Fortsatta pensionsavtalsförhandlingar

Det partsgemensamma arbetet mellan Saco-S och Arbetsgivarverket om ett nytt pensionsavtal har fortsatt under våren 2015. Samtalen har pågått sedan hösten 2013 då Arbetsgivarverket och Saco-S tillsammans med OFR och Seko enades om ett gemensamt arbete med inriktning mot ett avgiftsbestämt pensionssystem.

Publicerad: Fredag 8 maj 2015

Förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal har gått in i ett intensivare skede. Det återstår emellertid många viktiga frågor att lösa. Det är bland annat avgiftsnivåerna i det nya avtalet, hur avgifterna ska beräknas, vid vilka åldrar pensionsavgift ska tillgodoräknas, en framtida delpensionslösning m.m. Diskussioner förs även om hur en eventuell flytträtt skulle kunna införas inom det statliga pensionsavtalet. Parterna är ense om att avtalet i vart fall ska omfatta anställda inom statlig sektor som är födda 1987 och senare. 

Parternas ursprungliga målbild var att ha ett nytt pensionsavtal klart i december 2014 för möjligt ikraftträdande i juli 2015, men förhandlingsarbetet fortsätter alltså med anledning av att det är många frågor att diskutera och finna lösningar på.