LÖN

Här finner du information om lönesättningsprocessen vid lärosätet, i form av den lönepolicy och de lönekriterier som finns vid lärosätet – lokalt avtal från den senaste lönesättningen, en överenskommelse om hur lönesättningen på lärosätet ska genomföras för medlemmar i Saco-S-föreningen, men också en länk till ”Saco-lönesök”, etc.

Publicerad: Fredag 11 feb 2022

Senast uppdaterad: Fredag 11 feb 2022

Lönesättningen vid lärosätet utgår från ett ramavtal för löner inom staten (RALS) som är tecknat mellan Saco-S och Arbetsgivarverket, vilket du når via följande länk:

https://www.saco.se/globalassets/lokala-webbplatser/saco-s/dokument/avtal/rals-t-2012.pdf

Detta avtal har under föregående år utvärderats internt inom Saco-S och diskussioner kring avtalet kommer att inledas med Arbetsgivarverket under året.

På lärosätet finns dessutom ett antal lokala avtal relaterade till lönesättning, samt till lön och andra ersättningar. För doktorander finns ett lokalt avtal om lön, liksom för timanställd TA-personal. Dessutom finns bl a ett lokalt avtal om OB-ersättning för lärare. Du når dessa avtal via länken nedan:

https://lnu.se/medarbetare/anstalld-vid-lnu/styrdokument

Den lönepolicy och de lönekriterier som finns vid lärosätet har relativt nyligen arbetats om och lönekriterierna innehåller numera dels kriterier som gäller för alla anställda, dels fördjupade kriterier för lärare och forskare, för teknisk och administrativ personal respektive för chefer. Du når bl a lönepolicy och aktuella lönekriterier via länken nedan:

https://lnu.se/medarbetare/anstalld-vid-lnu/lon-och-ersattningar2/lonesattning/

Till grund för den lönesättning som görs på lärosätet finns även en överenskommelse mellan Saco-S-föreningen och arbetsgivaren, vilken huvudsakligen reglerar själva lönesättningsprocessen. Du når nämnda överenskommelse via länken nedan:

Reviderad överenskommelse 2022

I samband med att en lönerevision avslutas – så skrivs ett avtal som reglerar lönen för de medlemmar som tackade nej till arbetsgivarens förslag om ny lön. Detta avtal innehåller även en bilaga (bilaga 2) med åtgärder som parterna är överens om bör/behöver utvecklas i kommande lönerevision. De senaste åren har det även funnits en ytterligare bilaga (bilaga 3) som innehåller sådant som Saco-S-föreningen anser behöver förbättras kring lönesättningen – men där arbetsgivaren inte har samma uppfattning. Du finner dessa bilagor via länken nedan:

Protokoll nya löner 2021 (bilaga 2 och bilaga 3)

Saco-S-föreningen har vid de senaste fem lönerevisionerna gjort en utvärdering av lönesättningsprocessen. Du når den senaste av dessa utvärderingar, vilken även innehåller jämförelser från tidigare lönerevisioner, via länken nedan:

Utvärdering RALS 2021 (ver 220215)

På ett nationellt plan har det under föregående år gjorts en utvärdering av SULF gällande lönesättningsprocessen vid högskolor och universitet. Du når rapporten ”Lönesättande samtal som lönesättningsmodell inom högskolesektorn – utvärdering” via länken nedan:

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/sulf.se/app/uploads/2021/10/SULF_Lonesattande-samtal-i-hogskolan_rapport_webb.pdf

För att få en bild av löneläget kan du som medlem i ett Saco-förbund använda dig av ”Saco Lönesök” som du når via länken nedan:

https://www.saco.se/karriar/jag-ska-loneforhandla/saco-lonesok/

Eftersom SULF är det Saco-S-förbund vid lärosätet som har flest medlemmar är det också vårt kontaktförbund – från vilket vi tar stöd i fackliga frågor. Nedan finns en länk till SULFs hemsida som handlar om lön och lönesättning:

https://sulf.se/jobb-lon-och-villkor/lon-och-lonessattande-samtal/

Har du frågor om lön och lönesättning är du välkommen att höra av dig till någon i Saco-S-föreningens förhandlingsdelegation för löner:

 

Jan Andersson (jan.andersson@lnu.se)

Gunilla Gunnarsson (gunilla.gunnarsson@lnu.se)

Karina Petersson (karina.petersson@lnu.se)