Hoppa till huvudinnehåll

Stadgar

Här kan du läsa stadgar antagna vid konstituerande årsmöte den 16 juni 2023.

1 § Namn och ändamål

AkademikerAlliansen i Nyköpings kommun är ett lokalt organ för förbund inom AkademikerAlliansen och som dessutom tecknat lokalt samarbetsavtal.

Ändamålet för AkademikerAlliansen i Nyköpings kommun är att

  • tillvarata medlemmarnas intressen,
  • som lokal arbetstagarorganisation företräda medlemmar i fackliga frågor enligt gällande lokalt samarbetsavtal mellan förbunden,
  • förmedla information i fackliga frågor till medlemmarna,
  • underlätta rekrytering av medlemmar till förbunden.

2 § Medlemskap

Medlemskap i AkademikerAlliansen i Nyköpings kommun har medlem i något av förbunden inom AkademikerAlliansen enligt undertecknat lokalt samarbetsavtal.

3 § Årsmöte

Årsmötet är AkademikerAlliansen i Nyköpings kommuns högsta beslutande organ.

Ordinarie årsmöte ska årligen hållas senast den sista mars.

AkademikerAlliansen i Nyköpings kommun ska hålla extra årsmöte om styrelsen beslutar det eller senast 30 dagar efter det att minst en fjärdedel av samtliga medlemmar skriftligen begär det.

Styrelsen ska skicka ut kallelse, föredragningslista och handlingar senast 14 dagar före årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

  • Styrelsens redovisning av verksamheten sedan föregående ordinarie årsmöte,
  • Ärenden som väckts av styrelsen eller medlem,
  • Val av ordförande, styrelseledamöter, ev. ersättare och ev. valberedning.

Vid extra årsmöte ska följande ärenden behandlas:

  • Ärenden som väckts av styrelsen eller medlem.

Varje medlem har närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt vid årsmöte.

Vid omröstning har endast de närvarande medlemmarna rösträtt. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder som beslut men vid val ska företrädet avgöras genom lottning av mötesordföranden.

Vid årsmöte ska protokoll föras.

4 § Styrelsen

Styrelsen leder AkademikerAlliansen i Nyköpings kommuns verksamhet.

Styrelsen består minst av ordförande, vice ordförande och sekreterare.

Styrelsens ledamöter väljs vid ordinarie årsmöte för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst hälften av ledamöterna begär det.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av dess samtliga ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder som beslut.

Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras.

5 § Valberedning

Ordinarie årsmöte kan utse valberedning.

Valberedning väljs vid ordinarie årsmöte för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte.

6 § Stadgeändring och upplösning

Ärende som avser ändring av dessa stadgar och upplösning av AkademikerAlliansen i Nyköpings kommun ska, för att kunna behandlas, vara upptaget på den utskickade föredragningslistan.

För att ändra dessa stadgar eller för att upplösa AkademikerAlliansen i Nyköpings kommun krävs antingen beslut med två tredjedels majoritet av antalet närvarande medlemmar vid ett årsmöte eller likalydande beslut med enkel majoritet av antalet röstande medlemmar vid två årsmöten med minst 6 månader emellan. Ett av dessa möten ska vara ett ordinarie årsmöte.

Om färre förbund än två har gällande lokala samarbetsavtal upplöses föreningen.

Publicerad: 2018-03-06

Senast uppdaterad: 2023-08-01

Dela sidan