Övertidsuttag i samband med coronapandemin

I samband med coronapandemin ökar arbetsbelastningen för vissa statliga verksamheter samtidigt som alla statliga verksamheter riskerar att påverkas av en hög frånvaro.

Publicerad: Måndag 30 mar 2020

För att minska sårbarheten i verksamheten och skapa så goda förutsättningar som möjligt för att verksamheten ska kunna bedrivas har parterna enats om att under en begränsad tid tillåta ett ökat övertidsuttag. I den exceptionella situation som coronapandemin utgör ser parterna det som motiverat att underlätta för lokala parter genom överenskommelsen.

Utöver vad som följer av Villkorsavtal-T och Affärsverksavtal-T samt vad som reglerats i lokalt avtal kan arbetsgivaren begära att arbetstagare ska arbeta på övertid ytterligare 40 timmar per kalendermånad under perioden april–juni 2020. Sådant övertidsarbete kan begäras endast om arbetsgivaren bedömer att det finns särskilda skäl för det utifrån behov som uppstår till följd av coronapandemin.

Det tillåtna totala övertidsuttaget under kalenderåret 2020 ökas i motsvarande omfattning.

Överenskommelse ökat övertidsuttag