Hoppa till huvudinnehåll

Förhandlingar i hamn om förändringar i avtalen mellan Saco-S och Arbetsgivarverket

Förhandlingar om förändringar i avtalen mellan Saco-S och Arbetsgivarverket avslutades under lördagen. De nya bestämmelserna omfattar flera förbättrade medlemsvillkor, bland annat möjligheten till extra pensionsavsättning och utökad flexibilitet att växla semestertillägget mot lediga dagar.

Förhandlingarna innehåller många och komplexa frågor så det är väldigt tillfredsställande att vi har nått en överenskommelse. Förhandlingarna har präglats av en konstruktiv dialog.

Vi är särskilt nöjda med att vi fick igenom viktiga nya individanpassade villkor i avtalen. Förutom utökade villkor kring pensionsavsättning och flexibilitet gällande semestertillägg får nu medlemmar högre ersättning vid arbetsskada och större trygghet vid händelse av omlokalisering av myndigheten.

Under kommande år kommer dialog fortsätta föras med hänsyn till det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld och risken för kriser som kräver att parterna på statlig nivå arbetar tillsammans för att hitta konstruktiva lösningar och relevanta villkor.

Alla ändringar i avtalet gäller från 1 januari 2024. 

Överenskommelsen innehåller följande förändringar i avtalen:

Ersättningar


TGL-S
Parterna är överens om att för sådana förmåner i Avtal om statens tjänste-grupplivförsäkring (TGL-S) som anger den högsta åldern till 65 år, ändra åldern till 66 år. Ändringarna tillämpas vid dödsfall från och med 2024-01-01.

Semesterlönegaranti
Semesterlönegarantin för en heltidsarbetande arbetstagare utgörs från och med den 1 januari 2024 för varje uttagen betald semester dag av ett belopp som motsvarar skillnaden mellan 1 600 kronor och det lägre belopp som utgör summan av 4,6 procent av den fasta lönen plus semestertillägg. Ändringar i VA-T  5 kap 14 § och i AVA-T 11§ 5 mom..

Ny metod för hantering av ersättning för läkemedel
Arbetstagarens kostnader för sådana varor som omfattas av läkemedelsförmåner enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ersätts av arbetsgivaren.

Ersättning för ett visst år betalas vid ett tillfälle. För rätt till sådan ersättning ska arbetstagarens begäran om ersättning för året ske sammanhållet vid ett tillfälle och senast i januari året efter det kalenderår under vilket kostnaderna uppkommit. Arbetstagaren ska styrka sina kostnader med ett utdrag från högkostnadsdatabasen.  Ändring i VA-T 12 kap 7 § och i AVA-T 13 § 7 mom.

Ny bestämmelse om ersättning vid misstanke om smitta
När en arbetstagare är frånvarande från arbetet på grund av att arbetstagaren är eller misstänks vara smittbärare enligt bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) eller livsmedelslagen (2006:804) (motsvarande) och erhåller smittbärarpenning enligt SFB ska löneutfyllnad betalas så att den totala ersättningen, inklusive smittbärarpenning, motsvarar 100 procent av den aktuella lönen. Ändringar i VA-T 9 kap 3 § och i AVA-T 12§ 12 mom.

Enskild överenskommelse

Växla semestertillägg
Inför semesteråret 2024 kommer det att finnas möjlighet för arbetstagare och arbetsgivare att träffa enskild överenskommelse om växling av semestertillägg mot ledig dag. Bestämmelsen gäller Saco-S medlemmar.

Extra pensionsavsättning till 69
För Saco-S medlemmar med stöd av PA 16 från och med den 1 januari 2024 medge möjlighet att teckna enskild överenskommelse om extra avsättning till pension så länge anställningen fortgår dock längst t.o.m. kalendermånaden innan den månad då arbetstagaren fyller 69 år.

Ledigheter

Besök vid mödravårdscentral för förälder
Om det behövs får en arbetstagare som ska bli förälder, men inte är den gravida, vara ledig utan löneavdrag vid två tillfällen per barnsbörd i syfte att följa med på besök hos mödravårdscentral.

Denna bestämmelse är inte tillämplig från och med den sextionde dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse fram till förlossningsdagen, eftersom föräldrapenning då kan utbetalas enligt SFB. Ändringar i VA-T 9 kap ny paragraf 1a§ och i AVA-T 15 § 1 mom. 1.1 tillförs ett nytt stycke efter b).

Flyttledighet med lön och ersättning vid befordran
Rätten till ledighet med lön samt ersättning för flytt med anledning av befordran tas bort. Rätten till ledighet en dag består. Arbetsgivaren kan medge längre ledighet upp till två dagar.  Ändringar i VA-T 9 kap. 2§, ny 8 § och i 11 1, 2, 5 §§ kap och i AVA-T ändringar i 3§ mom 8 och 15 § 1 mom. 1.2 b) och 15 § nytt moment 7.

 

PSA

Inkomstförlust vid arbetsskada
Ersättning enligt PSA för inkomstförlust vid arbetsolycksfall, inte vid färdolycksfall, ska vara 100%. Ändring i 3 kap., 4 §

1 § tillförs en fotnot med lydelsen ”PSA är även tillämpligt när polisman ingriper på ledig tid enligt 16 §, 3 och 4 stycket Polisförordning (2014:1104).”

2 kap.2 § tillförs en fotnot med lydelsen ”Vid arbetsskada som vållats av annan hund än arbetstagarens egen ska, om skadestånd inte kan erhållas från hundägaren eller där omständigheterna talar för att det är osannolikt att så kommer ske, ersättning utgå enligt PSA”.

 

Övrigt

Regel om avstängning utgår
Parterna är överens om att 13 kap. 12 § i Villkorsavtal-T respektive 16 § 7 mom. Affärsverksavtal-T utgår. Reglerar avstängning och är enligt beslut i Arbetsdomstolen ogiltig och kan inte användas.

