Vårt uppdrag

Huvuddragen av vad vi har att förhålla oss till i vårt fackliga arbete på SLU

Publicerad: Onsdag 5 maj 2021

Senast uppdaterad: Onsdag 5 maj 2021

Förhandlingar

Som lokal facklig organisation med kollektivavtal har vi förhandlingsrätt enligt Medbestämmandelagen, MBL. Innan arbetsgivaren fattar beslut om viktigare förändringar i verksamheten eller för enskild arbetstagare, ska arbetsgivaren på eget initiativ påkalla förhandling. Det kan röra såväl omorganisationer och förändringar av arbetsuppgifter som byte av lunchrum. Vi har rätt att påkalla förhandling med arbetsgivaren även i andra frågor och den ska som huvudregel genomföras innan arbetsgivaren får fatta beslut i frågan. Syftet med MBL är att, genom den lokala föreningen, ge medarbetarna insyn i och möjlighet att påverka arbetsgivarens verksamhet samt arbetsplatsens arbets- och anställningsförhållanden.

Lönerevision

Det lokala fackliga arbetet kring lön handlar främst om förberedelse- arbete och uppföljning. Om problem eller oenighet uppstår under lönesättande samtal är vår roll att undersöka vad som har gått fel, på vilket sätt löneprocessen brustit och om möjligt åtgärda detta. I fokus ligger då att i första hand titta på skälet bakom oenigheten och kvalitetssäkra processen.

Har lönesättande chef tillräckligt tydligt förklarat skälen till sin bedömning av medlemmens bidrag till verksamheten? Har bedömningen koppling till tidigare dialog och medarbetar-/utvecklingssamtal? Har bedömningen grund i lönekriterier? Har det lönesättande samtalet präglats av en verklig dialog eller fick medlemmen snarare ett ensidigt besked?

Vår roll är varken att godta medlemmens lönekrav eller att göra en egen bedömning av medlemmens bidrag till verksamheten. Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för en lönebedömning gentemot medarbetaren.

Ett mål kan vara att det lönesättande samtalet om möjligt återupptas senare och slutförs i enighet.

Förändringar

Vår roll som förtroendevald är att stödja och inte motverka verksamhetsutveckling. Saco-S ser rationaliseringar och effektiviseringar som en naturlig del av statens verksamhetsutveckling, även om detta ibland leder till nedskärningar och uppsägningar. Vi lokalt förtroendevalda ifrågasätter därför inte behovet av förändringar som sådana, men vi kan och ska kunna ha synpunkter på hur och med vilken inriktning förändringar sker.

Lokala kollektivavtal

Ett lokalt kollektivavtal innebär att arbetsgivaren och vi kommer överens om vilka anställningsvillkor med mera som ska gälla på SLU. Det kan handla om avvikelser från centrala kollektivavtal som exempelvis arbetstidsregler. Det kan även handla om frågor som behöver regleras i just den verksamhet som bedrivs här på SLU, såsom avtal om arbetsskyldighet vid beredskap eller jourtjänstgöring och ersättning för det.

Ett avtal kan bara ingås om parterna är överens. Kollektivavtalets syfte är att ge verksamheten möjlighet att bedrivas på ett bättre sätt. Detta kan dock bara uppnås genom att parterna i avtalet ger och tar.

Stöd till medlemmar

Saco-S grundläggande syn är att medlemmarna är fullt kapabla att själva föra dialog om i stort sett alla frågor som gäller deras arbetsliv. Dialogen mellan chef och medarbetare är grunden för en väl fungerande verksamhet. Det är därför alltid en fördel om medlemmen själv, med stöd av oss förtroendevalda, kan fortsätta att föra dialogen med sin chef.

Gränser för vårt uppdrag

Det finns tydliga gränser för vårt uppdrag. Vår roll omfattar endast frågor som rör förhållandet arbetsgivare/arbetstagare. Vi ska inte agera som kurator utan vid sådana behov måste vi hänvisa till företagshälsovården. Skyddsombud liksom medlemsförbundet kan också vara en resurs.

När du som medlem står inför esvåra ställningstaganden är det inte vår uppgift att råda dig att fatta det ena eller andra beslutet. Vår roll är bara att verka för att du som medlem får rimliga förutsättningar att fatta genomtänkta beslut och möjlighet att se såväl långsiktiga som kortsiktiga konsekvenser av olika alternativ.