Hoppa till huvudinnehåll

Lön

Här nedan finner du information om lönesättningsprocessen vid Linnéuniversitetet. Det handlar bl a om den pågående och föregående lönerevisionen, först för doktorander/amanuenser följt av processen för övriga Saco-S-anslutna medlemmar Vidare hänvisas till den lönepolicy och de lönekriterier som finns vid lärosätet, utdrag från lokalt avtal vid den senaste lönesättningen, samt en länk till ”Saco-lönesök”.

Pågående arbete med lönerevision för doktorander och amanuenser 

För doktorander och amanuenser finns det ett särskilt lokalt kollektivavtal. Det nuvarande avtalet är under omförhandling. De fackliga parterna som sluter avtal för doktorander (Saco-S och OFR/S) har i nuläget tyvärr inte nått en överenskommelse med arbetsgivaren, eftersom vi anser att doktorander ska erbjudas löner i paritet med genomsnittet för andra medlemmar i Saco-S och OFR/S. Nuvarande avtal når du via länken nedan:

https://lnu.se/globalassets/dokument---gemensamma/personalavdelningen/styrdokument/lokalt-kollektivavtal-om-doktorand--och-amanuensloner-2021-.pdf

Pågående arbete med lönerevision för övriga Saco-S-anslutna medlemmar

Lönerevisionen RALS 2023 för övriga Saco-S-anslutna medlemmar är nu avslutad i och med att ett avtal tecknades som reglerar lön för de medlemmar som var oeniga med arbetsgivarens förslag till ny lön. Nämnda avtal innehåller även en bilaga (se bilaga 2 nedan) med åtgärder som parterna är överens om bör/behöver utvecklas i kommande lönerevision. Tyvärr kan vi konstatera att vi inte har kommit så långt som vi önskar i det arbetet. Det gäller bl a att ta fram såväl en gemensam handlingsplan med arbetsgivaren för att fortsatt utveckla lönesättningsprocessen, som att ta fram individuella handlingsplaner för de medlemmar som vid upprepade tillfällen varit oeniga med arbetsgivaren om ny lön. På senare år har det även funnits en ytterligare bilaga (se bilaga 3 nedan) som innehåller sådant som Saco-S-föreningen anser behöver förbättras kring lönesättningen – men där arbetsgivaren inte har samma uppfattning. Du finner dessa bilagor, gällande lönerevisionen 2023, via länken nedan:

Protokoll nya löner 2023 (bilaga 2 och bilaga 3)

Till grund för den lönesättning som sker vid lärosätet finns en överenskommelse mellan Saco-S-föreningen och arbetsgivaren, vilken syftar till att reglera lönesättningsprocessen. En sådan överenskommelse tecknades mellan Saco-S och arbetsgivaren i slutet av maj. Den nya överenskommelsen är ettårig. Se länk nedan:

Överenskommelse RALS-processen 2024

Lönesättande chefer kommer att efter semester fram till senast den 30 september genomföra det första lönesättande samtalet som ska ha fokus på dina prestationer och ditt ansvar under perioden 2023-04-01 – 2024-09-30. Senast under slutet av november ska även ett andra lönesättande samtal genomföras, där du blir erbjuden en ny lön som du ska ta ställning till utifrån din chefs sakliga motivering med utgångspunkt i gällande lönekriterier. Den nya lönen kommer att gälla retroaktivt från 2024-10-01. För den som är oenig med sin chef om förslag till ny lön även efter ett tredje samtal, fastställs slutligen den nya lönen i en kollektiv förhandling.

Nämnas ska också att i enligt de senaste årens överenskommelser deltar lönesättande chef vid den kollektiva förhandlingen och inte enbart representanter från HR, till skillnad från tidigare år. Det har nu skett för var och en som var oenig med arbetsgivaren om ny lön och således ingick i den kollektiva förhandlingen 2023. Lönesättande chefer ombads då att utveckla sin motivering till lönesättningen. Utifrån det samtalet har Saco-S fört fram argument om högre löneökning för samtliga, grundat på bl a arbetsgivarens vaga motiveringar i relation till lönekriterier, diskrepans mellan prestationer och den nya lön som föreslogs.

Arbetsgivaren har en skyldighet att årligen genomföra en lönekartläggning där löneskillnader mellan kvinnor och män ska vara i fokus. En bärande tanke i detta arbete är att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska upptäckas och att kommande lönerevision/er bör/ska åtgärda det. Den här gången har det arbetet skett med en förstärkning i arbetet, bl a genom att ”expertkompetens" har medverkat i form av en utredare från universitetsledningens kansli, vilket bidrog till ett mer utvecklat arbetssätt. Tyvärr har det arbetet pausats, utan att vi som facklig part har undertecknat detsamma. Enligt vår uppfattning borde det bl a tydligare anges vilka aktiva åtgärder som anses genomföras inför 2024 års lönekartläggning. Den diskussionen har vi inte explicit fört – förutom att vi ska titta lite djupare på några av grupperna. Som ett ytterligare förslag till fortsatt arbete ser vi dessutom gärna från Saco-S-föreningens sida att det under 2024 anordnas en workshop om ”jämställda löner” som vänder sig till de som har intresse för dessa frågor på lärosätet och även inkluderar de som internt har expertkunskaper inom området.

