Nytt lokalt löneavtal för Saco-S

Ett nytt lokalt ramavtal för löner har tecknats mellan Saco-S och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Överenskommelsen innebär också att lönerevisionen flyttas från oktober till april.

Publicerad: Fredag 16 dec 2016

Senast uppdaterad: Fredag 16 dec 2016

Ramavtalet som gäller löner för akademiker inom det statliga avtalsområdet (RALS-T 2010-T) undertecknades den 16 december 2016.

- Vi är mycket nöjda med att vi kommit överens om ett tillsvidare avtal med arbetsgivaren. Genom ett nytt årshjul får vi en tydlig koppling mellan budget, verksamhetsplan och resultat. Det kommer bland annat innebära att lönerevisionen flyttas från oktober till april varje år. Avtalet ger goda förutsättningar för en långsiktig och stabil lokal lönebildning. Det ger också stor frihet och ett stort ansvar att komma överens om nya löner utifrån individens resultat och verksamhetens behov och förutsättningar. Saco-S har strävat efter förändringen som ger en tydlig koppling mellan lönesättning, verksamhetensplanering, individuella mål och resultat, säger Katarina Miiros, ordförande Saco-S inom myndigheten.

Avtalet är sifferlöst, det vill säga det innehåller inte några garantier för löneökningar. Första lönesättning sker 1 april 2017 med en retroaktivitet från 1 oktober 2016.  Därefter genomförs lönerevision 1 april varje år. Lönesättning sker genom lönesättande samtal där chef och medarbetare kommer överens om ny lön.

Avtalet innehåller även en handledning för hur lönesättningen och lönebildningen ska genomföras inom myndigheten. Syftet är att skapa förutsättningar för en gemensam tillämpning av avtalet och skapa mer stabila förutsättningar för ett långsiktigt arbete med kompetensförsörjning, lön och anställningsvillkor.

Tillsvidareavtalet ställer krav på parterna att utveckla arbetsformer, hantera frågor och utveckla arbetsprocesser som är relaterade till lönebildningen. Som en del i vårt långsiktiga arbete med att utveckla lönebildningen genomför parterna en gemensam årlig utvärdering och uppföljning av processen, avtalet och löneutvecklingen.

Nyheter i avtalet i korthet:

 • Medarbetar- och lönesättande samtal sker första kvartalet, (januari-mars) respektive år.

 • Uppföljning av medarbetarsamtal ska ske minst två till fyra gånger per år.

 • Revisionsdatum blir 1 april respektive år. För att omfattas av revision 1 oktober 2016 skall medarbetaren vara tillsvidareanställd 30 september 2016 och fortfarande anställd 1 oktober 2016.

 • Som kompensation för att revisionsdatum flyttas från oktober till april (6 månader) utbetalas ett engångsbelopp till medlemmar i Saco-S.
  Undantagna från engångsbeloppet är:
  1. den lokala chefskretsen (lönesättning sker genom chefsavtalet)
  2. tjänstlediga av annan orsak än föräldraledighet eller sjukdom
  3. tidsbegränsat anställda

 • Engångsbeloppet beräknas på aktuell lön i december 2016 gånger 2,5 % gånger 6 månader. Beloppet utbetalas på decemberlönen 2016.

 • Vid lönesättningen 1 april 2017, utbetalas lönen retroaktivt från oktober 2016.
  Följande kategorier undantas från lönerevision:
  1. den lokala chefskretsen (lönesättning sker enligt Chefsavtalet)
  2. personer tjänstlediga av annan orsak än föräldraledighet eller sjukfrånvaro, 3. personer vars anställning upphör eller kommer att upphöra, beroende på egen uppsägning efter revisionstidpunkten respektive år. Detta undantag gäller inte medarbetare som sagt upp sig med anledning av pensionsavgång
  4. tidsbegränsat anställda.

Ökning av rörliga tillägg, exempelvis traktamente, OB-tillägg med mera sker i januari.