Framtidens Rals-T

Under 2021 kommer en intern Saco-S utvärdering av Rals-T att genomföras. Initiativet har tagits av Saco S styrelse och bakgrunden till detta är att Rals-T som avtal fyllde 10 år under 2020. En annan orsak är de under åren framkomna synpunkterna kring de lokala processerna och följsamheten till avtalet bland de statliga verksamheterna. Avtalets särart består i att det löper tillsvidare, utrymmet bestäms i de lokala överläggningarna, lönerna sätts i lönesättande samtal. Samtidigt finns två konkurrerande avtal. Dessa parametrar behöver analyseras mer i detalj liksom hur avtalet fungerade under krisen 2020.

Publicerad: Torsdag 25 feb 2021

Senast uppdaterad: Måndag 4 jul 2022

Målet med rapporten är att den skall ligga till grund för Saco-S vision och framtida yrkanden kring vårt löneavtal. Som underlag till detta arbete kommer projektet utgå ifrån de partsgemensamma utvärderingarna av löneavtalet genomförda tillsammans med Arbetsgivarverket, statistik från andra sektorer med tillsvidareavtal, enkät och djupintervjuer med förtroendevalda från alla sektorer inom staten enligt Arbetsgivarverkets sektorsindelning, samt lokala Rals-T avtal och lokala enkäter framtagna bland de statliga verksamheterna för att fånga perspektiv från lokal nivå liksom central nivå.