Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsbrev december -20

Den fackliga verksamheten under hösten.

Julen står för dörren och med den en välbehövlig ledighet för dig som medlem. Hösten har varit intensiv för oss alla på många sätt.

På Saco-S-föreningens årsmöte i början av oktober lyfte vi särskilt arbetsbelastningen och arbetsmiljön visavi pandemin som rått under året samt det arbete som Saco-S gjort och gör angående löner och lönesättning i RALS 2019 och inför RALS 2020. Du når protokollet ifrån årsmötet via följande länk:

https://www.saco.se/globalassets/arsmote-protokoll-20201007.pdf

Vid det första mötet med den nya styrelsen för Saco-S-föreningen vid Lnu i mitten av oktober, valdes representanter till olika organ inom lärosätet och en fördelning av ansvarsuppgifter mellan styrelsens medlemmar gjordes. Som medlem kan du när du har frågor kontakta styrelsens medlemmar. Kontaktinformation och ansvarsfördelning inom styrelsen hittar du genom att välja menyn ”KONTAKTi raden överst på denna sida.

Angående den rådande corona-pandemin har många medlemmar vittnat om en ökad arbetsbelastning och med det en press på arbetsmiljön relaterat pandemin. Redan på MBL den 17 mars (dagen innan de nya särskilda åtgärderna för att ställa om till digital undervisning och examination vidtogs) poängterade Saco tillsammans med övriga personalorganisationer att detta kommer att leda till att arbetsuppgifterna förändras för många arbetstagare. Vi poängterade också att ”det finns risk att situationen blir ansträngd och att det uppstår negativa arbetsmiljökonsekvenser och övertidsarbete för vissa personalkategorier”. Vi påtalade också vikten av ”att arbetsgivaren är uppmärksam över arbetstagares arbetssituation och är beredd till en dialog om möjliga lösningar” (citat ur MBL-protokollet 200317). Vid MBL-förhandlingen inför beslut om fastställande av verksamhetsplan och budget 2021-2025 påtalade Saco och övriga personalorganisationer ”att den rådande pandemin inte i första hand varit en ekonomisk ansträngning för lärosätet [vilket arbetsgivaren lät påskina] – utan istället en personell. Ett budgeterat underskott 2020 tycks bli ett betydande överskott, vilket det även planeras för 2021. De anställda tycks få betala för pandemin med försämrade arbetsvillkor.” (citat ur MBL-protokoll 201124).

Angående SACO-styrelsens fortsatta arbete med lönesättningen vid lärosätet har vi åter för arbetsgivaren påtalat det låga löneläget på LNU i relation till andra lärosäten, särskilt gällande exempelvis lektorer, adjunkter och vissa grupper av TA-personal. Vi menar att arbetsgivaren äventyrar en god kompetensförsörjning med detta generellt låga löneläge och vi har påtalat att det är av största vikt att lärosätet agerar för förbättrade arbetsvillkor och konkurrenskraftiga löner. I skrivande stund är tyvärr inte lönesättningsprocessen för 2019 klar för det trettiotal medlemmar som var oeniga med arbetsgivaren om dennes förslag till ny lön. För fjärde året har Saco-S-föreningen genomfört en utvärdering bland medlemmarna och där ser vi att lönesättningsprocessen för år 2019 i flera avseenden fortfarande inte fungerar tillfredsställande. Undersökningen genomfördes under den andra delen av november månad och vi kommer att efter årsskiftet återkomma med en sammanställning av resultaten – där vi även kommer att göra jämförelser med tidigare år.

Under våren och hösten har Saco-S-föreningen agerat vid ett flertal tillfällen, på såväl MBL som i universitetsstyrelsen, för att försöka förhindra uppsägningar och försämrade arbetsvillkor på grund av den arbetsbrist vid Sjöfartshögskolansom arbetsgivaren har fattat beslut om. Trots detta har tyvärr har två medarbetare blivit uppsagda under hösten. Vi fortsätter dock vårt arbete med att följa utvecklingen av arbetsförhållanden vid nämnda verksamhet.

Saco-S-föreningen har under hösten också varit engagerad i intervjuer av kandidaterna i rekryteringarna av bl a prorektor och dekaner. Vi har haft synpunkter på de processer som har genomförts och har bl a uttryckt att lärosätet inför rekryteringsprocesserna borde ha tagit stöd i den plan för jämställdhetsintegrering som fastställts för ett par år sedan. 

Under hösten har det genomförts en arbetsmiljöundersökning – där frågor angående avstånd mellan organisation/ledning och medarbetare samt arbetsbelastning på ett generellt plan, visar att det finns en betydande förbättringspotential. Vi konstaterar även att arbetsbelastningen på många institutioner och avdelningar/enheter är mycket hög.

Under 2020 har arbete pågått i två partsgemensamma arbetsgrupper, bestående av representanter för arbetsgivare och fackliga organisationer. Den ena gruppen har haft i uppdrag att göra en översyn av arbetstidsavtalet för lärare – med fokus på administrativ tid. I dagsläget finns ett förslag från det arbetet som kommer att MBL-förhandlas under våren -21. Den andra gruppen har arbetat med frågor om medinflytande vid lärosätet. En avrapportering har skett på MBL och en ny arbetsgrupp har tillsatts med delvis nya ledamöter, vilka har fått i uppdrag att under våren -21 fortsätta arbetet med att föreslå mer konkreta åtgärder för ökat medinflytande och för ökad delaktighet.

I december genomförde Saco-S-föreningen ett digitalt medlemsmöte där vår kontaktombudsman Michael Svedemar ifrån SULF medverkande. Michael talade om konsekvenser av arbetsbelastning relaterat pandemin, samt varför man ska vara medlem i ett Saco-S-förbund. Ett femtiotal medlemmar deltog på den svenska versionen av mötet och ett knappt tiotal på en engelsk version av samma möte. Du når underlag ifrån presentationen på medlemsmötet här eller ganska högt upp till höger på denna sida.

Vi tar tacksamt emot förslag och synpunkter på vad Saco-S-föreningen kan arbeta vidare med.

Vi önskar att alla medlemmar – som vi vet gjort sitt allra bästa – kan få njuta och koppla av ordentligt under de kommande ledigheterna. Det behövs efter ett ansvarsfullt arbete.

God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

genom

Jan Andersson och Gunilla Gunnarsson (ordförande resp. vice ordförande)

Publicerad: 2020-12-22

Senast uppdaterad: 2020-12-22

Dela artikeln