Årsmöte

Publicerad: Onsdag 9 mar 2022

Senast uppdaterad: Fredag 13 maj 2022

Kallelse

Årsmöte för SACO vid SLU inför verksamhetsåret 2021/22

Samtliga SACO-medlemmar vid SLU är kallade till detta årsmöte/medlemsmöte där alla har rösträtt.
Man har rätt att delta på arbetstid.

Tid:
     Torsdagen den 28:e april 2022 kl. 10.00 - ca 12.00
Plats:  Videomöte via Zoom dit alla kan koppla upp sig till
Zoom:  Inloggningsuppgifter skickas till e-postadress som du anger vid anmälan.

I anslutning till årsmötesförhandlingarna ges även viktig och intressant information av Robert Andersson Saco-S & SULF samt Per Hellman Naturvetarförbundet. Det blir också möjlighet till allmän diskussion.
Missa inte det!

Nomineringar och motioner
Förslag på styrelsemedlemmar ska vara valberedningen tillhanda innan
14 april 2022 då varberedningens förslag meddelas och anslås. 
Sedan finns möjligheter till efternomineringar fram till 21 april 2022.

Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 7 april 2022.

Förslag till föredragningslista för årsmötesförhandlingarna:

1)   Mötet öppnas

2)   Val av justeringspersoner tillika rösträknare
3)   Frågan om mötets behöriga utlysande
4)   Val av ordförande och sekreterare för mötet
5)   Fastställande av föredragningslistan

6)   Styrelsens verksamhetsberättelse
7)   Fråga om styrelsens ansvarsbefrielse

8)   Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
9)   Val av övriga styrelseledamöter
10) Val av föreningens representanter i olika organ alternativt
      delegation till styrelsen att utse sådana representanter
11) Val av valberedning

12) Ändring av föreningens stadgar
13) Motioner          [som föranmälts senast 7 april 2022]
14) Övriga frågor

15) Mötet avslutas


Kallelse/dagordning för SACO-S föreningens årsmöte som pdf
Bilaga 1 - Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse 2021/22

Stadgar för SACO-S SLU [antagna 2021-04-29]