Stor satsning på ett hållbart arbetsliv

I dag, den 4 oktober tecknade Saco-S ett nytt tillsvidareavtal med Arbetsgivarverket. Saco-S har fått igenom att parterna väsentligen ska öka sina insatser för ett hållbart arbetsliv.

Publicerad: Onsdag 4 okt 2017

–Vi är väldigt nöjda över att Arbetsgivarverket har gått oss till mötes. Välbefinnande i arbetslivet är en viktig fråga som måste drivas med gemensamma krafter av parterna om våra medlemmar ska klara ett långt och hållbart yrkesliv, säger Lena Emanuelsson, ordförande för Saco-S.

Saco-S har ett tillsvidareavtal med Arbetsgivarverket som omfattar 87 700 statliga akademiker. Överenskommelserna som nu gjorts infogas som ändringar i det befintliga avtalet.

 

Förutom satsningen på ett hållbart arbetsliv har parterna enats om ett bättre intjänande av tjänstepension under föräldraledighet. Framöver kommer alla att tjäna in pension fullt ut under all föräldraledighet. Tidigare har bara anställda födda 1988 eller senare tjänat in pension på detta sätt. Äldre arbetstagare har haft en begränsning på 18 månader för en del av intjänandet.

– Ur jämställdhetssynpunkt är det viktigt att fler tjänar in tjänstepension under föräldraledighet. Även om föräldrar i akademikeryrken delar mest lika på föräldraledigheten tar kvinnor ut en större del av föräldradagarna, säger Lena Emanuelsson.

Arbetsmiljö – nytt arbetsområde

Parterna är överens om att inleda ett omfattande arbete på att utveckla ett hållbart arbetsliv.Ett hållbart arbetsliv blir nu ett eget arbetsområde för Partsrådet, parternas samarbetsorganisation. Det nya arbetsområdet ska fokusera på fyra viktiga områden för ett friskt arbetsliv, rehabilitering av långtidssjukskrivna, förebyggande insatser mot ohälsa, friskvårdsinsatser samt karriär och kompetensfrågor.

Till detta arbete får Partsrådet i uppgift att knyta till sig betydligt fler expertkompetenser än tidigare.

Bättre intjänande till ålderspension vid föräldraledighet

För de arbetstagare som idag tjänar in premiebestämd ålderspension enligt avdelning II i PA 16 är pensionsintjänandet vid föräldraledighet begränsat till längst 18 månader per barn.

Från och med 1 januari 2019 ger all föräldraledighet med stöd av föräldraledighetslagen (1995:584) rätt till fullt intjänande till premiebestämd ålderspension i avdelning II. Det gäller således både vid föräldraledighet i samband med barnets födelse, vid tillfällig föräldrapenning för vård av barn samt vid förkortad arbetstid upp till dess att barnet fyller 8 år. Det gäller även under ledighet med rätt till graviditetspenning.

Övrigt i avtalet

  • Arbetsgivarverket ska återkommande samla in statistik kring tidsbegränsade anställningar och återrapportera den till parterna.
  • Bättre ersättning vid förebyggande sjukpenning
  • Utökad ersättning vid långtidssjukrivning
  • Personskadeavtalet – PSA förbättras genom att den 14 dagar långa karenstiden tas bort och kravet på vållandeprövning försvinner.
  • Frågan om restid ska lyftas in i det partsgemensamma arbetet om arbetstid
  • Kännedomen ska öka kring möjligheten att teckna enskilda överenskommelser för att hantera individens möjlighet att förena arbete och privatliv.
  • Arbetsgivarverket ska informera och kommunicera till arbetsgivarna om syftet med och förutsättningarna för provanställning
  • Saco-S och Arbetsgivarverket har slutit en ny separat överenskommelse om RALS-T.

En presentation och sammanfattning hittar du här: Powerpointpresentation

Läs avtalet här