Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsbrev juni -23

Läsåret 2022-2023 är snart tillända. Den lokala Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet vill tillönska alla medlemmar en riktigt skön och välförtjänt semester. Innan vi försvinner in i våra respektive ledigheter vill vi dock här ge er en kortare information om något av det arbete vi inom Saco-S-föreningen har genomfört under våren.

Enligt vad som framgick av Nyhetsbrev mars -23 så har det under våren genomförts ett antal medlemsmöten i hybridform riktade till medlemmar på de olika fakulteterna på lärosätet, där frågor om arbetstidsavtal, tjänstgöringsplaner och Retendo var på agendan. Dessutom har ett hybridmöte med samma innehåll genomförts på engelska. Under maj månad var det möjligt för våra medlemmar att delta på ett webbinarium om pensioner med SULFs ombudsman Anna Ekenberg, anordnat av Saco-S-föreningen vid Göteborgs universitet. Till hösten kommer ett liknande webbinarium att genomföras på engelska. Under juni månad har vi genomfört två hybridmöten om lön och lönesättning – ett på svenska och ett på engelska.

Även om vissa chefer har påbörjat årets lönesättande samtal så finns det ännu ingen överenskommelse om hur kommande lönesättningsprocess ska se ut för Saco-S-föreningens medlemmar. Vår förhoppning är att en sådan överenskommelse med arbetsgivaren angående formerna för lönesättningsprocessen för de nya löner som ska gälla ifrån 2023-10-01 kan tecknas direkt efter sommaren. Under våren har vi träffat dekanerna enskilt för att resonera om fakulteternas prioriteringar i lönefrågan, med tanke på det resultat som föregående lönerörelse gav. I slutet av juni månad kommer de fackliga organisationerna att få information om de ramar och de prioriteringar som arbetsgivaren avser göra inför kommande lönesättning. Vi kommer även att följa upp sådant som vi ser som utvecklingsområden från tidigare lönerevisioner. Saco-S-föreningen har en egen ”flik” på sin hemsida om LÖN som du når via länken nedan:

https://www.saco.se/lokala-webbplatser/saco-s-foreningen-vid-linneuniversitetet/lon/

Som en del i lärosätets lönebildning ska arbetsgivaren årligen genomföra en lönekartläggning där löneskillnader mellan kvinnor och män ska vara i fokus. Vi har som facklig part den här gången valt att inte skriva under nämnda lönekartläggning, eftersom den inte innehåller åtgärder för hur osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska/bör hanteras, samt att vi anser att vi i högre grad borde ha varit involverade i processen och dessutom haft tillgång till samma underlag som arbetsgivaren. De synpunkter som de fackliga organisationerna har tillsänt arbetsgivaren angående 2022 års lönekartläggning når du nedan:

Synpunkter på 2022 års lönekartläggning

Vi har också påtalat att lärosätet i arbetet med lönekartläggning bör nyttja resurser som finns internt, i form av expertkompetens och forskning inom området. Nyligen har vi dock fått signaler från arbetsgivaren om att de överväger att framgent arbeta med lönekartläggning på ett annat sätt än tidigare, vilket vi ser som positivt.

Har du frågor och funderingar i anslutning till lön och lönesättning är du också välkommen att kontakta någon i Saco-S-föreningens förhandlingsdelegation som består av Karina Petersson (karina.petersson@lnu.se), Gunilla Gunnarsson (gunilla.gunnarsson@lnu.se) och Jan Andersson (jan.andersson@lnu.se).

Vi har sett över hur tjänsteplaneringen och dess processer ser ut på lärosätet. Det resulterade bl a i att vi i Saco-S-föreningen, tillsammans med övriga fackliga organisationer vid lärosätet, i början av februari lämnade in en lokal tvisteförhandling, med en yrkan på allmänt skadestånd gällande brott mot det lokala arbetstidsavtalet för lärare i följande avseenden:

