Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsbrev maj -20

Nedan följer ett axplock av frågor som Saco-S-föreningen har arbetat med under våren.

Saco-S-föreningen har agerat i arbetet med Vision 2030 och där vi bl a drivit frågan om att i det sista av de fem mål som återfinns i Mål 2025 – tillföra begreppet ”hållbart arbetsliv”, vilket vi tolkar att även arbetsgivaren ställer sig bakom. För ungefär två och ett halvt år sedan tecknades en överenskommelse på central nivå mellan Saco-S och Arbetsgivarverket om att lyfta fram och arbeta med detta. Vi tänker oss att det i ett fortsatt arbete med att stärka arbetsvillkor och arbetsmiljö kan bli viktigt att försöka påverka och utveckla ”indikatorer” på vad som kan bidra till ett hållbart arbetsliv på lärosätet. 

Nu i slutet av maj och i början av juni månad kommer de fackliga organisationerna, däribland Saco-S-föreningen, att delta i rekrytering av nya dekaner. Vi kommer att genomföra intervjuer med de kandidater som respektive fakultets nomineringsgrupp har föreslagit. Därefter kommer vi inför de beslut som rektor ska fatta, att delge våra synpunkter på berörda kandidater. Du är välkommen att höra av dig med synpunkter och frågor kring denna process.

Under våren har arbetsgivaren beslutat om arbetsbrist på Sjöfartshögskolan motsvarande fyra heltidstjänster. Från Saco-S-föreningens sida var vi oeniga med arbetsgivaren om detta. Vår uppfattning är att den utredning som ligger till grund för förslaget om arbetsbrist på ett olyckligt sätt låser fast sig vid en omfattning på verksamheten om 400 hst. Den tar även i för liten utsträckning hänsyn till frågor om arbetsmiljö/arbetsvillkor, framtida kompetensförsörjning, utbildningskvalitet, universitets varumärke, etc. Utredningen bygger på premisser om att det ekonomiska läget vid lärosätet är mer ansträngt än vad årsbokslutet för år 2019 de facto gav vid hand. Vi menar därför att arbetsgivaren borde ha väntat med att lyfta frågan om arbetsbrist till augusti/september månad i år, eftersom en nationell utredning om sjöfartsutbildningen för närvarande genomförs (på uppdrag av bl a rektor) och eftersom antal sökande till höstens utbildningar har ökat. Efter oenighet med Saco-S-föreningen i såväl lokal som central förhandling har arbetsgivaren gått vidare och fastställt turordningskretsar (som är nästa steg i en sådan här process). Även i det här skedet av processen hävdade vi att den tidigare beslutade arbetsbristen borde omprövas. Dessutom lyfte vi att externa förhållanden har förändrats och konjunkturen tyckts ha mattats av, vilket oftast innebär ökande studentantal.

Lönesättningsprocessen för 2018 (RALS2018), som i relation till lönekriterier grundade sig på prestationer och ansvar under perioden 2017-10-03 – 2018-09-30, var tyvärr inte helt klar förrän i mitten av februari månad 2020. För det knappa sextiotal medlemmar som var oeniga med arbetsgivaren om förslaget till ny lön föregicks beslutet om ny lön av en s k central konsultation där Arbetsgivarverket, Saco-S och SULF centralt medverkande – ett redskap som tidigare inte har använts mer än på några enstaka lärosäten. I det lokala avtal som vi slutligen undertecknade återfanns en bilaga (Bilaga 2) med ett antal partsgemensamma kommentarer som har till syfte att framgent förbättra kvalitén i lönesättningsprocessen. Dessutom såg vi i Saco-S-föreningen till att foga en ytterligare bilaga (Bilaga 3) till protokollet, där vi lyfter fram några egna kommentarer om att vi inte har samma syn som arbetsgivaren. Denna bilaga innehåller även en kortare text där vi på ett mer övergripande sätt lyfter fram de problem vi har sett i lönesättningsprocessen. Du når dessa båda bilagor via följande länk:

Utdrag protokoll RALS2018

I senare delen av april tecknade Saco-S-föreningen en överenskommelse om lönesättningsprocessen för 2019 (RALS2019), dvs för den nya lön som ska grunda sig på perioden 2018-10-01 – 2019-09-30 och som ska gälla retroaktivt ifrån den 1 oktober 2019. Den nämnda överenskommelsen skiljer sig inte mer än på marginalen ifrån den överenskommelse som gällde föregående år. Det har dock tillkommit några rader som tydliggör själva samtalets genomförande med anledning av den situation som råder med Corona-viruset. I överenskommelsen finns som bilaga en tidplan av vilken det framgår när din chef förväntas genomföra återkopplingssamtal till det lönesättande samtalet. Chefen motiverar och ger där förslag till ny lön. Om ni kommer överens och du undertecknar en överenskommelse så ska din nya lön betalas ut senast den följande månaden. Oberoende av hur långt lönesättningsprocessen har kommit på din institution/avdelning/enhet ska den vara klar senast under augusti månad 2020. Därefter sker i september en kollektiv förhandling för de medlemmar som tackat nej till arbetsgivarens förslag till ny lön. Du når den nämnda överenskommelsen via länken nedan:

Överenskommelse RALS2019

När arbetsgivaren motiverar sitt förslag till ny lön ska det ta sin utgångspunkt i den lönepolicy med de lönekriterier som gällde vid lärosätet fram till 2019-09-30. Observera att vi har kommit överens om en ny lönepolicy och nya lönekriterier, men de gäller först vid nästa lönerevision (RALS2020). Du kan ta del av den ”gamla” lönepolicyn som gäller för 2019 års lönerevision via följande länk, direkt under den översta rubriken på sidan:

https://lnu.se/medarbetare/anstalld-vid-lnu/lon-och-ersattningar2/lonerevision/

Föregående år beslutades alltså om en ny lönepolicy med nya lönekriterier vid lärosätet. I det arbetet förändrades ett första förslag till stor del efter synpunkter som Saco-S-föreningen hade. Exempelvis gällde det att Saco-S-föreningen påtalade att vi inte betraktade det som lämpligt med lokalt beslutade lönekriterier på enhets-/institutions-/fakultetsnivå, men att prioriteringar av befintliga lönekriterier kan göras om dessa inför den kommande lönesättningsperioden är tydligt kommunicerat med berörda. Den nya lönepolicyn och de nya lönekriterierna gäller lön som ska betalas ut (retroaktivt) från den 1 oktober 2020 (RALS2020) och som ska baseras på prestationer och ansvar under perioden 2019-10-01 – 2020-09-30. Lönekriterierna i den nya lönepolicyn är uppdelade i en allmän del, en del för lärare/forskare, en del för TA-personal och en del för chefer. Du når de nya lönekriterierna via länken ovan – under den sista rubriken en bit ned på sidan.

Saco-S-föreningen hade under våren planerat in två medlemsmöten – ett på svenska och ett på engelska, samt ett möte riktat till doktorander vid lärosätet. Tyvärr blev dessa skjutna på framtiden på grund av situationen med Corona-virus. Vi räknar dock att genomföra dem under hösten – men vi får återkomma med datum och om formen för desamma.

Vi tar tacksamt emot förslag och synpunkter på vad SACO-S kan arbeta vidare med.

MVH

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

 

Jan Andersson och Gunilla Gunnarsson (ordförande resp. vice ordförande)

Publicerad: 2020-05-25

Senast uppdaterad: 2020-05-25

Dela artikeln