Hoppa till huvudinnehåll

Rättstvister

Allmänt

Uppstår oenighet beträffande exempelvis lön, allmänna anställningsvillkor, ändrade arbetsuppgifter, saklig grund för uppsägning eller diskriminering kan tvisteförhandling genomföras. 

Vissa tvisteförhandlingar genomförs på två nivåer (lokal och central), i andra – de så kallade särskilda rättstvisterna enligt 5 kap huvudavtalet (HA) – genomförs tvisteförhandlingar endast på en nivå. 

Kontaktförbundet ska kontaktas på ett tidigt stadium för diskussion om problemet och om tvisteförhandling ska påkallas. 

Rör frågan en enskild medlems anställningstrygghet (till exempel omplacering) eller intjänade rättigheter (lön eller semesterrätt) ska i stället medlemmens eget förbund kontaktas. 

Ett medlemsförbund som påkallar tvisteförhandling ska informera kontaktförbundet om detta. 

Tvisteförhandlingar på två nivåer

Lokal tvisteförhandling

Begäran om förhandling får göras av Saco-S-föreningen först efter tillstånd av kontaktförbundet eller medlemsförbundet. 

Kontaktförbundet kan vid behov biträda vid lokal tvisteförhandling. 

Frågor vid oenighet efter lokal tvisteförhandling

Om en lokal tvisteförhandling slutar i oenighet ska kontaktförbundet alternativt medlemmens eget förbund omedelbart informeras. Beslut om eventuell central tvisteförhandling fattas av kontaktförbundet för Saco-S eller av medlemmens eget förbund efter anmälan till Saco-S styrelse. 

Tvisteförhandling på en nivå

I tvist angående tidsbegränsning av förordnande, avstängning, läkarundersökning, disciplinansvar, avskedande eller annat skiljande från anställning eller förfarandet i sådant ärende finns bara en förhandlingsnivå. 

Beslut om sådan förhandling fattas av medlemsförbundet efter anmälan till Saco-S styrelse. 

Tolkningsföreträde

Utnyttjande av tolkningsföreträde som avses i 4 kap 2 § HA beslutas av den som slutit kollektivavtalet. 

Utnyttjande av tolkningsföreträde som avses i 4 kap 3 § HA beslutas, om det avser arbetsskyldighet enligt kollektivavtal, av den som slutit kollektivavtalet. I övriga fall beslutar kontaktförbundet för Saco-S eller medlemsförbundet. 

Utnyttjande av tolkningsföreträde ska alltid föregås av samråd med Saco-S styrelse. 

Prövning i Arbetsdomstolen

I tvister som innefattar tolkning av centrala eller lokala kollektivavtal beslutar Saco-S styrelse efter begäran från kontaktförbundet eller medlemmens eget förbund om prövning i Arbetsdomstolen (AD). Förs frågan till AD ska det förbund som driver frågan löpande samråda med Saco-S styrelse. Det förbund som driver tvisten står själv för sina egna och i förekommande fall motpartens rättegångskostnader, om inget annat beslutas av Saco-S styrelse. 

Beslut om prövning i AD i annan tvist än kollektivavtalstvist beslutas av berört förbund efter anmälan till Saco-S styrelse.

Publicerad: 2017-04-12

Senast uppdaterad: 2024-05-06

Dela sidan