  • Samråd vid upprättande av tjänsteplanering. Enligt det lokala arbetstidsavtalet ska planering av årsarbetstid ske i samråd med läraren vid tjänstgöringsplanens upprättande och vid eventuella ändringar av den samma. Detta brister på flera av lärosätets institutioner.
  • Upprättande av tjänstgöringsplaner på kalenderårsbasis. Enligt det lokala arbetstidsavtalet ska upprättande av tjänstgöringsplaner ske på årsbasis, och innan arbetsgivaren meddelar beslut om kommande års tjänstgöringsplan ska lokala arbetstagarorganisationer underrättas. Detta brister vid flera av lärosätets institutioner.
  • Dokumentation av tjänstgöringsplanering. Enligt det lokala arbetstidsavtalet ska tjänstgöringsplaner dokumenteras och följas upp på institutionsnivå och planerna ska fastställas av arbetsgivaren. Följaktligen måste en referens tas som dokumentation och fastslagna tjänstgöringsplaner ska arkiveras. Medlemmar erfar att det görs ändringar under året som inte kommuniceras och/eller fastslås med ny referens.

Under sammanlagt tre möten under mars och april utvecklades den skriftliga framställan och parterna enades om följande arbete för tvistens lösande:

  • Att på kort sikt, dvs från och med höstterminen, tillse att tjänsteplaneringen kommuniceras mellan chef och medarbetare, samt påbörja arbetet att ta fram rutiner kring samråd vid upprättandet av tjänstgöringsplaner liksom vid revidering av tjänstgöringsplan under kalenderåret. Arbetet med att ta fram rutinerna ska ske partsgemensamt och vara klart senast 231031. Därefter ska utbildningstillfällen kring rutiner och tolkningar av arbetstidsavtalet genomföras för samtliga prefekter och tjänsteplanerare partsgemensamt.
  • Att på längre sikt, dvs inom två år, tillse att utbildning enligt ovan är ett naturligt inslag i chefsutbildningen som kontinuerligt erbjuds.

Vi har under våren även genomfört en tvisteförhandling – gällande en annan aspekt i det lokala arbetstidsavtalet för lärare. Det har gällt tilldelningen av administrativ tid som på en institution systematiskt är lägre än vad vi uppfattar att avtalet ger vid hand.

Under våren har Saco-S-föreningen tillsammans med övriga fackliga organisationer även medverkat i olika chefsrekryteringar, främst genom att intervjuat berörda kandidater. Vi har även genomfört intervjuer med kandidater till den nu pågående rekryteringen av prorektor.

Saco-S-föreningen har även vid flera tillfället under våren såväl träffat grupper av medlemmar, som företrätt enskilda medlemmar i olika fackliga frågor.

Saco-S består av 18 fackförbund, där vi på lärosätet har medlemmar i 15 av dessa. När det gäller den lokala verksamheten inom dessa förbund så har vi för avsikt att utveckla Saco-S-föreningens hemsida så att deras respektive kontaktpersoner och verksamhet kan bli mer känd.

Kontaktperson för DIK är Jennie Aagesson (jennie.aagesson@lnu.se) som är bibliotekarie på UB i Kalmar.

Kontaktperson och tillika ordförande för den nybildade styrelsen för SULFs lokalförening vid lärosätet är Maria Bergström (maria.bergstrom@lnu.se) som är lärare vid Institutionen för kemi och biomedicin i Kalmar.

Vi tar tacksamt emot uppgifter om det finns ytterligare kontaktpersoner till andra fackförbund inom Saco-S på lärosätet och ser till att uppdatera vår hemsida med det.

Har du frågor du vill ta upp med oss eller vill du vara med och arbeta fackligt i styrelsen för Saco-S-föreningen eller som skyddsombud - kontakta då någon av oss i styrelsen. Du hittar kontaktuppgifter via länken nedan:

https://www.saco.se/lokala-webbplatser/saco-s-foreningen-vid-linneuniversitetet/kontakt/

Med en önskan om en riktigt skön och avkopplande sommar!

Jan Andersson och Gunilla Gunnarsson – och resten av styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Under semestern kan du kontakta antingen SULF:s medlemsrådgivning (https://sulf.se/om-sulf/kontakta-oss/) eller oss genom att maila Jan Andersson (jan.andersson@lnu.se) eller Gunilla Gunnarsson (gunilla.gunnarsson@lnu.se). Vi stämmer av mailen med jämna mellanrum – dock inte dagligen.

Publicerad: 2023-06-20

Senast uppdaterad: 2023-06-20

Dela sidan