TORSDAG 29 APRIL
Videomöte

Årsmöte

10:00 - 11:00

Videomöte via Zoom dit alla kan koppla upp sig till

Årsmöte för Saco-S vid SLU inför verksamhetsåret 2020/21

Samtliga SACO-medlemmar vid SLU är kallade till detta årsmöte där alla har rösträtt.

Zoom:  Meeting ID: 626 6694 2502
            Passcode: saco2021
            https://slu-se.zoom.us/j/62666942502  

I anslutning till årsmötesförhandlingarna ges även information och möjlighet till allmän diskussion.

Nomineringar och motioner
Nomineringar till styrelsen ska vara valberedningen tillhanda senast 13 april 2021.

Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 8 april 2021.

Förslag till föredragningslista för årsmötesförhandlingarna:FöredragningslistaHjärtligt välkomna!

 1. Mötet öppnas
 2. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 3. Frågan om mötets behöriga utlysande
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Fastställande av föredragningslistan
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Fråga om styrelsens ansvarsbefrielse
 8. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
 9. Val av övriga styrelseledamöter
 10. Val av föreningens representanter i olika organ alternativt delegation till styrelsen att utse sådana representanter
 11. Val av valberedning
 12. Ändring av föreningens stadgar
 13. Motioner [som föranmälts senast 8 april 2021]
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas

Hjärtligt välkomna!

Kallelse/dagordning för SACO-S föreningens årsmöte som pdf

Bilaga 1 - Valberedningens förslag
Bilaga 2 - Förslag till ändrade stadgar

Verksamhetsberättelse 2020/21

Stadgar för SACO-S föreningen  [antagna 2013-04-23]