Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsbrev december -23

Efter en intensiv höst stundar nu snart en välbehövlig julledighet för dig som medlem, men innan dess vill vi försöka sammanfatta höstens arbete inom Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet och i viss mån även blicka fram mot den vår som kommer.

Såsom vi nämnde i föregående nyhetsbrev hade Saco-föreningen det sedvanliga årsmötet i början av oktober i form av ett hybridmöte, där även vår kontaktombudsman Michael Svedemar medverkade på plats i Växjö. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar där bl a verksamhetsberättelsen fastställdes och en ny styrelse valdes, så följde efter mötet en diskussion om olika fackliga frågor. Du når årsmötesprotokollet via länken nedan. 

Protokoll årsmöte 23-10-04

I ”Nyhetsbrev juni -23” skrev vi om en tvist vi hade haft med arbetsgivaren om brott mot det lokala arbetstidsavtalet för lärare avseende brister i samråd vid upprättande av tjänsteplanering (samråd med läraren ska ske såväl vid tjänstgöringsplaners upprättande som vid ändringar av desamma, vilket tyvärr brister på flera institutioner), upprättande av tjänstgöringsplaner på kalenderårsbasis (flertalet institutioner gjorde för år 2023 inledningsvis endast en planering av det första halvåret) och dokumentation av tjänstgöringsplanering (tjänstgöringsplaner ska dokumenteras och följas upp och då måste fastslagna tjänstgöringsplaner finnas arkiverade som referens, vilket efter Retendos införande oftast inte har gjorts). I syfte att lösa tvisten enades parterna om följande arbete:

  • Att på kort sikt, dvs från och med höstterminen, tillse att tjänsteplaneringen kommuniceras mellan chef och medarbetare, samt påbörja arbetet att ta fram rutiner kring samråd vid upprättandet av tjänstgöringsplaner liksom vid revidering av tjänstgöringsplan under kalenderåret. Arbetet med att ta fram rutinerna ska ske partsgemensamt och vara klart senast 231031. Därefter ska utbildningstillfällen kring rutiner och tolkningar av arbetstidsavtalet genomföras för samtliga prefekter och tjänsteplanerare partsgemensamt.
  • Att på längre sikt, dvs inom två år, tillse att utbildning enligt ovan är ett naturligt inslag i chefsutbildningen som kontinuerligt erbjuds.

När det gäller den första punkten ovan så har vi i samarbete med arbetsgivaren arbetat fram och sammanställt en rutin för prefekter och tjänsteplanerare, vilken du når via länken nedan. 

Rutin för tjänstgöringsplanering och samråd

Förhoppningsvis kan dessa riktlinjer bidra till att tjänsteplaneringen fungerar bättre och blir tydligare för dig som medlem. Värt att notera är att det alltid är prefekt som har huvudansvaret för din tjänsteplanering, även om tjänstgöringsplanen oftast tas fram av den som tjänsteplanerar på din institution. I nästa steg kopplat till denna tvist har vi precis påbörjat ett arbete med arbetsgivaren i syfte att partsgemensamt ta fram en utbildning riktad till chefer och för de som arbetar med tjänsteplanering. En utbildning för chefer och tjänsteplanerare bör i nästa steg bidra till en ökad insyn och transparens när det gäller tjänsteplanering så att det kan bli bättre för dig som medlem. I arbetet med att ta fram en utbildning, kommer även en förhandling om eventuell revidering av det lokala arbetstidsavtalet att inledas. Under hösten har det skett mindre förändringar i det centrala arbetstidsavtalet som vi kommer att stämma av under våren, för att se om det i något hänseende behöver göras förändringar i vårt lokala avtal i linje med dessa förändringar. Nuvarande arbetstidsavtal har några år på nacken – och för ett par år sedan gjordes mindre förändringar gällande lärares administrativa tid. Tyvärr kan vi inte se att detta mer än på yttersta marginalen har bidragit till att medlemmar erhållit mer administrativ tid i sina tjänstgöringsplaner. I stället är bilden i ett längre tidsperspektiv att fler och fler arbetsuppgifter tycks läggas in i årsarbetstiden. Vi tar därför gärna emot synpunkter på sådant som du inte anser fungerar eller som är svårt att tolka i det lokala arbetstidsavtalet för lärare. Nedan finns en länk det nu befintliga arbetstidsavtalet för lärare:

