Hoppa till huvudinnehåll

Rättslig grund

3 § Rättslig grund

Den rättsliga grunden för arbetsmiljö- och hälsoarbetet finns i gällande lagstiftning, föreskrifter och avtal.

Medbestämmandelagen (MBL), Arbetsmiljölagen (AML) och Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) ligger till grund för detta avtal.

Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL och informationsskyldighet enligt 19 § MBL uppfylls via samverkan med facklig part i enlighet med detta avtal. MBL och AML gäller i de delar som inte hanteras i detta avtal. Vid oenighet i fråga efter avslutad samverkan kan arbetstagarorganisationen påkalla central förhandling enligt 14 § MBL. Skriftlig framställan om förhandling ska i sådant fall vara arbetsgivaren tillhanda inom 7 kalenderdagar, från avslutad samverkan, i enlighet med 7 § Kommunalt Huvudavtal (KHA 94). 

Vid oenighet kan inte beslut fattas förrän 7 kalenderdagar har gått alternativt att 14 § förhandling genomförts. 

Part kan begära att en viss fråga i dess helhet ska förhandlas enligt MBL i stället för att hanteras i samverkan.  

Individärenden som berör specifik medlem i arbetstagarorganisation ska inte hanteras i samverkan utan förhandlas enligt MBL.

Fackliga förtroendevalda har möjlighet till kommunikation med sina medlemmar på sin arbetstid enligt gällande lag och avtal. 

Det vill säga...

Anställdas rätt att påverka sitt arbete och sin arbetsplats finns i bl.a. medbestämmandelagen (MBL). Andra lagar som berörs av avtalet är arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML).

Innan arbetsgivaren (till exempel chefen eller divisionsledningen) får besluta om en "viktigare förändring" i verksamheten eller ändringar som påverkar anställningsförhållandena så ska de förhandla frågan med berörda fackförbund. För att den hanteringen ska gå lite smidigare kan frågan hanteras vid ett samverkanstillfälle.

Verksamhetens ledning är också skyldig att berätta hur det går för verksamheten, till exempel om verksamhetens utveckling och ekonomi. Detta kan också hanteras vid ett samverkanstillfälle. 

Frågor som ska samverkas är till exempel omorganisationer, tjänstefördelning inom förskola/skola, arbetsbrister, införande av jour eller beredskap, flytt till nya lokaler, chefsanställningar och införande av nya roller eller funktioner i en verksamhet.

Om man inte kommer överens vid ett samverkanstillfälle så kan man i stället genomföra en regelrätt förhandling, enligt 14 § MBL. Normalt sett blandar man i så fall även in en ombudsman från fackförbundets centrala kansli.

 

Publicerad: 2018-03-06

Senast uppdaterad: 2023-08-01

Dela artikeln