Hoppa till huvudinnehåll

Samverkanssystemet

4 § Samverkanssystemet

Samverkan bygger på att medarbetarna och deras fackligt förtroendevaldas kunskap och engagemang tas tillvara. Frågor ska behandlas av de som är direkt berörda och så tidigt i processen som möjligt.    

Samverkan kräver en öppen och förtroendefull dialog, präglad av ömsesidig respekt och förståelse.  

Samverkanssystemet bygger på tre nivåer där varje nivå genomsyras av information och dialog där påverkansmöjligheter ges i varje led. Dessa tre nivåer är dialog mellan chef och medarbetare, arbetsplatsträffar (APT) och samverkansgrupper.  Det är dock endast i samverkansgrupp som arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt MBL fullgörs.  

Dialog mellan chef och medarbetare 

Medarbetarens möjlighet till delaktighet och därmed ansvarstagande tillgodoses främst genom medarbetarsamtal och genom löpande dialog med chef.

Varje medarbetare ska ges förutsättningar att påverka utformningen av den egna arbetssituationen, arbetsmiljön samt verksamhetens organisation och utveckling.

Medarbetaren ska ges möjlighet till kompetensutveckling. Medarbetarens behov av kompetensutveckling inventeras i den löpande dialogen och vid medarbetarsamtalet. Medarbetarsamtalet är obligatoriskt och ska genomföras minst 1 gång per år. 

Arbetsplatsträffar (APT)

Arbetsplatsträffar är ett forum för dialog mellan chef och dennes medarbetare. Här sker gemensamt arbete med frågor som rör verksamheten, dess utveckling samt arbetsmiljö och hälsa. Här informeras det även om hur det går för verksamheten och vad som är på gång inom organisationen. Väl fungerande arbetsplatsträffar ger möjlighet till ökad delaktighet och engagemang hos medarbetarna och i förlängningen hälsosamma arbetsplatser som hela tiden utvecklas och blir bättre. Det är obligatoriskt för alla arbetsplatser att ha minst åtta arbetsplatsträffar per kalenderår och samtliga medarbetare ska ges möjlighet att närvara. Arbetsplatsträffen är obligatorisk och ska läggas in i schema.

Arbetsplatsträffen innebär en rättighet till inflytande för medarbetaren som förutsätter att denne också deltar och aktivt bidrar till verksamhetens utveckling och arbetsmiljö.

Minnesanteckningar förs på varje APT och ska sparas och göras tillgängliga för medarbetarna på enheten. Vid oenighet på APT kan frågan lyftas till samverkansgrupp.

Facklig information kan med fördel ske i anslutning till arbetsplatsträffar.    

Samverkansgrupp

Arbetsgivaren ansvarar för att frågor behandlas i samverkansgrupp innan beslut fattas. En väl fungerande samverkan utgår från arbetsplatsen och ska följa organisationens olika beslutsnivåer. Arbetsgivaren är ansvarig för beslut och verkställighet i alla verksamhetsfrågor. Samverkansstrukturen fastställs i samverkan på varje division.  

I samverkansgrupp ska de berörda fackliga organisationerna finnas representerade.

Samverkansgrupp, tillika skyddskommitté, har särskilt arbetsmiljöfokus vid fyra tillfällen per år. Skyddskommitté ska utifrån arbetsmiljöföreskrifter delta i planering, kontroll, uppföljning och utvärdering av organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). De ska även hantera information och utbildning om arbetsmiljö och hälsa enligt kap 6 § 9 Arbetsmiljölagen (AML). Vid dessa tillfällen deltar skyddsombud från verksamheten.  

Samverkansmöten ska protokollföras. 

Det vill säga...

Frågor som berörs av reglerna om medbestämmande i arbetslivet ska samverkas så tidigt som möjligt i processen. Det betyder att om din chef konstaterar att det behövs en ny roll i arbetsgruppen, eller att det behövs en omorganisation, så ska det först diskuteras vid ett APT där ni tar upp till exempel risker och möjligheter och anledningen till ändringen, och sedan ska det diskuteras vid ett samverkanstillfälle. Båda dessa saker ska ske innan chefen fattar beslut i frågan och det som kommer fram i diskussionerna ska alltså kunna leda till att chefen ändrar sig och beslutar att inte gå vidare med förslaget.

Det är arbetsgivarens, alltså chefens, ansvar att frågor som ska lyftas till APT eller samverkan faktiskt behandlas där.

Om förändringar går till på något annat sätt i din verksamhet så är det en avvikelse från samverkansavtalet.

Samverkan sker i tre olika nivåer:

Den första nivån berör din personliga arbetssituation, till exempel dina arbetsuppgifter, din kompetensutveckling, din arbetsmiljö och hur du mår på jobbet. De här frågorna ska du och din chef prata om vid ett medarbetarsamtal, men ni ska också ha en vardaglig dialog. Det är alltså inte tillräckligt om du träffar din chef bara vid exempelvis APT och medarbetarsamtal.

Den andra nivån är arbetsplatsträff (APT). Vid arbetsplatsträffar ska hela arbetsgruppen ses för att gemensamt diskutera arbetsuppgifterna, rutiner, kompetensutveckling och arbetsmiljö. Arbetsplatsträffen är inte bara ett informationsmöte utan ska vara ett tillfälle där alla i arbetsgruppen får komma till tals.

På APT diskuterar man också saker som innebär en "viktigare förändring" av arbetsförhållandena eller organisationen, till exempel en omorganisation, flytt eller om någon ska byta roll. Dessa frågor ska oftast också lyftas till nästa samverkansnivå.

Det är obligatoriskt för alla kommunens arbetsplatser att ha minst åtta APT per år. APTn ska läggas in i schemat på ordinarie arbetstid och samtliga medarbetare ska ges tillfälle att delta.

Den tredje nivån är samverkan med fackliga parter. Det sker både på divisionsnivå och centralt för hela kommunen, och på DSO och DU även lokalt för enskilda arbetsområden eller verksamheter. Här deltar fackligt förtroendevalda, verksamhets/divisionschefer och en representant från HR.

På den här nivån hanteras i regel mer övergripande frågor, men fackliga parter ska även få information om hur processen har gått till på arbetsgruppens nivå, när det rör sig om omorganisationer eller nya roller och arbetssätt som bara berör en enskild arbetsgrupp.

På samverkansnivå ska också chefsrekryteringar lyftas. Facket ska få möjlighet att intervjua samma personer som HR/rekryterande chef intervjuar, och ska få information om vilka andra som har sökt tjänsten och varför de inte är aktuella.

Publicerad: 2018-03-06

Senast uppdaterad: 2023-08-01

Dela sidan