Hoppa till huvudinnehåll

Samarbetsavtalet

Här kan du läsa samarbetsavtalet som är tecknat mellan Akavia, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna, Sveriges Arkitekter, Sveriges Arbetsterapeuter och SRAT i Nyköpings kommun. Om du vill se avtalen i original / med signaturer är du välkommen att kontakta oss.

Ändamål

Avtalets syfte är att reglera förutsättningarna som ska gälla mellan de förbund som ingår i föreningen.

Bildande av den lokala föreningen

Utgångspunkten för att bilda lokal förening är att det är frivilligt för förbunden.

Detta lokala samarbetsavtal tecknas mellan de förbund som ingår i samarbetet. Avtalet ska tecknas innan konstituerande årsmöte. Det centrala samarbetsavtal som är framtaget av AkademikerAlliansen centralt utgör grunden för detta avtal.

De förbund som ingår i den lokala föreningen utgör den lokala organisationen för AkademikerAlliansen. När föreningen är bildad är det förbunden och förbundens medlemmar som utgör föreningen.

Alla medlemmar i en förening ska ha samma grundläggande möjlighet till inflytande och engagemang. Den lokala föreningen ska behandla alla medlemmar från de samverkande förbunden lika, oberoende av deras förbundstillhörlighet, anställning, funktion eller befattning.

Förbund som är medlemmar i AkademikerAlliansen men som inte varit med och bildat föreningen initialt har rätt att ansluta sig till föreningen. Förbundet anmäler då till den lokala styrelsen att förbundet vill gå med i den lokala föreningen och undertecknar lokalt samarbetsavtal.

Den lokala föreningen anmäler till AkademikerAlliansen och arbetsgivaren vilka förbund som är med i föreningen.

Stadgar

Lokalföreningen ska på sitt konstituerande årsmöte anta stadgar. Stadgarna ska vara baserade på AkademikerAlliansens centralt beslutade normalstadgar och anvisningar för föreningarna.

Lokalföreningens arbetsuppgifter

Föreningen arbetar utifrån vid varje tidpunkt gällande centralt samverkansavtal. Nedan områden är de som förbunden lokalt samarbetar inom.

Löneförhandlingar

Föreningen arbetar med de årliga löneöversynerna och andra lönefrågor som kan uppstå med anledningen av omorganisationer etcetera.

Individärenden

Föreningen kan lämna råd och vara ett stöd till medlem i frågor som uppkommer på arbetsplatsen. I frågor som direkt berör en enskild medlems anställningstrygghet såsom uppsägning eller omplacering ska alltid medlemmens eget förbund kontaktas. Chefsfrågor bör normalt hanteras av medlemsförbunds centrala ombudsmän.

Kollektivavtal

Föreningen förhandlar och underteckngar lokala kollektivavtal.

Föreningen kan inte själva förhandla kollektivavtal som kan få konsekvenser för anställningstryggheten för en enskild medlem/medlemmar, exempelvis undantag från LAS. I sådana fall ska kontaktförbundet stödja föreningen i förhandlingarna och informera samtliga berörda förbund.

Skyddsombud

Skyddsombud kan utses av den lokala föreningen.

Medlemsrekrytering till förbunden

Föreningen kan arbeta med medlemsvård och genom sin verksamhet främja medlemsrekryteringen till AkademikerAlliansens medlemsförbund.

Kontaktförbundets roll

Kontaktförbund vid tidpunkten för bildandet, blir i första hand det förbund som ordförande tillhör, alternativt det förbund som har initierat bildandet av föreningen.

Kontaktförbundet ska bistå de lokala förtroendevalda med råd och stöd samt förhandlingshjälp.

I grunden har varje medlemsförbund ett utbildningsansvar för att utbilda de förtroendevalda. Vid gemensamma utbildningsinsatser på plats i kommunen med de förtroendevalda är det kontaktförbundet som har utbildningsansvaret.

Kostnader

AkademikerAlliansen står för föreningarnas konstader.

Avtalets upphörande

Detta avtal löper tillsvidare. Det förbund som ej längre vill vara en part i avtalet kan säga upp avtalet.

Uppsägningen av avtalet måste ske senast den 31 oktober och med en uppsägningstid av 5 månader.

Avtalet kan endast sägas upp med verkan från 1 april.

Publicerad: 2018-03-06

Senast uppdaterad: 2023-08-01

Dela artikeln