Hoppa till huvudinnehåll

Avtalets parter och syfte

1 § Parter

Mellan Nyköpings kommun och respektive arbetstagarorganisation har lokalt samverkansavtal tecknats. Avtalet gäller samtliga verksamheter i Nyköpings kommun.

Avtalet träder i kraft 2024-01-01 och ersätter det lokala avtalet om samverkan som tecknades 2009. 

2 § Syfte

Syftet med samverkan är att öka medarbetarnas möjlighet till delaktighet, inflytande och medbestämmande samtidigt som lagkraven enligt Medbestämmandelagen (MBL) och Arbetsmiljölagen (AML) uppfylls.  Samverkan bygger på en regelbunden dialog om verksamhet, måluppfyllelse, resurser och arbetsmiljö, tidigt i processen och innan beslut fattas.   Dialogen präglas av tillit och delaktighet vilket främjar hälsa, arbetsmiljö och ökar engagemanget för verksamheten.   

Det vill säga...

Samverkansavtalet har skrivits tillsammans av HR och fackliga parter. Vi är alltså överens om innehållet.

Syftet med samverkan är att öka din möjlighet till delaktighet, inflytande och medbestämmande över din arbetssituation. Grunden för samverkan är en regelbunden dialog tidigt i processen och innan arbetsgivaren fattar beslut. För att dialogen ska fungera är det viktigt att vi litar på varandra och att vi är delaktiga i de olika samverkansforumen - i dialogen mellan chef och medarbetare, i på APT och vid samverkan.

Publicerad: 2018-03-06

Senast uppdaterad: 2023-08-01

Dela sidan