än hälften av närvarande medlemmar och ska för att vara giltigt godkännas av kontaktförbundet. 

Publicerad: 2017-08-29

Senast uppdaterad: 2017-08-29

Dela sidan