Hoppa till huvudinnehåll

Lön

Här nedan finner du information om lönesättningsprocessen vid Linnéuniversitetet. Det handlar bl a om den pågående och föregående lönerevisionen, först för doktorander/amanuenser följt av processen för övriga Saco-S-anslutna medlemmar Vidare hänvisas till den lönepolicy och de lönekriterier som finns vid lärosätet, utdrag från lokalt avtal vid den senaste lönesättningen, samt en länk till ”Saco-lönesök”.

Pågående arbete med lönerevision för doktorander och amanuenser

För doktorander och amanuenser finns det ett särskilt lokalt kollektivavtal. Det nuvarande avtalet kommer dock relativt omgående förhandlas om. Vi har haft inledande kontakter med den andra fackliga parten som sluter avtal för doktorander (Offentliganställdas förhandlingsråd – OFR) och tillsammans har vi tagit kontakt med arbetsgivaren för att planera upp det arbetet. Arbetsgivaren befinner sig liksom vi i förberedelsearbetet inför kommande förhandling. Det innebär enligt vår bedömning att det tyvärr är tveksamt om ett nytt avtal kommer att vara klart till årsskiftet 2023/2024 – men om vi som parter inte står allt för långt ifrån varandra borde ett nytt avtal vara klart senast under januari månad. Nuvarande avtal når du via länken nedan:

https://lnu.se/globalassets/dokument---gemensamma/personalavdelningen/styrdokument/lokalt-kollektivavtal-om-doktorand--och-amanuensloner-2021-.pdf

 

Pågående arbete med lönerevision för övriga Saco-S-anslutna medlemmar

Lönerevisionen RALS 2023 för övriga Saco-S-anslutna medlemmar är nu påbörjad. Till grund för den lönesättning som sker vid lärosätet finns en överenskommelse mellan Saco-S-föreningen och arbetsgivaren, vilken syftar till att reglera lönesättningsprocessen. En sådan överenskommelse tecknades mellan Saco-S och arbetsgivaren i slutet av oktober. Den nya överenskommelsen är ett-årig, till skillnad från den tidigare som undantagsvis var tre-årig. Se länk nedan:

Överenskommelse RALS-processen 2023

Lönesättande chefer har nu genomfört eller håller på att genomföra det första lönesättande samtalet som ska ha fokus på dina prestationer och ditt ansvar under perioden 2022-04-01 – 23-09-30. Senast under slutet av januari ska även ett andra lönesättande samtal genomföras, där du blir erbjuden en ny lön som du ska ta ställning till utifrån din chefs sakliga motivering med utgångspunkt i gällande lönekriterier. Den nya lönen kommer att gälla retroaktivt från 23-10-01. För den som är oenig med sin chef om förslag till ny lön även efter ett tredje samtal, fastställs slutligen den nya lönen i en kollektiv förhandling.

Nämnas ska också att i föregående överenskommelse kom vi överens med arbetsgivaren om att lönesättande chef och inte enbart representanter från HR, till skillnad från tidigare år, skulle vara med vid den kollektiva förhandlingen. Det har nu skett för var och en som var oenig med arbetsgivaren om ny lön och således ingick i den kollektiva förhandlingen 2022. Lönesättande chefer ombads då att utveckla sin motivering till lönesättningen. Utifrån det samtalet har Saco-S fört fram argument om högre löneökning för samtliga, grundat på bl a arbetsgivarens vaga motiveringar i relation till lönekriterier, diskrepans mellan prestationer och den nya lön som föreslogs.

I samband med att en lönerevision avslutas – så skrivs ett avtal som reglerar lönen för de medlemmar som tackade nej till arbetsgivarens förslag om ny lön. Detta avtal innehåller även en bilaga (se bilaga 2 nedan) med åtgärder som parterna är överens om bör/behöver utvecklas i kommande lönerevision. Tyvärr kan vi konstatera att vi inte alls har kommit så långt som vi önskar i det arbetet. Det gäller bl a att ta fram såväl en gemensamma handlingsplan med arbetsgivaren för att fortsatt utveckla lönesättningsprocessen, som att ta fram individuella handlingsplaner för de medlemmar som vid upprepade tillfällen varit oeniga med arbetsgivaren om ny lön. På senare år har det även funnits en ytterligare bilaga (se bilaga 3 nedan) som innehåller sådant som Saco-S-föreningen anser behöver förbättras kring lönesättningen – men där arbetsgivaren inte har samma uppfattning. Du finner dessa bilagor, gällande lönerevisionen 2022, via länken nedan:

Protokoll nya löner 2022 (bilaga 2 och bilaga 3)

