LÖN

Här finner du information om lönesättningsprocessen vid lärosätet i form av; tips inför kommande lönerevision – den lönepolicy och de lönekriterier som finns vid lärosätet – utdrag från lokalt avtal vid den senaste lönesättningen – en länk till ”Saco-lönesök”, etc.

Publicerad: Fredag 11 feb 2022

Senast uppdaterad: Måndag 15 maj 2023

Diskussioner kring kommande lönerevision har påbörjats med arbetsgivaren.

För doktorander och amanuenser finns det dock ett lokalt kollektivavtal – och där fastställs ny lön vanligen inte såsom processen beskrivs nedan. Det nuvarande avtalet för doktorander, når du via länken nedan. Det avtalet behöver dock förhandlas om under hösten – så att ett nytt avtal i bästa fall kan finnas på plats från årsskiftet 2023/2024.  

https://lnu.se/globalassets/dokument---gemensamma/personalavdelningen/styrdokument/lokalt-kollektivavtal-om-doktorand--och-amanuensloner-2021-.pdf

Inför den förestående lönerevisionen försöker vi ta med oss erfarenheter från tidigare lönesättningsprocesser och ett arbete har på påbörjats för att ta fram en överenskommelse mellan arbetsgivaren och Saco-S-föreningen som ska gälla nästa lönerevision. När denna överenskommelse är på plats kommer vi att delge den till dig som är medlem i Saco-S-föreningen.

Under våren och den inledande delen av hösten kommer lönesättande chefer att genomföra det första lönesättande samtalet som ska ha fokus på dina prestationer och ditt ansvar under perioden 2022-04-01 - 23-09-30.

Som ett stöd inför kommande lönerevision hänvisas till en länk på SULFs hemsida* som handlar om lön och lönesättning, som numera bl a innehåller ett par filmer och annan information med tips inför lönesättningen. Du når filmer och övrig information via länken nedan.

https://sulf.se/jobb-lon-och-villkor/lon-och-lonessattande-samtal/

Dessutom når du via länken nedan en powerpoint-presentation som belyser lön och lönesättning inom Saco-S, på såväl en övergripande nivå som lokalt inom lärosätet:

Lönesättande samtal inom Saco-S

För att ge en bakgrund till lönesättningen vid lärosätet så utgår den från ett ramavtal för löner inom staten (RALS) som är tecknat mellan Saco-S och Arbetsgivarverket, vilket du når via följande länk:

https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-och-skrifter/avtal/ramavtal-mellan-arbetsgivarverket-och-saco-s-rals-2010-t/ramavtal-mellan-arbetsgivarverket-och-saco-s-rals-2010-t-2020.pdf

Detta avtal har under föregående år utvärderats internt inom Saco-S och diskussioner kring avtalet kommer att inledas med Arbetsgivarverket under året.

På lärosätet finns dessutom ett antal lokala avtal relaterade till lönesättning, samt till lön och andra ersättningar. För doktorander finns ett lokalt avtal om lön, liksom för timanställd TA-personal. Dessutom finns bl a ett lokalt avtal om OB-ersättning för lärare. Du når dessa avtal via länken nedan:

https://lnu.se/medarbetare/anstalld-vid-lnu/styrdokument

De lönekriterier som finns vid lärosätet innehåller sedan några år tillbaka dels kriterier som gäller för alla anställda, dels fördjupade kriterier för lärare och forskare, för teknisk och administrativ personal respektive för chefer. Du når bl a lönepolicy och aktuella lönekriterier via länken nedan:

https://lnu.se/medarbetare/anstalld-vid-lnu/lon-och-ersattningar2/lonesattning/

Till grund för den lönesättning som sker vid lärosätet ska det även finnas en överenskommelse mellan Saco-S-föreningen och arbetsgivaren, vilken huvudsakligen syftar till att reglera själva lönesättningsprocessen. När det gäller den kommande lönerevisionen där ny lön ska gälla ifrån 2023-10-01 finns ännu inte någon överenskommelse upprättad. Nämnas ska dock att i föregående överenskommelse kom vi överens med arbetsgivaren om att lönesättande chef och inte enbart representanter från HR, till skillnad från tidigare år, skulle vara med vid den kollektiva förhandlingen. Det har nu skett för var och en som var oenig med arbetsgivaren om ny lön och således ingick i den kollektiva förhandlingen 2022. Lönesättande chefer har då ombetts att utveckla sin motivering till lönesättningen. Utifrån det samtalet har Saco-S fört fram argument om högre löneökning för samtliga, grundat på bl a arbetsgivarens vaga motiveringar i relation till lönekriterier, diskrepans mellan prestationer och den nya lön som föreslås.

I samband med att en lönerevision avslutas – så skrivs ett avtal som reglerar lönen för de medlemmar som tackade nej till arbetsgivarens förslag om ny lön. Detta avtal innehåller även en bilaga (bilaga 2) med åtgärder som parterna är överens om bör/behöver utvecklas i kommande lönerevision. På senare år har det även funnits en ytterligare bilaga (bilaga 3) som innehåller sådant som Saco-S-föreningen anser behöver förbättras kring lönesättningen – men där arbetsgivaren inte har samma uppfattning. Du finner dessa bilagor via länken nedan:

Protokoll nya löner 2022 (bilaga 2 och bilaga 3)

Arbetsgivaren har en skyldighet att årligen genomföra en lönekartläggning där löneskillnader mellan kvinnor och män ska vara i fokus. En bärande tanke i detta arbete är att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska upptäckas och att kommande lönerevision/er bör/ska åtgärda det. Den här gången har vi som facklig part så här långt valt att inte skriva under nämnda lönekartläggning, eftersom vi anser att vi borde ha varit involverade i processen i högre grad och haft tillgång till samma underlag som arbetsgivaren. Nedan når du de synpunkter som de fackliga organisationerna har tillsänt arbetsgivaren angående 2022 års lönekartläggning:

Synpunkter på 2022 års lönekartläggning

Saco-S-föreningen har vid de senaste sex lönerevisionerna utifrån resultat från medlemsenkäter sammanställt utvärderingar av lönesättningsprocessen. Den senaste av dessa utvärderingar innehåller dels jämförelser av resultat från tidigare lönerevisioner, dels en avslutande summering av resultat från frågor med öppna svarsalternativ i årets utvärdering. Du når utvärderingen via länken nedan:

Utvärdering RALS 2022 (ver. 230118 rev.)

På ett nationellt plan har SULF under föregående år gjort en utvärdering gällande lönesättningsprocessen vid högskolor och universitet. Du når rapporten ”Lönesättande samtal som lönesättningsmodell inom högskolesektorn – utvärdering” via länken nedan:

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/sulf.se/app/uploads/2021/10/SULF_Lonesattande-samtal-i-hogskolan_rapport_webb.pdf

För att få en bild av löneläget kan du som medlem i ett Saco-förbund använda dig av ”Saco Lönesök” som du når via länken nedan:

https://www.saco.se/karriar/jag-ska-loneforhandla/saco-lonesok/

Har du frågor om lön och lönesättning är du välkommen att höra av dig till någon i Saco-S-föreningens förhandlingsdelegation för löner:

 

Jan Andersson (jan.andersson@lnu.se)

Gunilla Gunnarsson (gunilla.gunnarsson@lnu.se)

Karina Petersson (karina.petersson@lnu.se)

* Eftersom SULF är det Saco-S-förbund vid lärosätet som har flest medlemmar är det också vårt kontaktförbund – från vilket vi tar stöd i fackliga frågor.