Saco-S stadgar

Saco-S är en förhandlingsorganisation för förbund anslutna till Sveriges Akademikers Centralorganisation,Saco, som har medlemmar med anställningsvillkor som regleras i kollektivavtal med staten.

Publicerad: Tisdag 6 sep 2016

Saco-S har tilll uppgift att utifrån en gemensam värdegrund verka för goda anställningsvillkor och anställningsförhållanden för de anslutna förbundens medlemmar.

Saco-S fackliga politik och arbetsstätt ska präglas av viljan att bidra till den statliga verksamhetens resultat och utveckling genom samverkan och dialog.

Saco-S verkar för en statlig personalpoliktik som synliggör och tillvaratar medlemmarnas kompetens, personliga egenskaper och intresse av yrkesmässig utveckling och som sammanför dessa med verksamheternas uppdrag och mål.

Läs stadgarna här