Arbetsgivaren har en skyldighet att årligen genomföra en lönekartläggning där löneskillnader mellan kvinnor och män ska vara i fokus. En bärande tanke i detta arbete är att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska upptäckas och att kommande lönerevision/er bör/ska åtgärda det. Den här gången har vi som facklig part så här långt valt att inte skriva under nämnda lönekartläggning, eftersom vi anser att vi borde ha varit involverade i processen i högre grad och haft tillgång till samma underlag som arbetsgivaren. Arbetet med 2023 års lönekartläggning pågår med ett delvis annat arbetssätt. En förstärkning i arbetet har bl a skett genom ”expertkompetens" i form av en utredare från universitetsledningens kansli. Nedan når du de synpunkter som de fackliga organisationerna har tillsänt arbetsgivaren angående 2022 års lönekartläggning:

Synpunkter på 2022 års lönekartläggning

Som ett stöd i pågående lönerevision har vi hänvisat till en länk på SULFs hemsida (SULF är det Saco-S-förbund vid lärosätet som har flest medlemmar och är därför vårt kontaktförbund – från vilket vi tar stöd i fackliga frågor) som handlar om lön och lönesättning, som bl.a. innehåller ett par filmer och annan information med tips inför lönesättningen. Du når filmer och övrig information via länken nedan:

https://sulf.se/jobb-lon-och-villkor/lon-och-lonessattande-samtal/

Under våren 2023 genomfördes medlemsmöten om löneprocessen och lönesättande samtal och vi visade då bl.a. en powerpoint-presentation som belyser lön och lönesättning inom Saco-S, på såväl en övergripande nivå som lokalt inom lärosätet – länken når du här nedan:

Lönesättande samtal inom Saco-S

För att ge en bakgrund till lönesättningen vid lärosätet så utgår den från ett ramavtal för löner inom staten (RALS) som är tecknat mellan Saco-S och Arbetsgivarverket, vilket du når via följande länk:

https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-och-skrifter/avtal/ramavtal-mellan-arbetsgivarverket-och-saco-s-rals-2010-t/ramavtal-mellan-arbetsgivarverket-och-saco-s-rals-2010-t-2020.pdf

Detta avtal har under föregående år utvärderats internt inom Saco-S centralt och diskussioner kring avtalet i framtiden pågår nu med Arbetsgivarverket.

På lärosätet finns dessutom ett antal lokala avtal relaterade till lönesättning, samt till lön och andra ersättningar. Förutom för doktorander och amanuenser, som nämndes ovan, finns ett lokalt avtal om lön för timanställd TA-personal. Dessutom finns bl.a. ett lokalt avtal om OB-ersättning för lärare och postdoktorer. Du når de lokala avtalen via länken nedan:

https://lnu.se/medarbetare/anstalld-vid-lnu/styrdokument

De lönekriterier som finns vid lärosätet innehåller sedan några år tillbaka dels kriterier som gäller för alla anställda, dels fördjupade kriterier för lärare och forskare, för teknisk och administrativ personal respektive för chefer. Du når bl.a. lönepolicy och aktuella lönekriterier via länken nedan:

https://lnu.se/medarbetare/anstalld-vid-lnu/lon-och-ersattningar2/lonesattning/

Saco-S-föreningen har vid de senaste sex lönerevisionerna utifrån resultat från medlemsenkäter sammanställt utvärderingar av lönesättningsprocessen. Den senaste av dessa utvärderingar (RALS 2022) innehåller dels jämförelser av resultat från tidigare lönerevisioner, dels en avslutande summering av resultat från frågor med öppna svarsalternativ. Vi planerar att genomföra en utvärdering av RALS 2023 under februari-mars. Du når utvärderingen av RALS 2022 via länken nedan:

Utvärdering RALS 2022 (ver. 230118 rev.)

På ett nationellt plan har SULF under föregående år gjort en utvärdering gällande lönesättningsprocessen vid högskolor och universitet. Du når rapporten ”Lönesättande samtal som lönesättningsmodell inom högskolesektorn – utvärdering” via länken nedan:

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/sulf.se/app/uploads/2021/10/SULF_Lonesattande-samtal-i-hogskolan_rapport_webb.pdf

För att få en bild av löneläget kan du som medlem i ett Saco-förbund använda dig av ”Saco Lönesök” som du når via länken nedan:

https://www.saco.se/karriar/jag-ska-loneforhandla/saco-lonesok/

Har du frågor om lön och lönesättning är du välkommen att höra av dig till någon i Saco-S-föreningens förhandlingsdelegation för löner:

 

Jan Andersson (jan.andersson@lnu.se)

Gunilla Gunnarsson (gunilla.gunnarsson@lnu.se)

Karina Petersson (karina.petersson@lnu.se)

Publicerad: 2022-02-11

Senast uppdaterad: 2023-11-16

Dela sidan