Kombinera två statliga anställningar samtidigt
Arbetsgivaren kan, istället för vad som anges i 11 § 1 st. lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA), medge att en anställning inte upphör om arbetstagaren samtidigt har en annan anställningen inom sektorn. Syftet är inte att medge ytterligare tjänstledighet, utan att tydliggöra att det är möjligt att samtidigt inneha och förvärvsarbeta i mer än en anställning som omfattas av LOA. Bestämmelsen hindrar inte att bestämmelser om bisysslor kan aktualiseras.   Ny paragraf i VA-T 13 kap 6a § och i AVA-T 2§ nytt moment 4.


Specialbestämmelser för vissa arbetstagare vid universitet och högskolor
Reglerna för planering av arbetstid för lärare och forskare vid lärosäten har blivit tydligare och fokus har ökat på dialogen mellan chef och medarbetare. VA-T bilaga 5.

Omlokalisering när myndighet fattat beslut.
Parterna ändrar tillämpning av Avtal om om-ställning, som parterna överenskom om i förhandlingsprotokoll 2018-06-27 ”Överenskommelse om ändringar i Avtal om omställning”, så att den även är tillämpliga då beslut om omlokalisering fattas av en enskild myndighet. Samma villkor för stöd från TSN gäller för medarbetade med nationell arbetsskyldighet oavsett om det är myndigheten eller regeringen som fattat beslutet om omlokalisering.

Partsgemensamt arbete

Redaktionell översyn av FMA
Parterna är överens om att under perioden oktober 2023 till september 2025 genomföra en redaktionell översyn av Avtal om fackliga förtroendemän.

Arbetstid i AVA-T
Parterna är överens om ett partsgemensamt arbete om vissa arbetstidsbestämmelser så som begränsningsperiodens längd och förhandlingsordningen i Affärsverksavtal/Affärsverksavtal-T.

Krislägesavtal
Parterna är överens om att ta fram förslag till centralt avtal vid fredstida krissituationer. Parterna har kommit överens om att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram ett underlag för ett centralt avtal vid fredstida krissituationer.

Säkerhetspolitiska situationen
Parterna är överens om att under perioden oktober 2023 - september 2025 genomföra ett partsgemensamt arbete med anledning av den säkerhets-politiska utvecklingen. Inom Sverige pågår arbeten såväl inom Regeringskansliet som inom enskilda myndigheter. Detta arbete kan bl.a. komma att ändra i författningar som får påverkan på förutsättningarna för verksamheter och arbetstagare. Parterna är mot den bakgrunden överens om att tillsätta en partsgemensam grupp för att identifiera eventuella förändringar och fortlöpande belysa eventuella behov av förändringar i avtalsvillkor samt lämna underlag som beskriver slutsatser till förhandlingsledningarna.

Nytt avtal för arbetstid i krigs- och beredskapssituation
Regeringen har tillsatt en utredning för att genomföra en översyn av bered-skapen i arbetslivet med bl.a. uppgiften att analysera behoven av en ändrad beredskapslagstiftning. Parterna är överens om att skyndsamt uppta förhandlingar i syfte att ändra Avtal om arbetstid m.m. under krigs- och beredskapstillstånd (AKB) om det föranleds av utredningens slutsatser.

Föräldraledighetsavdrag i AVA-T
Parterna är överens om att skapa klarhet i hur reglerna om avdrag i Affärsverksavtalet vid föräldraledighet för den med koncentrerad arbetstidsför-läggning förhåller sig till ersättning från Försäkringskassan. Parterna ska även se om det följer intentionerna/syftet för avdrag vid föräldraledighet.

Centrala parters arbete i arbetsmiljöfrågor, SIVAN
Arbetsgruppen beslår med följande uppdrag:

Dra slutsatser om sjukfrånvarons utveckling och tendenser utifrån statistik över sjukfrånvaron i staten som Arbetsgivarverket årligen sammanställer och annan statistik som parterna är överens om.

  • Följa regeringens arbete med arbetsmiljöstrategin och informera förhandlingsledningen vid relevanta förändringar.

  • Kartlägga behov hos lokala parter och ta fram förslag på partsgemensamma åtgärder avseende ensamarbete i klientnära miljöer där hot, våld och otillåten påverkan kan förekomma.

  • Att vara representation mot Kansliet för hållbart arbetsliv.

Omvärldsbevakning inom arbetsmiljöområdet. Däribland identifiera den särskilda forskning med inriktning på arbetsmiljön i statlig sektor som bedrivs.

  • Under avtalsperioden kan ytterligare uppdrag aktualiseras till arbets-gruppen.


Partsrådet

Parterna är överens om att det partsgemensamma utvecklingsarbetet som bedrivs inom ramen för Partsrådet ska bedrivas inom följande fyra arbetsområden med tillhörande uppdragsbeskrivningar:

  • Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv. Arbetsområdet ska bland annat utveckla ny e-BAM- utbildning och ge stöd i det förebyggande och aktiva arbetet mot diskriminering och sexuella trakasserier.

  • Partsgemensamt arbetsområde ett hållbart arbetsliv. Arbetsområdet ska bland annat utveckla tjänsternas funktionalitet.

  • Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå. Arbetsområdet ska bland annat utvärdera Avtal om Samverkan för framtiden.

  • Centrala parters stöd till lokal lönebildning. Arbetsområdet ska arbeta med både gemensamma och parvisa aktiviteter till stöd för lokala parters lönebildningsprocess utifrån respektive avtal och fortsätta utveckla användarvänligheten i BESTA-vägen. 
Publicerad: 2023-10-02

Senast uppdaterad: 2024-04-24

Dela sidan