Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmiljö och hälsa

5 § Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljö och hälsa är en viktig del i Nyköpings kommuns verksamheter.  

Frågor om arbetsmiljö och hälsa hanteras som en del i samverkanssystemet där man omhändertar Arbetsmiljölagens (AMLs) krav på att arbetsgivaren ska förebygga ohälsa och olyckor i arbetet. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) har en naturlig del i samverkan och arbetsplatsträffar (APT) där arbetsmiljö finns som en stående punkt på dagordningen men även i medarbetarsamtalet där den enskildes arbetsmiljö och hälsa diskuteras. Samverkansgrupperna är även tillika skyddskommitté där skyddsombud finns representerade. Fackförbundens rätt att utse skyddsombud regleras i lag och ombudet anmäls till arbetsgivaren.

Arbetsgivaren ska i samverkan bedriva SAM enligt gällande riktlinjer i Nyköpings kommun. Syftet med SAM är att främja god hälsa och välbefinnande hos medarbetarna. SAM omfattar fysisk-, organisatorisk och social arbetsmiljö och följs upp årligen.   .

Företagshälsovård

Företagshälsovård är ett stöd för och komplement till den sakkunskap på området arbetsmiljö och hälsa som finns i Nyköpings kommun.  Upphandling av företagshälsovård behandlas i Central samverkan. Representanter från företagshälsovården bjuds årligen in för uppföljning av genomförda insatser

Det vill säga...

På alla kommunens arbetsplatser ska det finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det betyder att frågor om arbetsmiljön på arbetsplatsen ska vara levande något som diskuteras regelbundet i arbetsgruppen.

Samverkansgrupperna är också skyddskommitté. Det betyder att samverkansgrupperna får information om arbetsmiljön och sjukskrivningstal och hur man jobbar med arbetsmiljön, och behov av ytterligare åtgärder diskuteras. I den centrala samverkansgruppen (CSG) diskuterar man också frågor som rör företagshälsovården.

Publicerad: 2018-03-06

Senast uppdaterad: 2023-08-01

Dela artikeln