Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsbrev mars -21

Det här nyhetsbrevet innehåller ett axplock av sådant som Saco-S-föreningen har arbetat med under årets inledande månader. Det handlar bl a om frågor relaterade till pandemin, om den avslutade och den kommande lönerevisionen, om tjänstgöringsplaner och Retendo, om mål- och visionsarbetet vid lärosätet, samt om lärosätets verksamhet och resultat.

Corona-pandemin

Nu har det gått över ett år sedan omställningen av undervisning och examination till digitala former skedde efter beslut av rektor. På många sätt har denna omställning påverkat arbetssituationen för medlemmarna i Saco-S-föreningen. Rektor har nyligen fattat ett uppdaterat beslut med anledning av pandemin och då påtalade vi ifrån Saco-S-föreningen att vi ”ser en ökad belastning i arbetsmiljön med anledning av pandemins varaktighet. Med anledning av den ansträngda situationen är det viktigt att arbetsgivaren är uppmärksam över arbetstagares arbetssituation och har en generös inställning samt är beredd till dialoger om möjliga åtgärder eller insatser”.

I arbetsmiljörelaterade frågor arbetar skyddsorganisationen i samverkan med arbetsgivaren för att upprätthålla en bra och säker arbetsmiljö. Risker och konsekvenser av beslut och åtgärder bedöms och handlingsplaner upprättas. Beträffande arbetsrättslig information knuten till pandemin hänvisar Saco-S till SULF som är kontaktförbund för lärosätet. Du når nämnda information via länken: https://sulf.se/fragor-och-svar/ Det är ju givetvis också viktigt att du fortlöpande tar del av den information som delges av lärosätet – exempelvis på Medarbetare eller via mail ifrån din chef. 

 

Lönesättning – RALS 2019

Lönesättningsprocessen för 2019 (RALS2019), som i relation till lönekriterier grundade sig på prestationer och ansvar under perioden 2018-10-01 – 2019-09-30, var tyvärr inte helt klar förrän i senare delen av mars månad 2021. För det knappa trettiotal medlemmar som var oeniga med arbetsgivaren om förslaget till ny lön har vi i de kollektiva förhandlingarna, trots ett generellt sett svagt löneläge på lärosätet, inte mer än på yttersta marginalen lyckas påverka dessa löner. I det lokala avtal som vi slutligen undertecknade återfanns en bilaga (Bilaga 2) med ett antal partsgemensamma kommentarer som har till syfte att framgent förbättra kvalitén i lönesättningsprocessen. Dessutom tillfogade vi i Saco-S-föreningen en ytterligare bilaga (Bilaga 3) till protokollet, där vi lyfter fram några egna kommentarer om att vi inte har samma syn som arbetsgivaren. Denna bilaga innehåller även en kortare text där vi på ett mer övergripande sätt lyfter fram de problem vi har sett i lönesättningsprocessen. Du når dessa båda bilagor via följande länk:

Utdrag från lokalt avtal RALS 2019 – bilaga 2 och bilaga 3

 

Inför kommande lönerevision

Nu finns en överenskommelse om kommande lönerevision. Enligt nämnda överenskommelse sker en ökning av lönen med ett fast belopp för samtliga retroaktivt ifrån 2020-10-01. Nästa lönerevision kommer sedan att gälla från 2021-04-01 till 22-03-31. Arbetsgivaren har påbörjat det första steget i de lönesättande samtalen, dvs att med utgångspunkt i lönepolicy och lönekriterier lyfta fram det ansvar och den prestation som du som arbetstagare har bidragit till under perioden 2019-10-01 – 2021-03-31. Inför de lönesättande samtalen ber vi dig observera att vi har kommit överens om en ny lönepolicy och nya lönekriterier. Den nya lönepolicyn och de nya lönekriterierna gäller den nya lön som ska betalas ut från den 1 april 2021 och ska som tidigare har nämnts baseras på prestationer och ansvar under perioden 2019-10-01 – 2021-03-31. Lönekriterierna i den nya lönepolicyn är uppdelade i en allmän del, en del för lärare/forskare, en del för TA-personal och en del för chefer. Du når de nya lönekriterierna och annat material som är viktigt i samband med lönesättningsprocesserna via följande länk:

https://lnu.se/medarbetare/anstalld-vid-lnu/lon-och-ersattningar2/lonesattning/

Den nämnda överenskommelsen skiljer sig på några punkter från tidigare överenskommelse. Dels gäller överenskommelsen inte ett år utan - som vi ser det undantagsvis - tre år (RALS 2020 – RALS 2022), dels finns det vissa förändringar när det gäller oenighetshantering som består av möjligheter till ett tredje uppföljande samtal samt vissa ytterligare möjligheter för de som vid upprepande tillfällen har varit oeniga med arbetsgivaren om förslag till ny lön. I överenskommelsen finns som bilaga en tidplan av vilken det framgår vid vilka tidpunkter som din chef förväntas genomföra återkopplingssamtal till de lönesättande samtalen. Chefen motiverar och ger där förslag till ny lön. Om ni kommer överens och du undertecknar en överenskommelse så ska din nya lön betalas ut senast den följande månaden. Oberoende av hur långt lönesättningsprocessen då har kommit på din institution/avdelning/enhet ska den vara klar senast under juni månad 2021, respektive maj månad 2022. För de medlemmar som tackat nej till arbetsgivarens förslag till ny lön påbörjas kollektiva förhandlingar i anslutning till att respektive lönerevision avslutas. Du når den nya överenskommelsen via länken nedan:

Överenskommelse RALS 2020-2022

För femte gången kommer nu lönesättande samtal att genomföras för Saco-S-medlemmar på lärosätet. Om du upplever att du behöver stöd inför det lönesättande samtalet så kan du kontakta Saco-S-föreningens förhandlingsdelegation för löner. Du tar då kontakt med antingen Jan Andersson (jan.andersson@lnu.se), Karina Petersson (karina.petersson@lnu.se) eller Gunilla Gunnarsson (gunilla.gunnarsson@lnu.se). Du är även välkommen att kontakta oss längre fram om du har fått ett förslag till ny lön som du är tveksam om du ska tacka ja till. I det fall du då tackar nej till arbetsgivarens förslag till ny lön är det extra viktigt att du tar kontakt med någon av oss. Tackar du nej till arbetsgivarens förslag till ny lön så kommer din lön att fastställas i kollektiv förhandling. Innan vi ifrån Saco-S-föreningens sida går in i den kollektiva förhandlingen är det viktigt att vi har information om de viktigaste argumenten för att du tackat nej till lönebudet, dvs. varför du anser att din lön är felaktig. Vi behöver då utifrån universitetets lönepolicy och lönekriterier ha en bra bild av ditt ansvar och din prestation för den tid som ligger till grund för lönerevisionen.

I slutet av föregående år genomförde Saco-S-föreningen för fjärde gången en utvärdering av lönesättningsprocessen, vilken enligt vår uppfattning är ett viktigt underlag att ta med till arbetsgivaren inför samtal om kommande lönerevision. En redovisning av resultat från utvärderingen av föregående lönerevision (RALS 2019) når du via följande länk:

Resultat av utvärdering RALS 2019

Löner för doktorander och timanställda justeras vanligen från 1 januari varje år och förhandlingar för de nya löner som gäller från årsskiftet 2020/2021 är i dagsläget inte påbörjade – förberedelser inför förhandling pågår dock mellan de olika fackliga organisationerna.

Arbetsgivaren har under föregående år bildat en ”löneråd” för att på så sätt mer strategiskt arbeta med lönesättning. Från Saco-S-föreningens sida så ser vi å ena sidan det som positivt att arbetsgivaren arbetar med lönesättning på en mer strategisk nivå, men å andra sidan har vi mycket svårt att förstå varför det är så svårt att påverka lönesättningen på individnivån för enskilda medlemmar, inte minst när lönerna vid lärosätet i relation till såväl andra lärosäten som till det omgivande samhället förhållandevis ligger så lågt.

