Saco-S avtalsprocess

Publicerad: Fredag 14 mar 2014

Senast uppdaterad: Tisdag 28 okt 2014

Inom den statliga sektorn gäller tillsvidareavtal för de centrala avtalen om löner och allmänna villkor. De kan sägas upp och/eller omförhandlas men de är inte direkt kopplade till en viss tidpunkt. Tanken med tillsvidareavtal är att skapa mer stabila förutsättningar för ett långsiktigt arbete med löner och anställningsvillkor.

Avtalsförhandlingar sker i samverkan med andra akademikerförbund, inom Saco-S. Avtalsyrkandena fastställs i Saco-S representantskap som är högsta beslutande organ. Och de centrala förhandlingarna sker sedan mellan Arbetsgivarverket och Saco-S styrelsens förhandlingsledning.

Det centrala löneavtalet (RALS 2010-T) beskriver på ett övergripande plan hur den lokala löneförhandlingen ska gå till och vilka grundläggande principer för lönesättning som ska följas. Bland annat ska lönebildning och lönesättning bidra till att målen för myndighetens verksamhet uppnås och att dess verksamhet bedrivs effektivt. Lokala parter, myndigheter och Saco-S-föreningar, kommer överens om och planerar hur processen ska genomföras utifrån myndighetens förutsättningar och behov.

Den enskilde medarbetaren ges möjlighet att påverka sin löneutveckling genom att löne-sättningen styrs av hans eller hennes bidrag till verksamhetens utveckling. Dialogen mellan medarbetare och chef om detta är en mycket viktig komponent i lönesättningsprocessen.

Det lokala lönebildningsarbetet följs upp och utvärderas lokalt. Inom Saco-S görs årligen en övergripande uppföljning och utvärdering av tillämpningen av avtalet. Inom respektive förbund utvärderas också den lokala tillämpningen av avtalen. Vartannat år i mars görs också en partsgemensam utvärdering av avtalet.