Hoppa till huvudinnehåll

Kollektivavtalsförhandlingar

Centrala förhandlingar

Saco-S sluter huvudavtal och centrala kollektivavtal såsom ramavtal om löner (RALS 2010-T), allmänna anställningsvillkor (Villkorsavtal-T), pensionsavtal (PA16) och avtal om omställning samt andra frågor som rör partsgemensamt utvecklingsarbete. 

Lokala förhandlingar

Saco-S-föreningarna får förhandla och träffa lokala kollektivavtal med de begränsningar som anges under avsnittet Undantag i denna Arbetstagarnyckel. Saco-S-föreningen bör alltid samråda med kontaktförbundet före och under en kollektivavtalsförhandling liksom om parterna misslyckas med att träffa avtal. 

Undantag

Lokala kollektivavtal i nedanstående frågor träffas av kontaktförbundet som lokal part för Saco-S. En Saco-S-förening kan också träffa ett sådant avtal efter att en skriftlig delegation lämnats av kontaktförbundet. 

• Lokala kollektivavtal om pensionsavsättningar. 

• Lokala kollektivavtal avseende avvikelser från LAS regler om

– tidsbegränsade anställningar i 5–6 §§

– turordningsreglerna i 22 §.

– företrädesrätt till återanställning i 22–25 §§

– den närmare hanteringen av löneförmåner under uppsägningstid enligt 12 §.
(Se vidare på Övertalighetssituationer). 

• Lokala kollektivavtal avseende avvikelser från 38 § MBL. 

• Lokala kollektivavtal enligt avtal om turordning för arbetstagare inom staten (TurA-S). 

• Lokal tillämpning av chefsavtalet i den utsträckning som anges i avsnittet Chefsavtalet (se rubrik chefsavtalet). 

Avtal i ovanstående frågor som träffas av en Saco-S-förening som saknar delegation, är ogiltigt. 

Kontaktförbundet får, om det finns särskilda skäl, besluta att själv företräda Saco-S som lokal part i stället för lokalföreningen i förhandling som syftar till lokalt kollektivavtal om arbetstidsvillkor. I sådant fall bör lokalföreningen biträda vid förhandlingen. 

Oenighet vid vissa kollektivavtalsförhandlingar

Kan lokala parter inte enas om lokalt avtal om förläggning av ordinarie veckoarbetstid enligt 4 kap VA-T eller om användningen av lokala omställningsmedel enligt § 6.2 i avtalet om lokala omställningsmedel ska lokalföreningen underrätta kontaktförbundet.   

Enskilda överenskommelser

Medlemmar i ett Saco-S-förbund kan träffa enskilda överenskommelser med sin chef om lön, arbetstidens förläggning, förtroendearbetstid, övertidsuttag, kompensation för övertidsarbete, uppsägningstidens längd, antalet semesterdagar och semester del av dag samt avsättning till kompletterande ålderspension. 

Om avtalet gäller tillsvidare ska de enas om vilken uppsägningstid som ska gälla för överenskommelsen. Saco-S-föreningen bör alltid ge råd till medlemmar som står i begrepp att teckna enskilda överenskommelser. Saco-S-föreningen kan även rekommendera medlem att rådgöra med sitt medlemsförbund. 

Enligt Villkorsavtal-T kan lokalt kollektivavtal träffas om att enskilda överenskommelser får ingås i andra fall än som framgår av avtalet. Innan ett sådant avtal träffas ska samråd ske med kontaktförbundet. 

Chefsavtalet

Kontaktförbundet företräder Saco-S som lokal part vid tillämpning av chefsavtalet på respektive myndighet och träffar överenskommelse om förändring av den lokala chefskretsen som ska omfattas av avtalet. Överenskommelse om lön eller ny lön träffas av medlemmen och dennes överordnade chef. 

Lokal lönerevision – Processtöd (RALS 2010-T)

Saco-S-förening får råd och stöd från respektive kontaktförbund i frågor som rör lönebildningsprocessen. Om arbetsgivaren och Saco-S-föreningen har svåra problem i den lokala lönebildningsprocessen ska de gemensamt begära processtöd från Arbetsgivarverket och Saco-S. 

Om de lokala parterna är oeniga om metod för lönerevision eller inte kan komma överens om nya löner ska en obligatorisk konsultation ske med Arbetsgivarverket och Saco-S. Innan en sådan begäran sker ska Saco-S-föreningen samråda med kontaktförbundet.

Publicerad: 2017-04-12

Senast uppdaterad: 2022-07-04

Dela sidan