Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsbrev december -22

Det har som vanligt varit en intensiv höst för oss alla och nu närmar vi oss årets slut och en välbehövlig julledighet. Men innan dess vill vi ge en kortare information om vad vi i Saco-S-föreningen arbetat med under hösten.

I oktober hölls Saco-S-föreningens årsmöte som ett hybridmöte. Utöver årsmötesförhandlingarna berättade Michael Svedemar, vår kontaktombudsman från SULF centralt, om bl a de nya LAS-reglerna som trätt i kraft från 1 oktober 2022. Du når protokollet från årsmötet via länken nedan:

Protokoll årsmöte Saco-S 2022-10-05

Saco-S-styrelsens arbete med lönerevisionen 2022 och lönesättningsprocessen på LNU fortgår. I skrivande stund är tyvärr inte lönesättningsprocessen för 2022 klar för det knappa tjugotal medlemmar som tackat nej till arbetsgivarens förslag till ny lön. Vi är i slutfasen med oenighetshanteringen i de kollektiva förhandlingarna och förhoppningsvis kan vi avsluta dessa under inledningen av nästa år. Att det dragit ut på tiden beror bl a på att arbetsgivaren i vissa fall lämnat förslag på ny lön senare än vad den tidsplan som finns i den partsgemensamma överenskommelsen föreskriver.

För sjätte året har Saco-S-föreningen genomfört en utvärdering av lönesättningsprocessen bland medlemmarna och där ser vi att lönesättningsprocessen för år 2022 i vissa avseenden fortfarande inte fungerar tillfredsställande, även om det går att utläsa förbättringar. Exempelvis ser vi att fler har haft lönesättande samtal och att dessa i högre grad har kopplats till lönekriterierna. Fler uppger också att det var värdefullt att få tala med sin närmaste chef och fler än tidigare upplever att samtalet resulterade i en rimlig lön. Av enkäten går att se att andelen medlemmar som genomför kombinerade medarbetar- och lönesättande samtal över tid har ökat, vilket inte ligger i linje med den överenskommelse som finns mellan parterna för formen på lönesättningsprocessen. Den senaste lönerevisionen var den sista delen i ett 3-årsavtal där löneutrymmet år 2020 var 1000 kr för samtliga, år 2021 då lärosätet på generell nivå hade ett löneutrymme på 1,8 % och år 2022 då motsvarande löneutrymme på övergripande nivå var 3,6 %. Av det skälet kan ju den senaste revisionen därför upplevas som bättre. Samtidigt har vi gått in en tid med mycket hög inflation och de senaste årens reallöneökningar har ju med den ätits upp. Efter helgerna kommer utvärderingen av RALS 2022 att kompletteras med resultat från frågor med öppna svarsalternativ i årets utvärdering. Dock når du via länken nedan en första version av nämnda utvärdering, vilken även innehåller jämförelser från tidigare lönerevisioner: 

Utvärdering RALS 2022 (ver 221221)

Kommande lönerevision gäller prestationer från 2022-04-01 till 2023-09-30. Arbetet med överenskommelsen i denna revision kommer att intensifieras i början av våren 2023. Vi vet i dagsläget inget om vilka nivåer vi hamnar på. Det är delvis avhängigt hur det kommer att gå i avtalsrörelsen inom den privata sektorn av arbetsmarknaden.

Under hösten har vi försökt få till ett möte med vice-rektor för hållbarhet för att bl a lyfta frågor om jämställda löner, men tyvärr utan resultat. Nu har en ny tf vice rektor för hållbarhet tillsatts och vi planerar under våren att med denne lyfta nämnda frågor. I genomförda lönekartläggningar framkommer nämligen att det finns skillnader i lönenivåer mellan män och kvinnor som kan vara osakliga, oftast till männens fördel. 

Den här hösten liksom under några föregående år har arbetsmiljöundersökningar genomförts. Även om flera resultat den här gången på ett generellt plan är marginellt bättre visar undersökningen att det fortfarande finns en betydande förbättringspotential. På enhetsnivå är därför arbetet med att ta fram handlingsplaner och följa upp desamma av stor vikt. Något som framgår tydligt i enkätsvaren är att arbetsbelastningen fortsatt upplevs som hög bland medarbetarna. 

