Hoppa till huvudinnehåll

Nya avtal på LiU för samverkan respektive arbetstid för lärare m.fl.

Två viktiga avtal mellan fack och arbetsgivare undertecknade

Saco-S, OFR och Seko å ena sidan och LiU å andra sidan har den 27 mars skrivit under en ny version av samverkansavtalet. Den 28 april har vi dessutom avslutat förhandlingar kring och skrivit på ett nytt avtal om arbetstid för lärare, doktorander, kliniska assistenter och amanuenser vid LiU.


Om samverkansavtalet:

Den största ändringen är att vi lyckades få in en ny paragraf, numera § 8, som lyder:

“Vid rekrytering av uppdrag som prefekt/proprefekt och anställning som specialist i kombination med uppdrag som avdelningschef inom universitetsförvaltningen skall samverkan ske med den centrala samverkansgruppen.”

Detta innebär att man förtydligar att tillsättning av prefektur måste samverkas med de fackliga organisationerna i CSG innan rektor beslutar i frågan. (Notera det även ska samverkas i LSG, vilket det finns ett separat beslut om.) Även tillsättning av viktiga chefsuppdrag inom UF ska det nu samverkas kring. Detta är en viktig punkt för oss då förut fanns det olika meningar om hur de fackliga organisationerna skall involveras i tillsättning av prefekter och andra höga chefer.

Utöver denna paragraf har vi även infört ett antal redaktionella ändringar som på intet sätt ändrar avtalets innehåll.


Om arbetstidsavtalet för lärare, doktorander m.fl.:

Man kan gott säga att detta är ett helt nytt avtal, som ersätter det gamla avtalet med tillhörande hänvisningar till ännu äldre avtal. Till detta avtal finns även ett protokoll som på ett mycket tydligt sätt beskriver att våra utgångspunkter i framtagning av avtalet var de centrala skrivningarna i Magna Charta om akademisk frihet i både undervisning och forskning.

Detta nya avtal gäller från 1 januari 2018 och innan dess skall vi ta fram ett partsgemensamt tolkningsdokument som förklarar och preciserar avtalet.

De viktigaste skillnaderna gentemot det gamla avtalet är:

1. Först och främst hänvisar det gamla avtalet till äldre avtal från 1999 och 1993 vilket gjorde det svårläst och det är nog inte många studierektorer som känner till dess struktur och innehåll. Det nya avtalet är komplett – hänvisar inte till fler avtal än centrala Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.

2. Det nya avtalet påbjuder varje institutionsstyrelse att inom institutionen värdera alla förekommande undervisningsinsatser i arbetstimmar vilket leder till större transparens i systemet.

3. Oberoende av p. 2: För att ersätta de gamla skrivelserna i 1993-avtalet innehåller detta avtal (se sid 4 och 5) ett spärr som förbjuder uttag av fler än 400 undervisningstimmar per år för varje heltidsarbetande lärare (oavsett kontering), som dessutom sänks proportionellt vid lägre tjänstgöringsgrad.

4. Det nya avtalet är för övrigt inte sämre på någon punkt än det gamla och faktiskt – enligt p 3. ovan – innebär en väsentlig förbättring för adjunkter, som enligt de gamla skrivelserna i värsta fall behövde stå i salen hela 630 timmar (trots att det förmodligen sällan hände), dock införs en övergångsperiod i avtalet, för att verksamheten skall hinna anpassa sig till det nya avtalet.

5. Avtalet är nu också anpassat till LiUs anställningsordning när det gäller befattningsstruktur.

6. Den nya befattningen biträdande professor skall på kollektivnivå få minst 30 % av årsarbetstiden till forskning eller annan kompetensutveckling.

7. Transparensen ökar markant då, enligt sid. 6, “En sammanställning av tjänstgöringsplanerna ska finnas tillgänglig för samtliga lärare på avdelningsnivå.”

8. LSG-ombudens roll i hantering av tjänstgöringsplaner blir mer flexibel, anpassad till verksamhetens förutsättningar.

9. Språket, formuleringar, struktur m.m. förbättrades. Oklarheter rensades bort.

Här på vår webbplats finns ett flertal centrala och lokala avtal samlade under menyn Råd & Stöd Lagar och avtal med direktlänken:
http://www.saco.se/lokala-webbplatser/saco-s-vid-liu/rad-o-stod/lagar-och-avtal/

Publicerad: 2017-05-02

Senast uppdaterad: 2017-05-02

Dela sidan