Om oss

Vi arbetar hela tiden med att påverka utvecklingen i viktiga frågor som berör oss som medarbetare. Det handlar bland annat om rekryteringar, lönefrågor och arbetsmiljö.

Senast uppdaterad: Fredag 11 mar 2022

Din lokala Saco-S förening är en lokal part, det vill säga vi träffar avtal med arbetsgivaren om löner och andra anställningsvillkor, till exempel arbetstid. Vi arbetar för att arbetsmiljöfrågorna ska integreras i all verksamhet på arbetsplatsen. Vår roll är också att vara ett stöd och en samtalspartner till dig när det gäller lokala villkor på din arbetsplats.

Varje verksamhetsområde, avdelning och enhet inom myndigheten har medlemmar i den lokala föreningen av Saco-S. Våra ombud är representanter i samverkansgrupper på avdelnings- verksamhetsområdes och myndighetsnivå. Samverkansgrupper på enhetsnivå finns endast för respektive specalskola.

Några av ombuden sitter också i styrelsen för den lokala Saco-S föreningen i SPSM.

Saco-S i SPSM följer Saco-S fackliga politik och driver akademikernas intressen inom SPSM.  

Hör av dig till oss!
Har du frågor, tankar och idéer som du vill diskutera är du välkommen att höra av dig till något ombud eller till någon av oss i styrelsen.

Viktiga frågor inom Saco-S

Fackligt arbete i myndigheten 
I vårt löpande arbete sker informationsutbyte och dialog med arbetsgivaren om aktuella utvecklingsfrågor och inför arbetsgivarens beslut.

Dialogen kan ske i form av samråd, överläggningar och förhandlingar, men den partsgemensamma dialogen sker främst i myndighetens samverkansgrupper på avdelnings- verksamhetsområdes- och  myndighetsnivå, samt för specialskolornas del även på enhetsnivå. Se exempel på vilka frågor vi har drivit i samverkan under 2022: 

Verksamhetsberättelse för 2022

Våra ombud finns därför representerade på enhets, avdelnings- och verksamhetsområdesnivå och ordförande och vice ordförande i den myndighetsgemensamma samverkansgruppen, kallad MSG. Mer om hur vi samverkar med arbetsgivaren här. 

Vi finns också representerade i olika arbetsgrupper vilka kan variera över tid.

Årsmötet 2023 var enigt om tre punkter som kan sammanfatta styrelsens och föreningens ambition för verksamhetsår 2023:

  • Nystart – ”spela ihop bandet”
  • Ta tillvara och öka medlemmars engagemang
  • Fokusera på att vässa lönebildningsarbetet

Nystart? Förklaring finns särskilt i bild 5 i pesentationen nedan.

Verksamhetsberättelse 2022 - presentation på årsmötet

Läs årsmötesprotokollet i sin helhet här