Jag är inte nöjd med min lönerevision. Vad gör jag?

Enligt vårt centrala löneavtal (RALS 2010-T) och vårt lokala löneavtal med Domstolsverket, ska arbetsgivaren tydligt motivera varför du lönesätts till en viss nivå i lönerevisionen. Om du inte anser att arbetsgivaren har lämnat en tydlig motivering ska du i första hand begära en sådan. 

Om du fortfarande inte kommer överens med arbetsgivaren om din nya lön kan du vara oenig.

För ordinarie domare och hyresråd sker oenighetshanteringen genom lokal kollektivavtalsförhandling. Denna sköts av Saco-S Domstol. Oenighet för övriga medarbetare med individuell lönesättning sker i form av ett fyrpartssamtal där medarbetaren och chefen presenterar sin uppfattning för en annan arbetsgivarrepresentant och en lokal-lokal facklig representant. 

I oenighetshanteringen ska skälen för den tänkta lönesättningen redovisas utifrån de fastställda lönekriterierna. I de fall överenskommelse om ny lön inte kan uppnås trots oenighetssamtal beslutar arbetsgivaren om ny lön.