Hoppa till huvudinnehåll

Våra stadgar

Saco-S-rådet vid Göteborgs universitet arbetar utifrån lokalt framtagna stadgar.

Stadgarna gäller från och med 2020. De antogs av Saco-S-rådet vid Göteborgs universitet vid årsmötet 2020-05-26 och är godkända av Saco-S.

 

Stadgar för Saco-S-rådet vid Göteborgs universitet

 

1 §

Saco-S-rådet vid Göteborgs universitet är en del av förhandlingsorganisationen Saco-S och är dess lokala arbetstagarorganisation vid Göteborgs universitet och företräder de anställda vid myndigheten som är medlemmar i ett förbund anslutet till Saco-S, om inte Saco-S styrelse beslutat om undantag. Saco-S rådet vid Göteborgs universitet består av delegater utsedda av de medlemsförbund som finns representerade vid myndigheten. Den lokala verksamhetens uppgifter och regler om hur den ska bedrivas beslutas av Saco-S  årsmöte och styrelse.

 

2 §

Årsmöte ska hållas årligen senast innan maj månads utgång. Det är ett öppet årsmöte där alla Saco-S medlemmar är välkomna och har yttranderätt. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det lämpligt eller då minst 10% av förbundsmedlemmarna på arbetsplatsen skriftligen begär det.

Rådet består av delegater utsedda av Saco-S-förbunden som finns representerade vid myndigheten. Varje förbund har rätt att utse en rådsdelegat. Därutöver kan förbunden utse en delegat för varje fullt hundratal medlemmar av förbundet inom myndigheten. Mandattiden är verksamhetsår. Verksamhetsår är perioden mellan ordinarie årsmöten. Ledamöterna skall ha utsetts senast en månad före ordinarie årsmöte. 

 

3 §

Vid ordinarie årsmöte beslutar utsedda delegater om följande:

 

·     Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse

·     Val av ordförande i styrelsen varje ojämnt år med mandatperiod på två år

·     Val av övriga styrelseledamöter varje år väljs minst fyra ledamöter med en mandatperiod på två år

·     Val av minst två suppleanter för styrelseledamöterna med ett års mandatperiod

·     Val av valberedningen samt sammankallande i denna

·     Övriga frågor

 

Det frågas också årsmötet om styrelsen kan utse vice ordförande, sekreterare och övriga funktionärer inom sig.

 

Till årsmötet går det att lämna in motioner. Rådsdelegat, enskild Saco-S-medlem vid Göteborgs universitet samt lokalförening har rätt att lämna motioner. Med lokalförening avses lokal Saco-S- eller förbundsförening vid Göteborgs universitet. Information om motionsprocessen skall meddelas senast två månader innan årsmötet. Motion till ordinarie årsmöte ska ha inkommit till styrelsen senast en månad innan årsmötet.

 

Vid extra årsmöte behandlas de frågor som mötet sammankallats för.

4 §

Styrelsen består av ordförande samt minst 8 övriga ledamöter. Antalet ledamöter måste vara ojämnt. För ledamöterna ska finnas minst två suppleanter.

 

5 §

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna begär det. Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter, eller suppleant för ledamot, är närvarande.

 

6 §

Valberedningen har till uppgift att förbereda val av styrelse samt val av sådana representanter som ska utses av ordinarie årsmöte enligt 3 §.

 

Valberedningen består av minst tre ledamöter varav en är sammankallande. Valberedningen väljs på två år.

 

 

 

 

Publicerad: 2015-04-01

Senast uppdaterad: 2015-04-01

Dela artikeln