 

Tjänstgöringsplaner och Retendo

I det lokala arbetstidsavtal som finns vid lärosätet så anges att tjänstgöringsplaner ska finnas tillgängliga för de fackliga organisationerna. Innan införandet av Retendo hade Saco-S-föreningen möjlighet att nå tjänstgöringsplaner och göra vissa ”stickprov”. Idag ser vi det inte lika enkelt – eftersom förändringar sker i Retendo och vi kan inte på ett enkelt sätt finna en ”ursprunglig” version som referens. Av bl a det skälet så har styrelsen för Saco-S-föreningen internt tillsatt en arbetsgrupp för att belysa frågor om tjänstgöringsplanering i relation till det lokala arbetstidsavtalet. Det finns ju flera aspekter i samband med tjänstgöringsplaner som vi anser vara viktiga att belysa. Hur sker till exempel kommunikation kring förändringar i tjänstgöringsplaner? Ibland ser vi en bristande balans i tjänstgöringsplaner där mycket stora undervisningsuppdrag ligger under en kort tidsperiod. I tjänstgöringsplanerna går det inte att utläsa om uppdragets innehåll. Är det en stor andel kurser som man är bekant med – eller innehåller de en stor andel nya kurser som kräver mer förberedelser? Dessutom har vi på en mer övergripande nivå sett att det som innefattas i arbetsuppgifterna eller undervisningsuppdraget ökar.

 

Mål- och visionsarbete

Saco-S-föreningen har agerat i arbetet med Vision 2030 och där vi bl a lyft frågan om att i arbetet med indikatorer i Mål 2025 i anslutning till frågor om ”hållbart arbetsliv” argumentera för att lärosätet framgent – liksom flera andra myndigheter redan gör – arbeta fram ett personalbokslut för att på så sätt uppnå en mer sammanhållen bild över ålders- och lönestruktur, kompetens- och personalförsörjning, främjande och systematiskt arbetsmiljöarbete, hälsofrågor, sjukfrånvaro, etc, Vi ser detta som ett steg i att lärosätet ska kunna arbeta i riktning mot ett hållbart arbetsliv, vilket Saco-S och Arbetsgivarverket på centralt håll tecknade ett övergripande avtal om i oktober 2017.

 

Lärosätets verksamhet och resultat

När vi tar del av den nyligen publicerade årsredovisningen för lärosätet år 2020 kan vi med stöd i uppgifter om antal anställda och helårsstudenter konstatera att undervisningsuppdraget under en femårsperiod har ökat vad gäller antalet studenter per undervisande lärare - från 15 studenter år 2016 till nästan 17,5 studenter år 2020. Vi kan i årsredovisningen även se en svag minskning av studentgenomströmningen under samma tidsperiod. Dock var denna minskning i studentgenomströmning ytterst marginell år 2020 – pandemin till trots – vilket enligt Saco-S-föreningen knappast kan förklaras på annat sätt än med betydande ansträngningar av våra medlemmar.

 

Medlemsmöten

Saco-S-föreningen kommer under våren genomföra två medlemsmöten – ett på svenska och ett på engelska. Vi återkommer med datum och innehåll för dessa möten. Vi tar även tacksamt emot förslag och synpunkter på fackliga frågor som SACO-S kan arbeta med och agera i framåt.

 

Du är varmt välkommen att delge dina synpunkter. Har du andra funderingar du vill ta upp med oss eller vill du vara med och jobba fackligt i styrelsen eller som skyddsombud - kontakta då någon av oss i styrelsen.

MVH

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

 

Jan Andersson och Gunilla Gunnarsson (ordförande resp. vice ordförande)

Publicerad: 2021-03-31

Senast uppdaterad: 2021-03-31

Dela sidan