Om oss

Vi arbetar hela tiden med att påverka utvecklingen i viktiga frågor som berör oss som medarbetare. Det handlar bland annat om rekryteringar, lönefrågor och arbetsmiljö.

Din lokala Saco-S förening är en lokal part, det vill säga vi träffar avtal med arbetsgivaren om löner och andra anställningsvillkor, till exempel arbetstid. Vi arbetar för att arbetsmiljöfrågorna ska integreras i all verksamhet på arbetsplatsen. Vår roll är också att vara ett stöd och en samtalspartner till dig när det gäller lokala villkor på din arbetsplats.

Varje avdelning och region inom myndigheten har medlemmar i den lokala föreningen av Saco-S. Våra ombud är representanter i samverkansgrupper på avdelnings- och myndighetsnivå. Ett flertal av ombuden sitter också i styrelsen för den lokala föreningen.

Hör av dig till oss!
Har du tankar och idéer som du vill diskutera är du välkommen att höra av dig till något ombud eller till någon av oss i styrelsen.

Aktuella frågor inom Saco-S

Fackligt arbete i myndigheten 
I vårt löpande arbete sker informationsutbyte och dialog med arbetsgivaren om aktuella utvecklingsfrågor. Den partsgemensamma dialogen sker främst i myndighetens samverkansgrupper på avdelnings- och på myndighetsnivå.

Avdelningsombuden finns representerade på avdelningsnivå och ordförande och vice ordförande i den myndighetsgemensamma samverkansgruppen, kallad MSG.

Vi finns också representerade i olika arbetsgrupper vilka kan variera över tid.

Frågor om lön
Vi är även en part i det strukturella arbetet i lönebildningsprocessen av RALS- arbetet som hanterar de generella frågorna kring lönekartläggning, BESTA-kodning, samt arbetet som efterföljer RALS (Ramavtal om löner med mera för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet) i form av utvärdering och utveckling inför kommande lönerevision.

Vi finns också representerade i olika arbetsgrupper vilka kan variera över tid.

Några aktuella fackliga frågor är:

  • Hur ska vi samverka i processorganisationen
  • RALS – uppföljning, lönebildningsprocess för kommande lönerevision
  • Attraktiv arbetsgivare – vad innebär det
  • Rekryteringar – kravprofiler
  • Lokala avtal
  • Facklig tid

Internfackligt arbete
Förutom det löpande interna arbetet har vi prioriterat tre områden: Två gemensamma utvecklingsdagar för styrelsen och ombuden. Arbete med förslag till ändringar Saco-S organisationen Stadgeändringar, som beslutades i samband med årsmötet 2017. Utvecklingen fortsätter nu med en mindre styrelse och ett aktivt arbete tillsammans med ombuden. I det är kommunikationen med medlemmarna en viktig del som vi utvecklar vidare.