Under året har vi diskuterat med tjänsteplanerare och HR-chef om tjänsteplaneringens underlag och förutsättningar i relation till lokalt arbetstidsavtal för lärare samt användningen och hanteringen av Retendo. Retendo är ju ett verktyg för dokumentation av tjänstgöringsplanen, men tjänstgöringsplanen och eventuella ändringar i den måste kommuniceras och bestämmas i samråd med respektive medarbetare. Det förekommer att detta inte fungerar tillfredsställande på vissa enheter. I den här frågan arbetar vi tillsammans med övriga fackliga organisationer. Den administrativa tiden för lärare har tidigare varit 85 h (5%), men är numera 85-100 h per läsår enligt det lokala arbetstidsavtalet. Saco-S har inlett en lokal tvisteförhandling angående tid för administrativa arbetsuppgifter vid en institution på LNU där man endast avsatt 2,5 % per läsår för denna typ av arbetsuppgifter. Förhandlingen är ajournerad till efter helgerna och nedan finns en länk till det lokala arbetstidsavtalet:

Lokalt kollektivavtal om arbetstid för lärare vid Linnéuniversitetet

Under delar av 2022 har ett partsgemensamt arbete pågått mellan arbetsgivare och fackliga organisationer gällande frågor om medinflytande vid lärosätet. Arbetet för att utveckla frågor om delaktighet och medinflytande har diskuterats till såväl innehåll som form. Ett dokument som avser att ta ett mer övergripande grepp över olika samtal och samråd på olika nivåer av organisationen har varit uppe till diskussion. Det innehåller samtal/samråd på ledningsnivå, liksom samråd på fakultetsnivå och på central förvaltning samt på universitetsbiblioteket. Syftet med detta arbete är att komplettera det formella MBL-förfarandet genom att parterna ska kunna utbyta information i ett tidigare skede av olika utvecklings- och förändringsprocesser.

Under hösten har vi haft några medlemsmöten i hybridform. Den 17 november var Sanna Wolk, SULF:s nationella ordförande, inbjuden för att tala om upphovsrätt & rätten till forsknings- och undervisningsmaterial. Den 13 och 14 december var TA-medlemmar inbjudna till informations- och diskussionsmöten om bl a arbetstidsavtal för TA-personal, principer för hemarbete och löne- och fakturaprojektet. Till våren kommer motsvarande möten att hållas fakultetsvis för lärare/forskare då vi bl.a. ska stämma av erfarenheter gällande frågor kring arbetsbelastning, arbetstider, tjänstgöringsplaner och Retendo. Du når bilder från presentationer vid höstens medlemsmöten via länkarna nedan, samt det lokala arbetstidsavtalet för TA-personal:

Medlemsmöte med Sanna Wolk den 17 november

Medlemsmöten riktade till TA-personal den 13 och 14 december

Lokalt arbetstidsavtal för teknisk och administrativ personal vid Linnéuniversitetet

Under hösten har Saco-S-föreningen tillsammans med övriga fackliga organisationer, utöver samråd med de olika fakulteterna respektive universitetsledningen och de veckovisa MBL-förhandlingarna även medverkat i chefs-/prefektrekryteringar och då främst genom intervjuer med berörda kandidater. 

Saco-S-föreningen har också vid flera tillfällen under hösten företrätt enskilda medlemmar i olika fackliga frågor. Vill du ha stöd i någon facklig fråga i något sammanhang eller har frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss. Via nedanstående länk når du kontaktuppgifter och ansvarsfördelning inom styrelsen. 

https://www.saco.se/lokala-webbplatser/saco-s-foreningen-vid-linneuniversitetet/kontakt/

Vi tar också tacksamt emot förslag och synpunkter på vad Saco-S kan/bör arbeta vidare med.

Med detta önskar vi att vi alla efter ett ansvarsfullt och intensivt arbete kan få njuta och koppla av ordentligt under de kommande ledigheterna.

God Jul och Gott Nytt År!

Önskar styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

genom

Jan Andersson och Gunilla Gunnarsson (ordförande resp. vice ordförande)

Publicerad: 2022-12-22

Senast uppdaterad: 2022-12-22

Dela sidan