Lokalt arbetstidsavtal för lärare

För de fackliga organisationernas vidkommande är vår uppfattning att den problematik som lyfts i anslutning till nämnda tvist har drabbat flera av våra medlemmar. Ett annat problem är att vi uppfattar att fler och fler arbetsuppgifter läggs in i det som ska utföras på den befintliga årsarbetstiden. Ett tredje problem gäller obalanser i tjänsteplaneringen – där vi har exempel på att uppdrag har lagts in på ett sätt som gör att vi som facklig part har svårt att se om det lever upp till arbetstidslagen när det gäller exempelvis regler om dygns- och veckovila. Ett fjärde problem är att vi ser exempel på att tjänsteplaneringen inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till lärares kompetens, dvs matchningen mellan bemanning och inriktningen på ämneskunskaper har brister.

Under hösten har ett arbete med lärosätets lönekartläggning genomförts där osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män har varit i fokus. Det arbetet är i skrivande stund inte avslutat. Så här långt har arbetsgivaren och representanter för de fackliga organisationerna gått igenom skillnader i lön inom grupper av arbetstagare med likartade arbetsuppgifter och vi håller nu på att gå igenom skillnader i lön mellan grupper som har likvärdiga arbetsuppgifter. I år har arbetet skett med medverkan av en utredare från universitetsledningens kansli, vilket har bidragit till ökade förutsättningar att fortsätta arbeta med fördjupade analyser inom och mellan grupper där det är svårt att förstå de löneskillnader som existerar mellan kvinnor och män. Möjligen kommer detta arbete att vara klart till årsskiftet, men troligare är att en likabehandlingsplan kan upprättas i början av kommande år. Uppdrag kommer att ges för att genomföra djupare analyser av vissa grupper som stöd inför kommande lönerevision och lönekartläggning. Vårt föregående nyhetsbrev handlade till stor den om den lönerevision som retroaktivt ska träda i kraft ifrån 2023-10-01 och i relation till befintliga lönekriterier ska grunda sig på prestationer och ansvar under perioden 2022-04-01 – 2023-09-30. Under de senaste veckorna har flera av våra medlemmar hört av sig i frågan om lön och lönesättning. När lönesättningsprocessen är avslutad kommer vi som vanligt att skicka ut en utvärderingsenkät som vi hoppas att så många som möjligt svarar på då det ger oss underlag inför framtida löneförhandlingar. Tyvärr har direkta förhandlingar med arbetsgivaren gällande nya löner för doktorander och amanuenser (den s k doktorandtrappan) som löper ut vid årsskiftet 2023/2024 inte kommit igång än, så här långt har vi främst fört diskussioner med de andra fackliga organisationerna för att ena oss i vår uppfattning. Dock behöver ju förhandlingar med arbetsgivaren om ett nytt avtal påbörjas direkt efter helgerna. 

Under året har vi i Saco-S-föreningen på olika sätt lyft frågor relaterade till det som vi uppfattar som brister i arbetsgivarens sätt att leda och styra sin organisation. Under senare år har arbetsgivaren valt att inrätta sektionschefer, främst inom den centrala förvaltningen. Detta har dock skett utan att sektionschefernas mandat har reglerats i en delegationsordning. Ifrån våra utgångspunkter är det viktigt att du som medlem vet vem som är chef och med vilket mandat denna kan agera. Därför har vi vid flera MBL-förhandlingar krävt att delegationsordningar görs klara innan en omorganisation sker för att bidra till att det blir en tydlighet av blivande sektionschefers mandat i organisationen. När det gäller de beslut som arbetsgivaren tar om funktionsansvariga har vi vid flera tillfällen tillsett att det blir tydligt att de inte har något personal- och arbetsmiljöansvar – utan det ansvaret ligger på den som är chef för den aktuella enheten. I några fall har det även varit oklarheter kring huruvida olika former av biträdande chefer har personalansvar. Utifrån våra utgångspunkter utgör detta undantag och behöver i så fall också regleras i av universitet upprättade delegationsordningar. 

Resultat från den senaste arbetsmiljöundersökningen, visar liksom tidigare på att arbetsbelastningen upplevs som hög på lärosätet, det gäller flertalet, men inte alla institutioner, och även några ytterligare avdelningar/enheter. Dessutom pekar resultaten även denna gång på att avståndet mellan den yttersta ledningen och de som arbetar ute i verksamheten upplevs som stort.

