Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsbrev december -21

Hösten har varit intensiv för oss alla på många sätt. Men nu lackar det mot jul och en välbehövlig ledighet för dig som medlem.

I början av oktober höll Saco-S-föreningen årsmöte. Vår kontaktombudsman Michael Svedemar från SULF centralt medverkade vid mötet och inledde en diskussion som kom att handla om frågor som arbetstid och arbetsbelastning, upphovsrätt och lärarundantag samt möjligheten till delpension. Du når protokollet ifrån årsmötet via länken nedan:

Protokoll årsmöte Saco-S 2021-10-06

Vid de första mötena med den nya styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet i oktober, gjordes en fördelning av ansvarsuppgifter mellan styrelsens medlemmar och representanter till olika organ inom lärosätet utsågs. Via nedanstående länk ser du ansvarsfördelningen samt kontaktuppgifterna till alla inom styrelsen. Du är alltid välkommen att kontakta oss när du har frågor eller funderingar.

https://www.saco.se/lokala-webbplatser/saco-s-foreningen-vid-linneuniversitetet/kontakt/

Även under hösten har arbetet och livet i övrigt påverkats av pandemin. Många medlemmar vittnar om fortsatt mycket hög arbetsbelastning och i en av SULF nyligen publicerad nationell undersökning ”Nu får det vara nog – Om det gränslösa obetalda arbetet i akademin” framgår det att tre av fyra lärare (lektorer och adjunkter) arbetar tid utöver plan samt att tre av fyra av dessa inte får ersättning för det arbetet – se länk nedan. Vi har inga indikationer på att detta resultat väsentligt skulle skilja sig åt vid vårt lärosäte.

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/sulf.se/app/uploads/2021/10/Rapport-nufardetvaranog_6okt_webb.pdf

Redan förra året påtalade Saco-S och övriga personalorganisationer ”att den rådande pandemin inte i första hand varit en ekonomisk ansträngning för lärosätet – utan i stället en personell”. Även för år 2021 tycks det bli ett betydande ekonomiskt överskott för lärosätet. I verksamhetsplanen för Linnéuniversitetet för år 2022 lyfts frågan om arbetsbelastning, vilket vi dock inte kan se möts i budgeten för kommande år. Våra medlemmar tycks även detta år få betala för pandemin med försämrade arbetsvillkor. På lärosätet har det under året påbörjats ett arbete för att ta fram riktlinjer för distansarbete. Vi tolkar det som att dessa riktlinjer är avsedda för teknisk/administrativ personal – eftersom det i gällande arbetstidsavtal för lärare återfinns formuleringar om närvaro vid arbetsplatsen. Vid några andra lärosäten finns nu riktlinjer för distansarbete, vilka är förhandlade med berörda fackliga organisationer – men vid vårt lärosäte har man, som vi tolkat arbetsgivaren, tänkt sig att dessa riktlinjer ska fastställas först under våren.

För femte året har Saco-S-föreningen genomfört en utvärdering av lönesättningsprocessen bland medlemmarna och där ser vi att lönesättningsprocessen för år 2021 i några avseenden fortfarande inte fungerar tillfredsställande. Undersökningen genomfördes under månadsskiftet september/oktoberch vid en första analys kan vi se att flera resultat gällande processen har blivit bättre än föregående år. En av åtta anger dock att de inte har haft ett lönesättande samtal. Det skiljer sig dock åt mellan undervisade och forskande personal visavi teknisk och administrativ personal. I den förstnämnda kategorin är det en av sex som inte har haft något lönesättande samtal och i den sistnämnda kategorin en av tjugofem. Räknat i andelar genomförs lönesättande samtal på det sätt som föreskrivs i överenskommelsen som finns mellan parterna för tre av tio lärare/forskare och för sex av tio administratörer/tekniker. Av samtliga svarande tar något fler avstånd än instämmer i påståendet om att ”den nya lönen stimulerar och motiverar mig till goda prestationer”. På frågan om deras ”lönesättning har gått vidare till kollektiv förhandling” svarade drygt två av tio att de inte ansåg detta som meningsfullt. Vi kommer att efter årsskiftet återkomma med en sammanställning av resultaten – där vi även gör jämförelser med tidigare års resultat.

