Hoppa till huvudinnehåll

Saco-S organisation och arbetsfördelning

Om Saco-S

Saco-S är en ideell förening som har som ändamål att bedriva gemensam central och lokal facklig verksamhet inom staten för medlemsförbunden. Till uppgifterna hör att som förhandlingsorganisation förhandla och teckna kollektivavtal med staten som arbetsgivare, både på central nivå och lokal nivå. Avtalen binder medlemsförbunden och deras medlemmar. Till uppgifterna i övrigt hör att medverka i att ta fram partsgemensam statistik och bedriva gemensam facklig verksamhet på arbetsplatserna.

Medlemmar i Saco-S är de Saco-förbund som har medlemmar med anställningsvillkor som regleras i kollektivavtal med staten och som har begärt att få bli medlemmar.

Medlemskap, uppgifter och medlemmarnas bundenhet till tecknade avtal framgår av Saco-S stadgar.

Organisationens nivåer och organ

Saco-S är organiserat på två nivåer, Saco-S centralt och Saco-S lokalt, med stadgar och andra styrdokument om fördelning av roller och uppgifter.

Det högsta organet är representantskapet. Styrelsen leder föreningens arbete.

På lokal nivå (myndighetsnivån) verkar Saco-S genom Saco-S-förening eller kontaktförbund på det sätt Saco-S föreskriver.

Det är förbundens medlemmarna som bildar lokalföreningar. Om lokalförening inte finns – utövas Saco-S verksamhet av kontaktförbunden.

Kontaktförbund är normalt det förbund som har flest medlemmar på myndigheten. Lokalföreningarna är lokal arbetstagarorganisation enligt Medbestämmandelagen enligt det riktlinjer som Saco-S centralt bestämmer.

Arbetsfördelning

Saco-S är en sammanhållen förhandlingsorganisation med en fördelning av arbetsuppgifterna mellan representantskap, central styrelse, kontaktförbund och lokalföreningar.

Representantskapet väljer styrelse, beslutar om avgift för medlemsförbunden och beslutar om tecknande eller uppsägning av centrala kollektivavtal. Representantskapet beslutar också om organisationens verksamhet och dess inre organisation, t ex om vilka uppgifter den lokala nivån ska ha och om dess organisation.

Saco-S har inte något kansli med egna anställda. Kontaktförbunden ansvarar därför för hur den lokala verksamheten bedrivs inom en myndighet, godkänner stadgar för lokalförening och biträder eller utgör den lokala nivån i vissa frågor. Kontaktförbundet företräder Saco-S som lokal part om medlemmarna inte bildat en lokalförening.

Kontaktförbundet har i sin servicefunktion enligt arbetstagarnyckeln ansvar för att de lokalförtroendevalda får det stöd och den utbildning som krävs för deras verksamhet, däribland traditionell facklig utbildning och att tillhanda medlemslistor. Det är också kontaktförbundet som har ansvar för att informera och utbilda de lokala verksamheterna om vad som gäller för Saco-S personuppgiftsbehandling. Det är en kontaktförbundsuppgift att följa upp den lokala personuppgiftsbehandlingen och tillhandahålla det tekniska stöd som Saco-S beslutar att man ska eller får använda.

Det är kontaktförbundens tjänstemän som företräder Saco-S i rollen som kontaktförbund med ställningsfullmakt, på samma sätt som de företräder sina arbetsgivare, medlemsförbunden.

 

Publicerad: 2017-04-18

Senast uppdaterad: 2023-10-12

Dela sidan