Stödgrupp i vissa arbetsmiljöfrågor (SIVAN)

För att stödja och stärka de centrala parternas arbete med arbetsmiljöfrågor har en ny arbetsgrupp inrättats på central nivå, Stödgrupp i vissa arbetsmiljöfrågor. Gruppen har precis inlett sitt arbete som löper under 2021 men kan komma att förlängas.

Publicerad: Onsdag 3 mar 2021

Utgångspunkten är den avsiktsförklaring som parterna 2016 tecknade avsiktsförklaring om att bidra till att motverka ohälsa och stigande sjuktal och i stället minska sjuktalen inom de statliga verksamheterna.

Parterna konstaterade då att det är ett långsiktigt arbete som krävs för att insatserna ska ge effekt.

Arbetet har hittills i huvudsak bedrivits inom ramen för Partsrådets arbetsområden

  • Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv
  • Hållbart arbetsliv,

men också centrala parters arbete avseende arbetsmiljöer där personalen har mycket kontakt med allmänheten.

Det arbete som inletts inom ramen för den partsgemensamma avsiktsförklaringen behöver stärkas.

Samtidigt har pandemin under 2020 bidragit till en snabb omställning av arbetssätt och aktualiserat nya frågor kring hälsa och arbetsmiljö på statens arbetsplatser.

Mot denna bakgrund och med utgångspunkt i de förhandlingar som ägt rum i avtalsrörelsen ser centrala parter behov av att under avtalsperioden genomföra ett gemensamt arbete i dessa delar.

Uppdraget till SIVAN är att arbeta med följande:

  • Dra slutsatser om sjukfrånvarons utveckling och tendenser utifrån den statistik över sjukfrånvaron i staten som Statskontoret årligen presenterar och annan statistik som parterna är överens om. Härvid ska särskilt uppmärksammas förändringar i statistiken som kan vara en följd av pandemin.

  • Sammanställa och dra slutsatser av lokala parters erfarenheter av hur lag- och avtalsreglerad partssamverkan, till exempel arbetsmiljöarbetet, påverkats av den situation som pandemin har satt oss i.

  • Ta fram förslag till partsgemensamma insatser efter Regeringens beslut om ny arbetsmiljöstrategi med anledning av att den nuvarande strategin för 2016-2020 löper ut.

  • Bidra till att stärka kunskaperna hos lokala parter i det förebyggande och aktiva arbetet mot diskriminering och sexuella trakasserier genom att ge förslag till aktiviteter och exempel på handlingsplaner.

    Under avtalsperioden kan ytterligare uppdrag aktualiseras till arbetsgruppen.

Som ett stöd i arbetsmiljöarbetet har Saco-S inrättar en egen arbetsmiljögrupp. Gruppens medlemmar, erfarna tjänstemän i arbetsmiljöfrågor, är tänkta att utgöra referensstöd till Saco-S representant i SIVAN.

Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv, bilaga 2

Regeringskansliet - Arbetsmiljöstrategin