Årsmöte

Publicerad: Torsdag 16 mar 2023

Senast uppdaterad: Torsdag 16 mar 2023

Kallelse

Årsmöte för SACO vid SLU inför verksamhetsåret 2023/24

Samtliga SACO-medlemmar vid SLU är kallade till detta årsmöte/medlemsmöte där alla medlemmar har rösträtt.
Man har rätt att delta på arbetstid.

Tid:
     Måndagen den 24:e april 2023 kl. 13.30 - ca 14.30
Plats:  Videomöte via Zoom dit alla kan koppla upp sig till
Zoom:  Inloggningsuppgifter skickas till e-postadress som du anger nederst på sidan.

I anslutning till årsmötesförhandlingarna ges även viktig och intressant information, programmet inte är beslutad ännu. Det blir också möjlighet till allmän diskussion.
Missa inte det!

Nomineringar och motioner
Förslag på styrelsemedlemmar ska vara valberedningen tillhanda helst innan mars månads utgång men absolut senast 6 april 2023 då varberedningens förslag meddelas och anslås den 10 april. 
Sedan finns möjligheter till efternomineringar fram till 17 april 2023.

Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 3 april 2023.

Förslag till föredragningslista för årsmötesförhandlingarna:

1)   Mötet öppnas

2)   Val av justeringspersoner tillika rösträknare
3)   Frågan om mötets behöriga utlysande
4)   Val av ordförande och sekreterare för mötet
5)   Fastställande av föredragningslistan

6)   Styrelsens verksamhetsberättelse
7)   Fråga om styrelsens ansvarsbefrielse

8)   Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
9)   Val av övriga styrelseledamöter
10) Val av föreningens representanter i olika organ alternativt
      delegation till styrelsen att utse sådana representanter
11) Val av valberedning

12) Ändring av föreningens stadgar
13) Motioner          [som föranmälts senast 3 april 2023]
14) Övriga frågor

15) Mötet avslutas

Kallelse/dagordning för SACO-S föreningens årsmöte som pdf
Bilaga 1 - Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse 2022/23

Stadgar för SACO-S SLU [antagna 2021-04-29]

 

Anmälan till medlemsmöte