När det gäller frågor relaterade till arbetsbelastning och arbetsvillkor så har vi så här långt fått ett budgetförslag för 2024 presenterat. Ett underlag som kan fastställas av universitetsstyrelsen i februari. Det har ju rent allmänt varit betydande kostnadsökningar i samhället som påverkar och fortsatt kommer att påverka universitetens verksamhet, där ökande anslag inte är i nivå med dessa kostnadsökningar. Vad vi förstår har betydande krav på kostnadsminskningar ställts inom organisationen – vilket har resulterat i att det presenteras ett relativt blygsamt budgetunderskott på lärosätesnivå i nuläget. Över tid har det dock oftast varit så att det ekonomiska utfallet för lärosätet har blivit bättre än budgeterat – så från facklig sida har vi uttryckt en oro för att besparingarna i budgetförslaget troligen är större än nödvändigt, med en än mer ökad arbetsbelastning till följd. 

Under våren 2024 räknar vi i Saco-S-föreningen med att dels genomföra ett antal medlemsmöten – företrädesvis på fakultets- respektive enhets-/avdelningsnivå, dels möjliggöra för våra medlemmar att kunna delta i en digital föreläsningsserie om aktuella fackliga frågor som genomförs av SULF centralt och ligger vid lunchtid (kl 12.00-13.30). Nedan följer ett program med länkar till dessa möten:

15 januari 2024: Are you new in Sweden? (engelska)

30 januari 2024: Dialogseminarium om etikprövning (svenska)

2 februari 2024: Postdok – in Sweden and abroad (engelska)

12 mars 2024: Pension – finns det ett liv efter jobbet? (svenska)

10 april 2024: Att vara doktorand - doktorandernas villkor och rättigheter (svenska)

15 maj 2023: Anställnings- och kollektivavtalsförmåner (svenska)

Inom Saco-S-föreningen har vi under hösten precis beslutat att inrätta ett antal arbetsgrupper för att inom styrelsen på ett bättre sätt fördela arbetsuppgifter och kunna få ett bättre fokus inom olika fackligt relaterade områden. Följande arbetsgrupper har inrättats:

Arbetsgrupp lön och lönekartläggning: Karina Petersson (sammankallande), Gunilla Gunnarsson, Sofie Tornhill, Jan Andersson och Stefan Lindkvist Gómez.

Arbetsgrupp arbetstidsavtal för lärare: Eva Pohl (sammankallande), Jan Andersson, Magnus Mårtensson och Karina Petersson

Arbetsgrupp arbetstidsavtal för TA-personal: Stefan Lindkvist Gómez (sammankallande), Jan Andersson och Nina Andersson Junkka

Arbetsgrupp medlemsaktiviteter/medlemsrekrytering: Gunilla Gunnarsson (sammankallande), Nina Andersson Junkka, Anders Nordborg, Jan Andersson och Magnus Mårtensson

Tillsammans med övriga fackliga organisationer har Saco-S-föreningen under hösten, utöver samråd med de olika fakulteterna och veckovisa MBL-förhandlingarna även medverkat i chefsrekryteringar och då främst genom intervjuer med berörda kandidater. 

Liksom tidigare har Saco-S-föreningen också vid flera tillfällen under hösten företrätt enskilda medlemmar i olika fackliga frågor. Vill du ha stöd i någon facklig fråga i något sammanhang eller har frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss. Via nedanstående länk når du kontaktuppgifter och ansvarsfördelning inom styrelsen. 

https://www.saco.se/fortroendevald/lokalt-fackligt-arbete/lokala-akademikerforeningar/statlig-sektor/saco-s-linneuniversitetet/kontakt/

Vi tar också tacksamt emot förslag och synpunkter på vad Saco-S kan/bör arbeta vidare med.

Med detta önskar vi att vi alla efter ett ansvarsfullt och intensivt arbete kan få njuta och koppla av ordentligt under de kommande ledigheterna.

God Jul och Gott Nytt År!

Önskar styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

genom

Jan Andersson och Gunilla Gunnarsson (ordförande resp. vice ordförande)

Publicerad: 2024-03-11

Senast uppdaterad: 2024-03-11

Dela sidan