Hoppa till huvudinnehåll

Lönerevision

Genomförandet av lönerevisionen utgör en naturlig fortsättning på såväl årets förberedelsearbete som efterarbetet från föregående lönerevision. Det är av yttersta vikt att de olika delarna i modellen följs inom rimlig tidsram och att både chef och medarbetare har välgrundade argument kopplade till prestation och lönekriterier.


Saco-S vill särskilt betona vikten av att båda parter respekterar följande aspekter av vikt för en väl genomförd löneprocess:

- Uppstartssamtal mellan arbetsgivaren och Saco-S utgör en viktig del i att klargöra löneprocessens förutsättningar och för att utbyta erfarenheter från föregående revision.

- Det är grundläggande att arbetsgivaren lokalt (dekaner och prefekter) vid det partsgemensamma uppstartssamtalet förmedlar sina erfarenheter från föregående lönerevision och klargör sin strategiska plan och vilja för kommande lönerevision.

- En förutsättning för en väl genomförd lönerevision är att de lönesättande samtalen håller kvalitet, är transparenta och trovärdiga.

- Argumenten för lönesättning måste grundas i individuell prestation i förhållande till uppsatta mål för individ och verksamhet.

- Medarbetaren ska informeras om på vilka grunder den nya lönen sätts. I samband med detta möte ska det föras en dialog mellan lönesättande chef och medarbetare kring hur dennes framtida lönesättning kan utvecklas i förhållande till prestation.

- Det är väsentligt att båda parter förstår varandras bilder av prestationerna under det gångna året.

- Det är grundläggande att den årliga lönerevisionen har fokus enbart på det gångna årets prestationer.

Publicerad: 2023-11-08

Senast uppdaterad: 2023-11-08

Dela sidan