Vi har diskuterat löner och löneprocessen enskilt med dekanerna för respektive fakultet och bl. a. lyft resultatet från vår utvärdering hösten 2021. Vi visade också på en lönejämförelse med övriga lärosäten efter vår senaste lönerevision där vi konstaterar att Linnéuniversitetet fortfarande har lägre löner främst bland lektorer och adjunkter, men även för viss TA-personal. Vi har också påtalat att det är av största vikt att lärosätet agerar för förbättrade arbetsvillkor (bl. a. minskad arbetsbelastning) och konkurrenskraftiga löner med tanke på behovet att kunna säkerställa en god kompetensförsörjning.

Saco-S-styrelsens arbete med lönesättningen och lönesättningsprocessen på Lnu fortgår. I skrivande stund är lönesättningsprocessen för 2021 tyvärr inte klar för det tjugotal medlemmar som var oeniga med arbetsgivaren om förslaget till ny lön. Enligt den överenskommelse som finns med arbetsgivaren så ska inom kort kommande lönerevision påbörjas, vilken ska ge en ny lön från och med 22-04-01. Denna ska grunda sig på prestationer och ansvar perioden 2021-04-01 till 22-03-31.

Vi har liksom andra lärosäten genom åren sett en problematik i att lönesättningsprocessen inte fungerar tillfredsställande i de olika stegen och SULF centralt har gjort en utvärdering av detta. Läs rapporten ”Lönesättande samtal som lönebildningsmodell inom högskolesektorn – utvärdering” nedan. Utifrån den ska SULF och övriga centrala parter framöver diskutera och förhoppningsvis arbeta vidare med att utveckla en ändamålsenlig lönemodell inom universitet och högskola.

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/sulf.se/app/uploads/2021/10/SULF_Lonesattande-samtal-i-hogskolan_rapport_webb.pdf

Under hösten har den s.k. doktorandtrappan förhandlats – vilken gäller nya löner från den 1 januari 2021, 2022 respektive 2023. I nämnda avtal finns även löner för amanuenser. Se bifogat dokument.

Lokalt kollektivavtal gällande lön för doktorander och amanuenser

Under hösten 2021 har även ett lokalt avtal om OB-tillägg för lärare förhandlats om, liksom lokalt avtal gällande timlöner för viss TA-personal. Du når nämnda avtal via länkarna nedan.

Lokalt kollektivavtal om OB-tillägg för lärare och postdoktorer

Lokalt kollektivavtal om timlöner

Lärares arbetstid och tjänsteplaneringen diskuteras i ”Slutrapport från fokusgruppen för lärares arbetstid 2021” (se länk nedan) och har även uppmärksammats av Saco-S-föreningen på Lnu som påbörjat ett arbete om detta. Saco-S-föreningen ser bl. a. problem i implementeringen av Retendo genom att det numera är svårt att se vad som var den ursprungliga tjänstgöringsplanen för året i relation till förändringar som görs i planeringen. Dessutom får vi bilden av att exempelvis ett specifikt uppdrag i en kurs genererar allt mindre timmar, vilket möjliggör att fler och fler uppdrag läggs in i tjänsterna. Vi ser även, Retendo till trots, ibland orimligt stora obalanser i tjänstgöringsplaneringen. Det kan ibland vara så att fastän det ser ganska rimligt ut i Retendo så tilldelas medarbetare fler nya kurser och uppdrag än vad som är bra ur ett arbetsmiljöperspektiv. Innehållet i den undervisning och hur nära det ligger den enskildes kompetenser är inget som Retendo kan ge svar på. Det blir således så att vi riskerar att förlita oss på ett system i stället för att göra rimliga avvägningar av omfattning och innehåll i medlemmars tjänster.

https://sulf.se/app/uploads/2021/10/10-Slutrapport-fokusgrupp-larares-arbetstid.pdf

