Hoppa till huvudinnehåll

Roller och ansvar

Avsnittet om roller och ansvar finns inte med i själva avtalet utan är en del av tillämpningsanvisningarna.

För en väl fungerande samverkan är det viktigt att roller och ansvar är tydliga. Det bör även finnas en samstämmighet gällande delegering och fördelning av uppdrag/uppgifter och befogenheter.

Chef

Chef ansvarar för att arbetsmiljöfrågor och samverkan följer gällande delegationsordningar, lag och avtal. Chefen ansvarar också för att samverkan fungerar i praktiken.

Det innebär att skapa verksamheter som genomsyras av en god dialog och delaktighet.  För att alla berörda ska ha möjlighet till förberedelse bör chefen delge information i god tid och informera om när träffarna äger rum. En förutsättning för en god samverkan är ett tillitsbaserat ledarskap med helhetssyn på verksamhet, organisation och resurser samt hälsa och arbetsmiljö.  

Medarbetare 

Varje medarbetare har ett ansvar att bidra till ett gott arbetsklimat och trivsel på arbetsplatsen samt arbeta för ett gott resultat och utveckling av verksamheten. För att främja en god arbetsmiljö och en positiv verksamhetsutveckling ska alla medarbetare medverka på arbetsplatsträffar.

Där har alla en viktig roll, både att väcka frågor och att medverka i en konstruktiv dialog. Alla medarbetares kompetens, kreativitet och engagemang tas till vara i samverkan.  

Förtroendevalda  

Fackligt förtroendevalda, skyddsombud och arbetsplatsombud utses av de fackliga organisationerna. Ombuden ska företräda medlemmarnas intressen och bidra till utveckling av arbetsplatser/verksamheter. För att samverkan ska fungera på bästa sätt krävs att alla fackliga ombud ges förutsättningar att utföra sina uppdrag.  

Årlig genomgång av facklig tid ska ske av parterna. De fackliga organisationerna ska meddela arbetsgivaren vilka som företräder dem.  Skyddsombud utses av arbetstagarorganisationen till varje skyddsområde som sedan anmäls till arbetsgivaren. Skyddsombud och arbetsplatsombud kan vara samma person. 

Skyddsombudet

Skyddsombud representerar medarbetarna när det gäller hälso- och arbetsmiljöfrågor inom sitt skyddsområde. Skyddsombuden har en nyckelroll i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ska arbeta tillsammans med chefen för att skapa en hållbar arbetsmiljö.  

En viktig aktivitet i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för ohälsa och/eller olycksfall. Vid förändringar i verksamheten ska skyddsombud vara med så tidigt som möjligt i planeringen tills att förändringen är genomförd och sedan vid uppföljning av densamma.

Det är särskilt viktigt att göra en riskbedömning när förändringar planeras i verksamheten. Syftet med riskbedömning är att förebygga ohälsa och olycksfall genom att undanröja risker, inte att hindra nödvändiga och nyttiga förändringar i verksamheten.

Skyddsombuden representerar samtliga medarbetare inom sitt skyddsområde, även de som inte är medlemmar i någon facklig organisation.

Ett skyddsombud kan enligt 6 kap. 6 a § AML begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder för en tillfredsställande arbetsmiljö. Skyddsombudet kan också begära att en undersökning görs av förhållandet inom skyddsområdet.

Arbetsgivaren ska genast lämna en skriftlig bekräftelse att arbetsgivaren mottagit begäran och ska också lämna besked i frågan. Gör inte arbetsgivaren det eller beaktas inte begäran inom skälig tid kan skyddsombudet påkalla att Arbetsmiljöverket ingriper. Detta kan i sin tur leda till ett föreläggande eller förbud. 

Normalt utses skyddsombud på tre år av den fackliga organisation som har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren. Så snart skyddsombudet har valts ska arbetsgivaren meddelas

  • skyddsombudets namn,
  • adress,
  • skyddsområde (ett skyddsområde kan till exempel vara geografiskt eller indelat per yrkesgrupp och omfatta dess kollektivavtalsområde på arbetsplatsen) och
  • för vilken tid skyddsombudet har uppdraget. 

Arbetsplatsombud  

Arbetsplatsombud är en förtroendevald som medverkar i mer än arbetsmiljöfrågor. Arbetsplatsombudet agerar som kontakten mellan arbetsgivaren, medlemmarna på arbetsplatsen och fackförbundet.

Arbetsplatsombudet kan också företräda medarbetare i enskilda ärenden som omfattas av medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd. I de fall detta blir aktuellt ska arbetsplatsombud kunna uppvisa vilka mandat till förhandling man har fått av arbetstagarorganisationen.

Huvudskyddsombud 

När det finns flera skyddsombud på ett arbetsställe från samma fackliga organisation ska en av dem utses till huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudet samordnar skyddsombudens verksamhet och företräder dem utåt. Huvudskyddsombudet verkar på hela arbetsstället och ska till exempel ta upp frågor med arbetsgivaren som rör mer än ett skyddsområde. 

Om det finns huvudskyddsombud från flera olika fackliga organisationer på arbetsstället får de fackliga organisationerna enas om vilket huvudskyddsombud som har befogenhet för vilket skyddsområde. Den fackliga organisationen bör dokumentera vad som är beslutat i ett protokoll eller liknande. 

Det vill säga...

Även om det är arbetsgivaren (det vill säga chefen, i de flesta fallen) som har ansvar för att arbetsplatsen har en bra arbetsmiljö och att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen, så har alla ett eget ansvar att bidra till ett gott arbetsklimat, trivsel och arbetsplatsens utveckling.

Skyddsombudet har en sorts kontrollfunktion i arbetsmiljöarbetet. Hen följer upp hur arbetsmiljöarbetet fungerar, att nödvändiga åtgärder vidtas och att tillbud och olycksfall följs upp och åtgärdas. Skyddsombudet kan också stötta chefer i arbetsmiljöarbetet och har rätt att få information om saker som rör arbetsmiljöförhållandena på arbetsplatsen.

Skyddsombud är skyddsombud för alla som ingår i dennes skyddsområde, oavsett vilket fackförbund personen tillhör.

Fackligt förtroendevalda företräder sina medlemmars intressen och följer upp att utvecklingsåtgärder och ändringar i verksamheten går till på rätt sätt. 

Det är de fackligt förtroendevalda som representerar arbetstagarna vid samverkan. Där får de tycka till om det som händer i verksamheten och får möjlighet att påverka arbetsgivarens (chefens eller ledningens) beslut innan det fattas. Förtroendevalda kan också företräda enskilda medarbetare i personalärenden, till exempel om det blir aktuellt med en handlingsplan, varsel eller omfördelning av resurser.

Publicerad: 2018-03-06

Senast uppdaterad: 2023-08-01

Dela sidan