Bilda lokalförening

Publicerad: Torsdag 20 mar 2014

Senast uppdaterad: Onsdag 31 jan 2018

En Saco-S förening bildas vid ett möte. Alla anställda som är medlemmar i ett Sacoförbund ska kallas till mötet.

Principer

Bildandet av och verksamheten i föreningen styrs av vissa grundläggande principer som är fastställda vid Saco-S årsmöte.
Principdokument

Styrelse och stadgar

Föreningen måste ha en styrelse som är vald av medlemmarna. Stadgarna ska vara antagna av ett medlemsmöte/årsmöte.

Stadgarna måste, oavsett föreningens storlek och interna organisation, vara utformade enligt de grundläggande principerna och vara godkända av Saco-S genom kontaktförbundet.

För mindre föreningar – framför allt föreningar som inte har en stor och geografiskt spridd organisation – har Saco-S beslutat om normalstadgar. Normalstadgarna kan laddas ner här tillsammans med kommentarer och anvisningar om vilka anpassningar som kan och bör göras av hänsyn till lokala förutsättningar.
Normalstadgar 
Normalstadgar på engelska

Elektronisk röstning
För de föreningar som har stadgar som godkänner elektronisk röstning vid årsmöten finns instruktioner för genomförande här.
Instruktion för elektronisk röstning vid val till styrelse i lokal Saco-S-förening

Normalstadgarna är inte skrivna för stora och geografiskt spridda organisationer. Saco-S styrelse har därför tagit fram ett exempel som en vägledning för arbetet med att skapa en lämplig föreningsstruktur vid en stor myndighet.

Exemplet är en vägledning och inte en föreskrift. Det innebär att andra verksamheter kan organiseras på många olika sätt under förutsättning att de grundläggande principerna beaktas.
Exempel flernivåförening

Stöd från kontaktförbundet

Kontaktförbundet för myndigheten kan ge hjälp med att utforma kallelse till medlemmarna, utarbeta stadgar och annat i samband med bildandet av föreningen.

Här kan du se vilket förbund som är kontaktförbund på din myndighet.
Arbetstagarnyckeln