Information om höjd åldersgräns i lagen om anställningsskydd (LAS) och förändringar i kollektivavtalen med anledning av detta

Saco-S och Arbetsgivarverket har träffat överenskommelse om ändringar i Villkorsavtal-T, Affärsverksavtal-T och Chefsavtalet med anledning av att den så kallade LAS-åldern (rätten att kvarstå i anställningen) höjs från 67 år till 68 år den 1 januari 2020 och till 69 år den 1 januari 2023.

Publicerad: Tisdag 12 nov 2019

Senast uppdaterad: Måndag 4 jul 2022

Förutom att åldersgränsen höjs ändras också bestämmelserna kring hur en anställning får avslutas av arbetsgivaren när man uppnått gällande åldersgräns. Fram tills årsskiftet gäller fortsatt att arbetsgivaren kan avsluta anställningen vid utgången av den månad arbetstagaren fyller 67 år efter att ha lämnat ett skriftligt besked om detta minst en månad i förväg. Från den 1 januari 2020 gäller istället att arbetsgivaren får säga upp en person som fyllt 68 år (69 år från 2023) utan krav på saklig grund för uppsägningen. I så fall ska arbetsgivaren minst 14 dagar i förväg underrätta arbetstagaren om uppsägningen. Arbetstagaren och den fackliga organisationen då kan begära en överläggning med arbetsgivaren kring beskedet. Detta innebär att anställningen framöver kommer att bestå även efter att man fyllt 68 (69) år om inte arbetstagaren eller arbetsgivaren aktivt säger upp anställningsavtalet.

För fullmaktsanställda gäller särskilda regler och det finns också i LAS en övergångsbestämmelse för arbetstagare som fyller 67 år i januari 2020. Vad detta innebär redovisas nedan under frågor och svar.

Saco-S och Arbetsgivarverket har i överenskommelsen särskilt betonat vikten av att arbetsgivaren och medarbetaren för en diskussion när någon närmar sig åldersgränsen. Syftet med detta är att föra en dialog om hur man på bästa sätt kan nå en överenskommelse som är så bra som möjligt för både medarbetaren och för verksamheten.

Frågor och svar om de nya bestämmelserna

Vad ska jag tänka på när jag närmar mig åldersgränsen?

Du bör diskutera saken med din arbetsgivare. Om du har önskemål om att stanna kvar och arbeta vidare är det fullt möjligt. Du kan då också ta upp önskemål om förändringar av arbetsuppgifterna eller om du vill gå ner i arbetstid. Vill du själv avsluta din anställning kan ni diskutera lämplig tidpunkt för detta, till exempel om det finns arbetsuppgifter som ni båda tycker behöver avslutas efter att du passerat åldersgränsen. Det kan kanske kännas bra att välja att själv avsluta anställningen genom att du säger upp dig istället för att bli uppsagd som avslutning på ett långt arbetsliv vilket kan bli resultatet av att inte nå en överenskommelse. Tänk också på att ansöka om uttag av pension i god tid om det är din önskan eftersom det kan ta upp till cirka tre månader att få pensionen utbetald.

Vad gäller om jag arbetar kvar efter att jag uppnått tidsgränsen? Förändras mina anställningsvillkor?

Anställningsvillkoren som följer av Villkorsavtal-T förändras inte på grund av att man uppnår en viss ålder. Det innebär att du fortsatt till exempel har rätt till samma antal semesterdagar som förut och även till alla andra förmåner som finns i avtalet. Indirekt kan vissa villkor dock påverkas, till exempel det sjukpenningtillägg som utgår vid sjukfrånvaro eftersom möjligheten att få sjukpenning påverkas av ålder. Du kan läsa mer om detta på Försäkringskassans hemsida.

Det finns villkor i en del andra kollektivavtal som påverkas efter att man uppnått en viss ålder. Du kan kontakta ditt förbund eller din lokala Saco-S-företrädare för att få mer information om detta.

