Statlig sektor först ut med avsiktsförklaring om åtgärder mot stigande sjuktal

Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko har idag undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om ett långsiktigt arbete för att motverka ohälsa och minska sjukskrivningarna inom det statliga avtalsområdet.

Publicerad: Fredag 19 aug 2016

Trenden med ökade sjukskrivningar i samhället gäller även för anställda inom statlig sektor. För parterna på det statliga avtalsområdet är det därför en prioriterad fråga att arbeta med åtgärder att bryta den nuvarande utvecklingen. Det är dagens avsiktsförklaring är ett uttryck för.

Bland de åtgärder som finns i avsiktsförklaringen kan nämnas:

  • Det partsgemensamma arbetet kommer att fokusera på faktorer i arbetsmiljön som leder till en hälsosam arbetsmiljö och välbefinnande, så kallade friskfaktorer. Här kommer Partsrådet, ett gemensamt centralt organ för stöd till lokala parter i statlig sektor, att spela en viktig roll. 

  • Parterna ska identifiera orsakssamband och riskfaktorer samt åtgärder som kan motverka ohälsa och sjukskrivning i de arbetsmiljöer där sjuktalen är förhållandevis höga, inledningsvis med fokus på kontaktyrken. 

  • Utveckla formerna för att följa sjuktalens utveckling och utifrån detta diskutera behovet av  insatser från de centrala parterna. 

Hur arbetet ska bedrivas och konkretiseras och vilka ytterligare åtgärder som kan aktualiseras kommer nu att bli föremål  för ett fortsatt  arbete på både kort och lång sikt.

- Vi har länge arbetat med arbetsmiljö och hälsorelaterade frågor och vi kan konstatera att vi på kort tid nu lyckats enas om ytterligare en ambitionshöjning i en situation där åtgärder krävs, vi ser det som ett styrkebesked för partssystemet, säger respektive organisation i en gemensam kommentar.

Avsiktsförklaringen har idag överlämnats till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll som ett underlag i regeringens fortsatta arbete för minskade sjukskrivningar. 

För mer information kontakta: 
Lena Emanuelsson, ordförande Saco-S, 070-665 29 43

Ladda ner hela avsiktsförklaringen här.