Hoppa till huvudinnehåll

Statistikstöd till förtroendevalda

Saco-S har tagit fram exempel på ett antal diagram med hjälp av vilka ni kan analysera hur lönebilden och löneutvecklingen ser ut inom er verksamhet. Med fördel kan ni använda diagrammen både i förberedelsearbetet inför lönerevision och i avstämningen efter lönerevision.

Enligt Saco-S lönepolitik och löneavtal, RALS 2010-T, ska lönen vara ett styrmedel för att uppnå verksamhetens mål och säkra kompetensförsörjningen. Lönen ska vara individuell och differentierad, och sättas lokalt så nära individen som möjligt i dialog med lönesättande chef. Lönen och löneutvecklingen ska bestämmas utifrån sakliga grunder och vara kopplad till medarbetarens bidrag till verksamhetens resultat och mål.

Statistikstöd - frågeställningar

Tänk på att


 

Löneläge - Hur ser löneläget och lönespridningen ut?

Medellönen på verksamheten är 40 500 kr/månad. Lönespridningen är relativt liten. Mer än hälften har månadslöner i intervallet 35 000-39 999 och den som har den 90:e percentillönen tjänar 45 procent mer, eller ca 15 500 kronor/månad mer, än den som har den 10:e percentillönen.

Fundera på hur lönespridningen kan presenteras för olika åldersgrupper, kön, avdelningar eller befattningar t.ex. utifrån BESTA. En till synes stor lönespridning på verksamheten totalt sett kan bero på att det finns befattningar på alla nivåer inom BESTA. Om ni istället tittar på en viss nivå kan lönespridningen vara liten. Andra typer av diagram, t. ex. löneboxdiagram kan också användas.

Gör ditt eget diagram


 

Åldersfördelning - Kompetensförsörjningsproblem?

Är det många äldre som arbetar på arbetplatsen eller är det främst yngre? Ser åldersstrukturen olika ut för olika avdelningar och befattningar? När ni tittar på lönestrukturen är det viktigt att veta hur åldersfördelningen ser ut på arbetsplatsen. För arbetsgivare har detta betydelse ur ett kompetensförsörjningsperspektiv men de lokala fackliga representanterna kan också fånga upp hur det påverkar lönestrukturen.

I fallet ovan är 47 procent av medarbetarna 55 år eller äldre. Detta har naturligtvis inverkan på lönestrukturen. Ni kan bryta ner diagrammet på olika befattningar, avdelningar, kön m.m. för att se om det finns några skillnader i åldersfördelningen.

Läs mer och fler exempel 

Gör ditt eget diagram


 

Rörlighet - Kan vi rekrytera och behålla?

Titta på verksamhetens personalomsättning.
Om väldigt många slutar bör man titta närmare på orsakerna. Beror det på att lönerna inte är marknadsmässiga eller finns andra skäl? En låg omsättning kan betyda problem med framtida kompetensförsörjning.

Diagrammet visar antal som är nya, antal som slutat samt antalet anställda som är kvar på verksamheten i november 2013 jämfört med november 2012.
Ni kan avgränsa statistiken till att endast omfatta tillsvidareanställda. Diagrammet kan brytas ner på ålder, kön, avdelning, anställningstid eller befattning.

Läs mer och fler exempel 

Gör ditt eget diagram


 

Löneökningsspridning - Blev det som ni tänkt?

Blev resultatet av lönerevisionen som tänkt? Syns resultatet av det ni eventuellt kom överens om inför lönerevisionen? Fick många samma löneökning? Hur ser mönstret ut? Här kan resonemang föras om hur lönekriterierna fungerar i praktiken och konsekvenser för lönespridningen.

Diagrammet visar löneökningen för de som funnits på verksamheten båda åren och som haft samma befattning. Utifrån diagrammet ovan kan man t.ex. se att drygt 80 procent av de anställda har fått mer än 2 och upp till 4 procent. Ni kan bryta ner diagrammet ytterligare för att titta på t. ex. avdelning, befattning, kön eller ålder.

Läs mer och fler exempel 

Gör ditt eget diagram


 

Löneläge och löneökning - Blev det som ni tänkt?

Blev resultatet av lönerevisionen som tänkt? Syns resultatet av det ni kom överens om inför lönerevision? Fick många samma löneökning? Hur ser mönstret ut? Hur fungerar lönekriterierna i praktiken och konsekvenser för lönespridningen.

Lönestrukturen är sammanpressad på verksamheten och löneökningarna är likartade för det stora flertalet. Ni kan bryta ner diagrammet ytterligare för att titta på t. ex. avdelning, befattning, kön eller ålder.

Läs mer och fler exempel 

Gör ditt eget diagram


 

Marknadslöneläget - Hur ligger ni till?

Det är också viktigt att ni skaffar er information om löneläget på marknaden. Titta inte bara på en viss region utan också hur det ser ut för det statliga området i hela landet. Titta inte heller bara på hur det ser ut inom statlig sektor utan jämför med andra sektorer.

Logga in på ditt förbunds medlemssida och gå in på webbapplikationen för lönestatistik, Saco Lönesök. I Saco Lönesök finns löner för samtliga Saco-S-medlemmar via den partsgemensamma lönestatistiken (Löner från arbetsgivare). Löner för olika sektorer (stat, kommun och privat) kan också jämföras via löneuppgifter som samlas in via Saco-förbundens löneenkäter.

Du kan hitta lönestatistik både för ditt förbund och för samtliga Sacoförbund. Saco Lönesök finns både för desktop och mobil.


 

Publicerad: 2014-12-16

Senast uppdaterad: 2022-07-04

Dela sidan