Saco-S-föreningen har under längre tid i olika diskussioner med arbetsgivaren lyft frågan om personalbokslut, där förhoppningen är att arbetsgivararen på ett mer systematiskt sätt ska arbeta med frågor som rör arbetstagares arbetsvillkor och arbetssituation. Genom ett personalbokslut kan en mer sammanhållen bild uppnås över ålders- och lönestruktur, kompetens- och personalförsörjning, främjande av systematiskt arbetsmiljöarbete, sjukfrånvaro, hälsofrågor, etc. Vi ser detta som ett steg i att lärosätet ska kunna arbeta i riktning mot ett hållbart arbetsliv. Under hösten har en grupp tillsatts för att arbeta med detta, där förutom representanter för arbetsgivaren, även representanter för skyddsorganisationen och för de fackliga organisationerna ingår.

Under hösten har även frågan om villkor för lärares program- och kursansvar lyfts av de fackliga organisationerna. Där menar vi att förutsättningarna för detta ofta inte är tillräckliga – vilket kan komma att påverka utbildningars kvalité. Om vi har tolkat det hela korrekt kommer frågan att lyftas i rådet för utbildning och lärande (RUL).

I samband med invigningen av Universitetskajen i Kalmar besöktes lärosätet av dåvarande ministern för högre utbildning Matilda Ernkrans. Under en mindre del av detta besök fick ordförandena för Saco-S-föreningen och för ST möjlighet att träffa ministern för att ge vår syn på lärosätet. Vi lyfte då den höga arbetsbelastningen och påtalade att antalet studenter år 2020 var 15 % fler än året innan – medan personalen enbart hade blivit 1-2 % fler. Dessutom påtalade vi att lönerna är låga vid lärosätet jämfört med andra lärosäten och det omgivande samhället – vilket dessutom rimligen påverkar lärosätets förmåga till en god kompetensförsörjning. Vi poängterade att det är hög andel visstidsanställda inom sektorn och att förändringar i utlänningslagen riskerar att innebära att doktorander och forskare ifrån andra länder blir utvisade efter genomförd utbildning eller arbete.

Under 2021 har arbete pågått i en partsgemensam arbetsgrupp, bestående av representanter för arbetsgivare och fackliga organisationer. Denna arbetsgrupp har arbetat med frågor om medinflytande vid lärosätet och den har under året delvis fått nya ledamöter. En kortare avrapportering har skett på MBL, under våren -21 och gruppen fick där i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att föreslå mer konkreta åtgärder för ökat medinflytande och för ökad delaktighet. Det finns nu ett dokument som innehåller några punkter för att få det fackliga samrådet på fakultetsnivån att fungera bättre och på ett mer likartat sätt fakulteter emellan.

Under hösten har det återigen genomförts en arbetsmiljöundersökning – där frågor om avståndet mellan organisation/ledning och medarbetare liksom arbetsbelastning på ett generellt plan visar att det fortfarande finns en betydande förbättringspotential. Vi konstaterar att arbetsbelastningen i synnerhet på många institutioner och några avdelningar/enheter är mycket hög, medan chefer och förvaltning inte ger uttryck för samma höga arbetsbelastning.

Under hösten har arbetsgivaren tagit fram ett förslag till en policy för material producerat vid lärosätet. Frågan lyftes på MBL och de fackliga organisationerna ajournerade förhandlingen med avsikt att återkomma med skriftliga synpunkter. Innan ärendet återkom uppfattade vi dock att arbetsgivaren ändrade sin praxis i hantering av material och vi såg då som facklig part en risk att lärarundantaget (dvs. lärares och forskares rättigheter till sitt material) skulle försvagas och påkallade en central förhandling, vilken nyligen är genomförd. Vi kommer att återkomma med ytterligare information i denna fråga efter helgerna.

Vi tar tacksamt emot förslag och synpunkter på vad Saco-S kan och bör arbeta vidare med.

Vi önskar att alla medlemmar – som vi vet gjort sitt allra bästa – kan få njuta och koppla av ordentligt under de kommande ledigheterna. Det behövs efter ett ansvarsfullt arbete.

God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

genom

Jan Andersson och Gunilla Gunnarsson (ordförande resp. vice ordförande)

Publicerad: 2021-12-22

Senast uppdaterad: 2021-12-22

Dela sidan