Om oss

Vi arbetar hela tiden med att påverka utvecklingen i viktiga frågor som berör oss som medarbetare. Det handlar bland annat om rekryteringar, lönefrågor och arbetsmiljö.

Senast uppdaterad: Måndag 18 okt 2021

Din lokala Saco-S förening är en lokal part, det vill säga vi träffar avtal med arbetsgivaren om löner och andra anställningsvillkor, till exempel arbetstid. Vi arbetar för att arbetsmiljöfrågorna ska integreras i all verksamhet på arbetsplatsen. Vår roll är också att vara ett stöd och en samtalspartner till dig när det gäller lokala villkor på din arbetsplats.

Varje verksamhetsområde, avdelning och enhet inom myndigheten har medlemmar i den lokala föreningen av Saco-S. Våra ombud är representanter i samverkansgrupper på avdelnings- verksamhetsområdes och myndighetsnivå. Samverkansgrupper på enhetsnivå finns endast för respektive specalskola.

Några av ombuden sitter också i styrelsen för den lokala Saco-S föreningen i SPSM.

Hör av dig till oss!
Har du tankar och idéer som du vill diskutera är du välkommen att höra av dig till något ombud eller till någon av oss i styrelsen.

Viktiga frågor inom Saco-S

Fackligt arbete i myndigheten 
I vårt löpande arbete sker informationsutbyte och dialog med arbetsgivaren om aktuella utvecklingsfrågor. Den partsgemensamma dialogen sker främst i myndighetens samverkansgrupper på avdelnings- verksamhetsområdes- och  myndighetsnivå, samt för specialskolornas del även på enhetsnivå.

Ombuden finns därför representerade på enhets, avdelnings- och verksamhetsområdesnivå och ordförande och vice ordförande i den myndighetsgemensamma samverkansgruppen, kallad MSG.

Vi finns också representerade i olika arbetsgrupper vilka kan variera över tid.

Frågor om lön
Vi är även en part i det strategiska lönebildningsarbetet i myndigheten. I vårt lokala löneavtal finns ett årshjul som beskriver lönebildningsprocessen. 

I det löpande interna arbetet har vi prioriterat fyra områden: Samverkan, RALS-T och lönebildning (Ramavtal om löner med mera för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet), medlemsmöten och medlemskontakter, rekryteringsprocessen.

Styrelsen arbetar aktivt tillsammans med ombuden i det fackliga uppdraget. I det är kommunikationen med medlemmarna en viktig del som vi utvecklar vidare.