Förhandlingar om ett nytt tjänstepensionsavtal på statlig sektor

Kring årsskiftet 2013/2014 inleddes förhandlingar om ett nytt tjänstepensionsavtal på statlig sektor. I samband med avtalsrörelsen hösten 2013 enades Arbetsgivarverket och Saco-S tillsammans med OFR och Seko om ett gemensamt arbete med inriktning mot ett premiebestämt pensionssystem. Enligt den gemensamma överenskommelsen ska ett nytt avtal omfatta i vart fall personer födda 1987 eller senare och leda till bra, långsiktigt hållbara och förutsägbara pensioner som stödjer ett längre arbetsliv.

Publicerad: Måndag 17 nov 2014

Därmed följer statlig sektor den trend som funnits en längre tid, från förmånsbestämda till premiebestämda pensioner, som inleddes i och med övergången från ATP till dagens allmänna pensionssystem och som sen har fortsatt med tjänstepensionsavtalen på privat och kommunal sektor. 

De kollektivavtalade tjänstepensionerna utgör ett viktigt komplement till den allmänna pensionen som enbart ger pensionsintjänande för inkomster upp till brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp (idag drygt 35 000 kr i månaden).  I nuvarande avtal för statligt anställda – PA03 – är pensionsförmånerna premiebestämda för inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp men i huvudsak förmånsbestämda för inkomster över brytpunkten. I och med ett nytt avtal skulle således pensionsförmånerna över inkomsttaket ändras och också bli premiebestämda.

De faktorer som avgör pensionens storlek skiljer sig åt mellan förmånsbestämda och premiebestämda system. En förmånsbestämd lösning bygger på försäkringsprinciper där arbetstagarens pension utgörs av en viss andel av lönen de sista åren i arbetslivet. Avgörande faktorer för pensionen är således slutlönen och hur länge arbetstagaren arbetat i sektorn. Premiebestämda pensioner å andra sidan innebär att arbetsgivaren löpande under arbetslivet, i procent av arbetstagarens lön, sätter av pensionspremier som fonderas och bildar ett pensionskapital som ligger till grund för individens pension.

Ett premiebestämt tjänstepensionsavtal får konsekvenser för de framtida pensionerna för statligt anställda. En premiebestämd pension kan ge större möjlighet för arbetstagaren att själv påverka pensionen, men innebär också att ansvar och risk för den framtida pensionen i högre grad läggs på individen. Pensionen kommer i högre grad än i dag att bero på individens lön under hela yrkeslivet samt hur väl pensionskapitalet förräntats. Beroende på avtalets utformning kan också olika val i livet såsom deltidsarbete, ledighet för studier, tidpunkt för inträde och utträde ur arbetslivet komma att påverka den framtida pensionen i högre utsträckning än i nuvarande avtal.

Enligt parternas överenskommelse är målbilden att ett nytt avtal ska träda i kraft den 1 juli 2015.