Som ett stöd i pågående lönerevision hänvisar vi till en länk på SULFs hemsida (SULF är det Saco-S-förbund vid lärosätet som har flest medlemmar och är därför vårt kontaktförbund – från vilket vi tar stöd i fackliga frågor) som handlar om lön och lönesättning, som bl.a. innehåller ett par filmer och annan information med tips inför lönesättningen. Du når filmer och övrig information via länken nedan:

https://sulf.se/jobb-lon-och-villkor/lon-och-lonessattande-samtal/

Under början av hösten 2024 planerar Saco-S-föreningen för ett medlemsmöte om löneprocessen och lönesättande samtal. För ungefär ett år sedan hade vi medlemsmöte med bl a en powerpoint-presentation som belyste lön och lönesättning inom Saco-S, för 2023 års lön, såväl på en övergripande nivå som lokalt inom lärosätet – länken når du här nedan:

Lönesättande samtal inom Saco-S (2023)

För att ge en bakgrund till lönesättningen vid lärosätet så utgår den från ett ramavtal för löner inom staten (RALS) som är tecknat mellan Saco-S och Arbetsgivarverket, vilket du når via följande länk:

https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-och-skrifter/avtal/ramavtal-mellan-arbetsgivarverket-och-saco-s-rals-2010-t/ramavtal-mellan-arbetsgivarverket-och-saco-s-rals-2010-t-2020.pdf

För den lönerevision som kommer att gälla från 2025-10-01 med prestationer och ansvar för prestationer för perioden 2024-10-01 – 2025-09-30 kommer ett reviderat centralt avtal för lönesättningen att tillämpas. De innehållsmässiga förändringarna är ytterst begränsade, men ambitionen har varit att förbättra struktur och språk i detta avtal.

https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-och-skrifter/avtal/ramavtal-mellan-arbetsgivarverket-och-saco-s-rals-2010-t/ramavtal-om-loner-mm-for-arbetstagare-inom-det-statliga-avtalsomradet-rals2010-t.pdf

På lärosätet finns dessutom ett antal lokala avtal relaterade till lönesättning, samt till lön och andra ersättningar. Förutom för doktorander och amanuenser, som nämndes ovan, finns ett lokalt avtal om lön för timanställd TA-personal. Dessutom finns bl.a. ett lokalt avtal om OB-ersättning för lärare och postdoktorer. Du når de lokala avtalen via länken nedan:

https://lnu.se/medarbetare/anstalld-vid-lnu/styrdokument

De lönekriterier som finns vid lärosätet innehåller sedan några år tillbaka dels kriterier som gäller för alla anställda, dels fördjupade kriterier för lärare och forskare, för teknisk och administrativ personal respektive för chefer. Du når bl.a. lönepolicy och aktuella lönekriterier via länken nedan:

https://lnu.se/medarbetare/anstalld-vid-lnu/lon-och-ersattningar2/lonesattning/

Saco-S-föreningen har vid de senaste sju lönerevisionerna utifrån resultat från medlemsenkäter sammanställt utvärderingar av lönesättningsprocessen. Den senaste av dessa utvärderingar (RALS 2023) innehåller kommer dels att innehålla jämförelser av resultat från tidigare lönerevisioner och kortare kommentarer till dessa, dels en avslutande summering av resultat från frågor med öppna svarsalternativ. Du når en preliminär utvärdering av RALS 2023 (som vi senare avser komplettera med kortare kommentarer på frågorna med fasta svarsalternativ samt en redovisning av öppna svarsalternativ) via länken nedan:

Utvärdering RALS 2023 (ver. 240611)

På ett nationellt plan har SULF under föregående år gjort en utvärdering gällande lönesättningsprocessen vid högskolor och universitet. Du når rapporten ”Lönesättande samtal som lönesättningsmodell inom högskolesektorn – utvärdering” via länken nedan:

https://sulf.se/rapport/lonesattande-samtal-som-lonebildningsmodell-inom-hogskolesektorn-utvardering/

För att få en bild av löneläget kan du som medlem i ett Saco-S-förbund använda dig av ”Saco Lönesök” som du når via länken nedan:

https://www.saco.se/yrkesliv/lon/saco-lonesok/

Har du frågor om lön och lönesättning är du välkommen att höra av dig till någon i Saco-S-föreningens förhandlingsdelegation för löner:

Jan Andersson (jan.andersson@lnu.se)

Gunilla Gunnarsson (gunilla.gunnarsson@lnu.se)

Karina Petersson (karina.petersson@lnu.se)

Publicerad: 2022-02-11

Senast uppdaterad: 2024-06-12

Dela sidan