Löneförhandlingar

Från och med 2016 är lönesättande samtal förhandlingsmodell vid Göteborgs universitet. Det innebär att du i dialog med din chef kommer överens om din nya lön.

Senast uppdaterad: Tisdag 23 okt 2018

Den 1 januari 2016 infördes, i enlighet med det centrala löneavtalet, RALS-T 2010, lönesättande samtal som grundmodell för lönesättning.

Nytt för revisionsperioden 2016-2017 är en ny revisionsblankett. Denna innehåller 3 alternativ; enig, begäran om processstöd och oenighet. Oenighet resulterar i traditionell förhandling mellan arbetsgivaren och Saco-s. Därför är det viktigt att att man alltid signerar revisionsblanketten. 

Lönesättande samtal innebär att du i dialog med din lönesättande chef kommer överens om ny lön. Vid Göteborgs universitet tillämpar vi en modell där du träffar din lönesättande chef i två samtal. På startsidan och till höger om denna text finner du länken till 2017-års RALS-avtal med bilagor och protoll.

Ditt bidrag till verksamheten
Vid det första samtalet diskuterar ni ditt bidrag till verksamheten och dess mål. Din och chefens bild av ditt arbete ska stämma överens. Det är viktigt att diskussionen är saklig och fokuserar på dina arbetsuppgifter och ditt bidrag till verksamheten.

En motivering till din nya lön
Vid det andra samtalet ska ni komma överens om ny lön. Under detta samtal ska du framföra vad du anser är en rimlig lön för din arbetsinsats och du ska få en motivering till din chefs löneförslag. Det är också viktigt att du får veta hur du kan påverka din lön framöver.

Lönen sätts på där kunskapen finns
Det lönesättande samtalet gör det möjligt för arbetstagaren att mer direkt påverka sin lön. Lönen sätts på den nivån där de största kunskaperna om verksamheten och arbetstagarens insatser finns, det vill säga mellan lönesättande chef och arbetstagare. Modellen kräver dock att bägge parter, lönesättande chef och arbetstagare, har tillräckliga kunskaper om lönebildning och löneutveckling.

Utvecklingssamtalet lägger grunden
Modellen ställer först och främst krav på cheferna. De måste vara tydliga i sin kommunikation med personalen och, i utvecklingssamtalet, lägga grunden för det lönesättande samtalet. Det lönesättande samtalet måste upplevas som trovärdigt och baserat på individens prestationer i förhållande till lönekriterier och de mål som satts i utvecklingssamtalet.