Vilken uppsägningstid har jag om jag vill säga upp mig?

Uppsägningstiden är en månad då åldersgränsen har passerats. Före åldersgränsen passerats gäller i regel två månaders uppsägningstid. Det går också att komma överens med arbetsgivaren om en annan uppsägningstid.

Om du omfattas av chefsavtalet eller har en fullmaktsanställning har du dock tre månaders egen uppsägningstid efter att åldersgränsen passerats om inget annat överenskommes. Dessförinnan gäller här sex månaders uppsägningstid.

Vad gäller om arbetsgivaren vill säga upp mig?

Om arbetsgivaren vill säga upp dig efter att du fyllt 68 år krävs inte längre saklig grund för uppsägningen. Däremot ska arbetsgivaren minst 14 dagar innan uppsägningen sker skriftligen underrätta dig om att de avser att säga upp dig. Du, och även Saco-S-föreningen, kan då inom en vecka begära en överläggning med arbetsgivaren om beskedet. Under en sådan överläggning kan man diskutera om det finns några alternativ till att arbetsgivaren säger upp dig. Det kan till exempel handla om möjligheterna att få andra arbetsuppgifter, gå ner på deltid, att du själv säger upp dig och om du i så fall istället kan arbeta kvar med en tidsbegränsad anställning. Som nämns ovan bör den dialogen dock ha förts redan i ett tidigare skede. Om arbetsgivaren inte ändrar sin uppfattning har denne efter en genomförd överläggning rätt att säga upp dig, dock tidigast den dag du fyller 68 år (69 år från 2023). Uppsägningstiden är då en månad om inget annat överenskommes. Omfattas du av chefsavtalet är uppsägningstiden istället tre månader. Om du hamnar i denna situation och har för avsikt att ansöka om utbetalning av pension bör du agera snabbt så att den förhoppningsvis hinner utbetalas i samband med att anställningen upphör då handläggningstiden kan vara upp till tre månader hos Pensionsmyndigheten och hos Statens tjänstepensionsverk (SPV).

Vad gäller för mig som fyller 67 år i januari 2020?

Genom en övergångsbestämmelse i LAS kan arbetsgivaren, enligt de regler som gäller fram tills årsskiftet, lämna ett skriftligt besked om att de vill att du ska lämna din anställning vid utgången av den månad du fyller 67 år. Om så sker avslutas din anställning den 31 januari 2020, men det går så klart att komma överens om att du återanställs och då sannolikt på en tidsbegränsad anställning. Om arbetsgivaren inte lämnar ett skriftligt besked minst en månad i förväg och du inte heller säger upp dig från anställningen fortsätter den och då gäller samma bestämmelser som för alla andra som kvarstår i anställningen.

Någon motsvarande övergångsbestämmelse gäller inte när åldern höjs till 69 år den 1 januari 2023.

Vad gäller för mig som har en fullmaktsanställning?

Eftersom du inte kan sägas upp från din anställning med stöd av bestämmelserna i LAS gäller här istället som tidigare särskilda regler om avgångsskyldighet vid viss ålder. Skyldigheten att avgå inträder nu fram tills årsskiftet vid utgången av den månad man fyller 67 år. Eftersom den övergångsbestämmelse som finns i LAS för andra arbetstagare inte blir tillämplig för fullmaktsanställda så höjs åldern enligt vår överenskommelse för avgångsskyldighet till 68 år (eller den senare tidpunkt som arbetsgivaren meddelar) redan från den 1 januari även om du fyller 67 år i januari 2020. Den 1 januari 2023 höjs den ålder då avgångsskyldighet inträder till 69 år. Om din anställning består och du, efter att den ålder då avgångsskyldigheten inträder har passerats, vill säga upp dig har du en egen uppsägningstid om tre månader, till skillnad från sex månader som annars gäller för fullmaktsanställda.